Проекти

ПРОЕКТИ ПО СПОГОДБИ ЗА МЕЖДУАКАДЕМИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

България, Черна гора и Балканите от Берлинския конгрес до наши дни

Партньор: Отдел за хуманитарни науки при Черногорската академия на науките и изкуствата

Срок: 2016-2019

Ръководител на проекта от българска страна: чл.-кор проф. дин Александър Костов

Дунавски маршрути: комуникации, конфесии, търговски мрежи (XV–XIX век)

Партньор: Институт по история „Николае Йорга“, Румънска академия

Срок: 2016-2019

Ръководител на проекта от българска страна: доц. д-р Пенка Данова


Сръбско/югославско-българските отношения и интересите на Великите сили на Балканите (XIX–ХХ век)

Партньор: Балканолошки институт, Сръбска академия на науките и изкуствата

Срок: 2017-2019

Ръководител на проекта от българска страна: чл.-кор проф. дин Александър Костов


Традиционна култура, социална история и история на езиците в Югоизточна Европа

Партньор: Институт за югоизточноевропейски изследвания при Румънската академия

Срок: 2017-2019

Ръководител на проекта от българска страна: проф. д-р Лора Тасева


Гласове и образи на средновековните Балкани (IV–XVI в.)

Партньор: Византолошки институт, Сръбска академия на науките и изкуствата

Срок: 2017-2019

Ръководител на проекта от българска страна: проф. дин Лиляна Симеонова


Средновековните Балкани говорят за себе си: гласът на местните хора (IV–XV в.)

Партньор: Отдел за хуманитарни науки при Черногорската академия на науките и изкуствата

Срок: 2017-2019

Ръководител на проекта от българска страна: проф. дин Лиляна Симеонова


Между Изтока и Запада: външни модели и национални подходи в оциално-политическото развитие на Румъния и България през XX век

Партньор: Национален институт за изследване на тоталитаризма, Румънска академия

Срок: 2018-2020

Ръководител на проекта от българска страна: чл.-кор проф. дин Александър Костов


Регионална динамика, трансформации в градското пространство на Балканите през османския период

Партньор: Институт по история „Николае Йорга“, Румънска академия

Срок: 2018-2020

Ръководител на проекта от българска страна: проф. дин Рая Заимова


Икономика на всеотдайността. Съпоставителни аспекти на институции, социални практики и грижа за болните в Италия и България през един дълъг период

Партньор: Институт за изследване на средиземноморските общества – Национален съвет за изследвания на средиземноморските общества, Неапол, Италия

Срок: 2019-2021

Ръководител на проекта от българска страна: чл.-кор проф. дин Александър Костов


Религия, държава и общество при българи и хървати през вековете

Партньор: Отделение за исторически науки на Хърватската академия на науките и изкуствата

Срок: 2019-2021

Ръководител на проекта от българска страна: проф. дин Светлозар Елдъров


Българи и хървати в модерна Европа. Културни идентичности и паралели

Партньор: Институт за хърватска литература, история и театър на Хърватската академия на науките и изкуствата

Срок: 2019-2021

Ръководител на проекта от българска страна: доц. д-р Антоанета Балчева

 

МЕЖДУИНСТИТУТСКИ ПРОЕКТИ


Балканите и Студената война

Партньор: Център за изследване на Студената война, Харвардски университет

Срок: 2015-2019

Ръководител: чл.-кор проф. дин Александър Костов


Обмен на икономически, политически и културни модели и идеи между Балканите и Италия ( XVIII–XX век)

Партньор: Департамент по изследване на международните отношения при Изследователския университет „Рома Тре“, Рим

Ръководител: чл.-кор проф. дин Александър Костов

 

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - МОН

Европейски влияния в модерната градска музикална култура на Балканите. Библиографско изследване

Срок: 2020-2022

Ръководител: гл. ас. д-р Александра Миланова

LABedia: енциклопедия на Късната античност на Балканите, ІV век

Срок: 2019-2021

Ръководител: доц. д-р Златомира Герджикова


Солун и българите: история, памет, съвремие

Срок: 2016-2020

Ръководител: доц. д-р Юра Константинова

Сайт: www.solunbg.org/bg


Съвременните Балкани и предизвикателствата пред България

Срок: 2017-2021

Ръководител: чл.-кор проф. дин Александър Костов

Сайт : http://www.balkan-challenges.eu/bg/

 

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ МОН


ИНФРАМАТ   Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и етнографски)

Срок: 2018-2023

Ръководител за ИБЦТ: проф. дин Валерия Фол

http://ipc.bas.bg/page/bg/dogovori/obschoinstitutski-infrastrukturni-proekti/proekti/inframat.php


Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство.БГ“

Срок: 2018-2023

Ръководител за ИБЦТ: чл.-кор проф. дин Александър Костов

http://www.nasledstvo.bg/


Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ)

Срок: 2018-2023

Координатор за ИБЦТ: доц. д-р Юра Константинова


Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР)

Срок: 2018-2021

Ръководител за ИБЦТ: проф. д-р Румяна Ил. Прешленова

https://kinnpor.uni-sofia.bg/


Национална програма „Млади учени и постдокторанти“: постдокторантски проект „Търговски пътища на Балканите, в Черноморския регион, Централното и Източното Средиземноморие, отразени в италиански източници (XIII-XV в.)

Срок: 2019-

Ръководител: проф. дин Лиляна Симеонова

Постдокторант: д-р Виолета Манолова

 

ПРОЕКТИ С БЮДЖЕТНО ФИНАНСИРАНЕ

Създаването на късноантичния свят на Балканите: общество, институции, религиозност

Срок: 2018-2020

Ръководител: доц. д-р Златомира Герджикова
 

Mirabilia. Mirus et Magicus (Мирабилия. Чудеса и магии)

Срок: 2017-2019

Ръководители: проф. д.изк. Ваня Лозанова-Станчева; проф. дин Валерия Фол

https://www.facebook.com/Mirabilia-Miracles-and-Monsters-1457446041186034/


Енциклопедия Древна Тракия и траките

Срок: 2017-2019

Ръководител: проф. дин Калин Порожанов

Балканите – противопоставяне и взаимност ХІХ – ХХ век

Срок: 2017-2019

Ръководител: проф. дин Светлозар Елдъров


Балканите в европейското културно пространство

Срок: 2017-2019

Ръководител: доц. д-р Антоанета Балчева

Голямото Средиземноморие: поглед отвътре и отвън – II част

Срок: 2017-2019

Ръководител: проф. дин Лиляна Симеонова

Interactiva. Тракия и Източното Средиземноморие. Език и култура, общество, етнос, политика

Срок: 2018-2019

Ръководител: проф. Светлана Янакиева


Извори за балканските народи

Срок: 2019-2021

Ръководител: доц.  д-р Росица Градева 

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене