Current Academic Competitions

There is no translation available.

В рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ на Министерството на образованието и науката се обявява конкурс за подпомагане на чуждестранни млади изследователи за издаването на първа монография, посветена на българистична проблематика. 

I. Условия за кандидатстване

  1. Право да кандидатстват имат млади учени, защитили докторска степен, които до момента на кандидатстването нямат издаденамонография.
  2. Младите изследователи могат да участват в конкурса с монографичен труд, който отговаря на следните условия:

                2.1. Българистичната проблематика е основен фокус на предложения труд.

                2.2. До конкурса се допускат първи монографии, вече публикувани на друг език, при условие че изданието е осъществено в рамките на последните пет години от датата на обявяване на конкурса.

                2.3. Монографията е разработена на български език. 

Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ финансира публикуването на одобрените трудове в българско академично издателство. При необходимост могат допълнително да се финансират преводът на български език и специфичните редакторски дейности, свързани с българското издание, както и краткосрочно пребиваване на младия изследовател в България по повод на подготовката и/ или популяризирането на реализираното издание.   

II. Процедура за кандидатстване

Кандидатите изпращат по електронна поща:

  1. Заявление за участие (свободен текст с уточнение за екипа на ННПБ, с който авторът би желал да работи по издаването на монографията му).
  2. Биографична справка.
  3. Текста на монографичния труд в PDF формат.
  4. Кандидатурата на труд, който не е защитен в рамките на докторска процедура, трябва да включва две рецензии на утвърдени учени в съответната област.
  5. Ако трудът е разработен на друг език, на български език се предоставят:

               5.1. Съдържанието на труда.

               5.2. Подробна анотация на труда (до 11000 знака с интервалите).

               5.3. При незащитени трудове преводът на двете рецензии на български език.

      6. Кандидатът би могъл да добави материали, свързани с научното обсъждане на труда (публикувани отзиви и рецензии; препоръки на утвърдени учени, получени награди и др.).

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ:     ПОСТОЯНЕН 

Е-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Кандидатурите се разглеждат два пъти годишно на заседания на комисията към Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, след което резултатите от конкурса се обявяват публично.

 

Обявление

The Institute of Balkan Studies & Centre of Thracology "Prof. Alexander Fol" at the Bulgarian Academy of Sciences (IBSCT-BAS) announces an additional academic competition for full-time and part-time PhD students for the academic 2023-2024 in the following professional fields and scientific specialties:

2.2. History and Archaeology
Ancient History and Thracology - 1 (one) place, full-time PhD student;
Early Modern and Modern History - 1 (one) place, part-time PhD student;
Documentation, Archivistics, Paleography - 1 (one) place, full-time PhD student.

From 5.03.2024 to 5.05.2024 (inclusive) the candidates shall submit the documents required at the IBSCT-BAS: Sofia, Moskovska Street No. 45.

For more information: IBSCT-BAS, Moskovska Street No. 45, phone number: 02/ 980 62 97, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or BAS-Administration, 15th November Street No. 1, office 310, phone number: 02/ 979 52 60.

Full text of the announcement and application documents required

Application form to the Director of the IBSCT-BAS for participation in the academic competition

The Institute of Balkan Studies & Centre of Thracology "Prof. Alexander Fol" at the Bulgarian Academy of Sciences (IBSCT-BAS), Sofia, announces an academic competition for an Assistant Professor in the field of higher education 3. Social, economic and legal sciences, professional direction 3.1. Sociology, anthropology and cultural studies, scientific field "Theory and history of culture" (History of Bulgarian culture 19th-20th centuries), for the needs of REMO - Etar, one place. Application deadline: 2 months from the promulgation in the State Gazette.

Documents shall be submitted to the IBSCT-BAS, City of Sofia, Moskovska Street No. 45.

The announcement is promulgated in the State Gazette No. 11/06.02.2024.

Application to the Director of the IBSCT-BAS for participation in the academic competition for an Assistant Professor for the needs of REMO - Etar

All Rights Reserved © 2024 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search