Staff Directory

Rositsa Manova

Rositsa Lyubomirova Manova

Scientific degree and current position:
Doctor of Philosophy, Historian

Areas of academic interest:
Painting and decoration materials, techniques and technologies on movable and immovable cultural values in the Thracian and Roman culture in Bulgarian lands

Education and fellowships:

Education
2017-2020 Doctoral degree, University of Library Science and Information Technology (UniBIT), Faculty of Library Science and Cultural Heritage, Department of Culture, Historical Heritage and Tourism, Professional field 3.5 “Social Communications and Information Sciences”, Doctoral Program “Science“
2017-2019 Master's degree in Numismatics, Expertise and Assessment of Cultural and Historical Values, Southwestern University “Neofit Rilski”, Faculty of Law and History, Department of History, Professional field 2.2 History and Archaeology
2015-2017 Master's degree in Cultural and Historical Heritage in Modern Information Environment, University of Library Science and Information Technology (UniBIT), Faculty of Library Science and Cultural Heritage, Department of Culture, Historical Heritage and Tourism, Professional field 3.5
1997-2002 Master's degree in Conservation and Restoration, National Academy of Arts, Faculty of Applied Arts, Department of Restoration, Professional field 8.2 Art

Fellowships
24.01. - 24.07.2021 Institute of Balkan Studies & Centre of Thracology at the Bulgarian Academy of Sciences

Participation in scholarly projects:

2016, 2017, 2018, 2019 Participant in archeological excavations as an expert-restorer in the village of Suhache, Мunicipality of Cherven Briag

2020– Participant in the INFRAMAT Project

Teaching:

2020- Part-time lecturer at the University of Library Science and Information Technology (UniBIT), Faculty of Library Science and Cultural Heritage, Master's Program "Identification, authentication and evaluation of cultural and artistic values", Professional field 3.5

Selected publications:

Манова, Р. „Иконата в образ и слово“, С., Изд. Лидер, 2018.

Манова, Р. „Консервацията и реставрацията - между оригиналаи фалшификата“. В: „Реплики - копия - фалшификати“. Фондация „Аретѓ-Фол“ и Изд. „Земя“, 2018.

Манова, Р. „Правно-нормативна уредба на консервационно-реставрационната дейност в Република България“. В: „Български колекционер“, бр. 1., Изд. „Земя“, 2019.

Манова, Р. „Антични и средновековни оръжия в изображениятана светците воини“. В: „Български колекционер“, бр. 2., С., Изд. „Земя“, 2019.

Манова, Р. „Етапи в експертизата на маслени картини". В: „Многоликата наука-Disciplina Variabalis, С., Изд. За буквите, 2020.

Манова, Р. „Експертиза на културни ценности в живописта: стенописи, икони, маслени бои“. С., УИ „Св. Кл. Охридски“, 2020.

Манова, Р. „Експертиза на йерусалимия в Исторически  музей Самоков“, електронно издание на асоциацоя „ОНГЪЛ“, Самоков, 2020.

Манова, Р. „Технологична експертиза на керамично производство в ЗЕТНУКОРТУ“. В: Д. Иванов (съст.) ЗЕТНУКОРТУ от миналото към бъдещето, Изд. „Земя“, С., 2020.

Манова, Р. „Първоначално проучване-експертиза на червенолакова керамика ЗЕТНУКОРТУ“. В: Д. Иванов (съст.) ЗЕТНУКОРТУ от миналото към бъдещето, Изд. ЗЕМЯ, С., 2020.

Манова, Р. „Изследвания, консервация, реставрация и социализация на иконата „Христос Вседържител“ от XVII в.“. В: „Социална инвенция на религиозното културно наследство“, С., Изд. За Буквите, 2021.

Манова, Р. „Символиката на украсата със змии на пафтите и връзката им с вярванията и обредността на св. Марина" (под печат).

Фол, В., Манова, Р. „Светът на цветовете“, сп. Балкани, бр.10 (под печат).

Манова, Р., Б. Рангелов, Ж. Адвеев. „Материали, техники и технологии, използвани при декорацията на Тракийския култов храм „Старосел‘‘, (под печат).

Д. Янчева, Р. Манова, М. Маджаров, Г. Авдеев, Л. Александров, Р. Кукева, Р. Стоянова. „Аналитични изследвания на лаковото покритие във фрагмнтите от стенописнта декорация в Семейна римска гробница гр. Хисаря/ Диоклеционополис (под печат).

Манова, Р., П. Пенкова. „Лабораторни изследвания на пигмента цинобър от декорацията на недвижими и движими културни ценности, представени в изложбата „Царския цвят цинобър в тракийската и римската култура по българските земи‘‘ (под печат).

Fol, V., R. Popova, R. Manova. Cinnabar – the Royal Colour in Thracian and Roman Culture in the Bulgarian Lands (под печат).

Contacts:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

All Rights Reserved © 2021 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search