Academic competitions

Април 2013

There is no translation available.

Документи, свързани със защитата на дисертация на Елмира Младенова Василева с научен ръководител проф. дин Рая Заимова за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.2 "История и археология".

Автореферат

Становища и рецензии

проф. дин Христо Матанов
проф. дин Рая Заимова
проф. дин Лиляна Симеонова
доц. д-р Екатерина Вечева
доц. д-р Ивайла Попова

All Rights Reserved © 2019 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search