Актуални конкурси и защити

В рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ на Министерството на образованието и науката се обявява конкурс за подпомагане на чуждестранни млади изследователи за издаването на първа монография, посветена на българистична проблематика. 

I. Условия за кандидатстване

 1. Право да кандидатстват имат млади учени, защитили докторска степен, които до момента на кандидатстването нямат издаденамонография.
 2. Младите изследователи могат да участват в конкурса с монографичен труд, който отговаря на следните условия:

                2.1. Българистичната проблематика е основен фокус на предложения труд.

                2.2. До конкурса се допускат първи монографии, вече публикувани на друг език, при условие че изданието е осъществено в рамките на последните пет години от датата на обявяване на конкурса.

                2.3. Монографията е разработена на български език. 

Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ финансира публикуването на одобрените трудове в българско академично издателство. При необходимост могат допълнително да се финансират преводът на български език и специфичните редакторски дейности, свързани с българското издание, както и краткосрочно пребиваване на младия изследовател в България по повод на подготовката и/ или популяризирането на реализираното издание.   

II. Процедура за кандидатстване

Кандидатите изпращат по електронна поща:

 1. Заявление за участие (свободен текст с уточнение за екипа на ННПБ, с който авторът би желал да работи по издаването на монографията му).
 2. Биографична справка.
 3. Текста на монографичния труд в PDF формат.
 4. Кандидатурата на труд, който не е защитен в рамките на докторска процедура, трябва да включва две рецензии на утвърдени учени в съответната област.
 5. Ако трудът е разработен на друг език, на български език се предоставят:

               5.1. Съдържанието на труда.

               5.2. Подробна анотация на труда (до 11000 знака с интервалите).

               5.3. При незащитени трудове преводът на двете рецензии на български език.

      6. Кандидатът би могъл да добави материали, свързани с научното обсъждане на труда (публикувани отзиви и рецензии; препоръки на утвърдени учени, получени награди и др.).

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ:     ПОСТОЯНЕН 

Е-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кандидатурите се разглеждат два пъти годишно на заседания на комисията към Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, след което резултатите от конкурса се обявяват публично.

 

Обявление

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН (ИБЦТ–БАН) обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023–2024 г. в следните професионални направления и специалности:

2.2. История и археология
Стара история и тракология – 1 (едно) място, редовна форма на обучение;
Нова и най-нова обща история – 1 (едно) място, задочна форма на обучение;
Документалистика, архивистика, палеография – 1 (едно) място, редовна форма на обучение.

В срок от 5.03.2024 г. до 5.05.2024 г. (включително) кандидатите могат да подадат документи за участие в конкурса в канцеларията на ИБЦТ–БАН на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 45.

За повече информация: ИБЦТ–БАН, ул. „Московска“ № 45, тел. 02/ 980 62 97, email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в БАН-Администрация, ул. „15 Ноември“ № 1, стая 310, тел. 02/ 979 52 60.

Пълен текст на обявата и необходими документи за кандидатстване

Заявление до директора на ИБЦТ–БАН за участие в конкурса

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН (ИБЦТ–БАН), София, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна област „Теория и история на културата“ (История на българската култура XIX–XX в.), за нуждите на РЕМО – Етър, една щатна бройка, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи за участие в конкурса се подават в ИБЦТ – БАН, София, ул. „Московска“ № 45.

Обявата е обнародвана в ДВ бр. 11/06.02.2024 г.

Заявление до директора на ИБЦТ за допускане до участие в конкурс за главен асистент за нуждите на РЕМО – Етър

Българската академия на науките, Софийският, Пловдивският, Великотърновският, Югозападният и Шуменският университет обявяват краткосрочни (от 2 до 4 месеца) специализации за млади чуждестранни българисти при следните условия:

 1. Право да кандидатства за специализация по ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ има всеки млад чуждестранен българист (магистър, докторант, постдокторант), който работи по българистична проблематика в областта на езика, литературата, историята и културата.
 2. Срокът на специализацията е от 2 до 4 месеца.
 3. Институцията, избрана за специализация, осигурява научно ръководство за работа по изследователска тема, методическа помощ, консултации с други преподаватели и изследователи. Предложените теми от институциите може да видите ТУК.
 4. Всеки кандидат попълва формуляр за кандидатстване и на посочения във формуляра електронен адрес (имейл) изпраща прикачени файлове, обозначени с имената му: автобиография (CV – европейски стандарт), мотивационно писмо (свободен текст до 2 стандартни страници или 3600 знака), препоръка от месторабота или научен ръководител (ако има такава, 1 стр.), документи с друга информация за постигнати резултати в областта на българистиката.
 5. Всеки одобрен специализант представя план на специализацията, в който се включват самостоятелна работа, консултации, обучителни курсове (по избор). В края на специализацията се представя отчет до научния ръководител.
 6. Месечната стипендия е в размер до 2500 лв.
 7. Приемащата институция подпомага настаняването на специализанта.
 8. Пътните средства са за сметка на специализанта.
 9. Периодът за специализация се посочва във формуляра за кандидатстване.
 10. Всяка приемаща институция осъществява комуникация с одобрения специализант чрез посочено в обратната кореспонденция контактно лице.
 11. Срокове за кандидатстване:
 • 10 май 2024 г.  – краен срок за подаване на заявления;
 • 20 май 2024 г. – публично обявяване на одобрените специализанти

Изпълнителен съвет на ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене