Проекти

ПРОЕКТИ ПО СПОГОДБИ ЗА МЕЖДУАКАДЕМИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Светски и религиозен живот на средновековните Балкани (IV–XVI в.)

Партньор: Византоложки институт, Сръбска академия на науките и изкуствата

Срок: 2020–2022

Ръководител на проекта от българска страна: проф. дин Лиляна Симеонова

 

Отношения между Дукля/Зета и България през Средните векове

Партньор: Отделение за хуманитарни науки на Черногорската академия на науките и изкуствата

Срок: 2020–2022

Ръководител на проекта от българска страна: проф. дин Лиляна Симеонова

 

Власт, общество и търговия в балканските градове през османския период

Партньор: Институт по история „Николае Йорга“, Румънска академия

Срок: 2022–2024

Ръководител на проекта от българска страна: проф. дин Рая Заимова 

 

Султански документи, ХVIII-XIX в. (документи от Секцията за ръкописи към библиотеката към Румънската академия и Държавна агенция „Архиви“ – България)

Партньор: Секция за ръкописи към библиотеката към Румънската академия

Срок: 2020–2022

Ръководител на проекта от българска страна: доц. д-р Росица Градева 

 

Под знака на модернизацията: държава и общество в Югоизточна Европа (XIX-XX в.)

Партньор: Институт за югоизточноевропейски изследвания, Румънска академия

Срок: 2022–2024

Ръководител на проекта от българска страна: чл.-кор проф. дин Александър Костов

 

Икономика на всеотдайността. Съпоставителни аспекти на институции, социални практики и грижа за болните в Италия и България през един дълъг период

Партньор: Институт за изследване на средиземноморските общества – Национален съвет за изследвания на средиземноморските общества, Неапол, Италия

Срок: 2019–2022

Ръководител на проекта от българска страна: чл.-кор проф. дин Александър Костов

 

Сръбско(югославско)-българските отношения и интересите на великите сили на Балканите (XIX–XX век)

Партньор: Балканоложки институт, Сръбска академия на науките и изкуствата

Срок: 2020–2022

Ръководител на проекта от българска страна: чл.-кор проф. дин Александър Костов

 

Общество, държава и църква при българи и хървати през вековете

Партньор: Отделение за исторически науки към Хърватската академия за наука и изкуство

Срок: 2022–2024

Ръководител на проекта от българска страна: доц. д-р Ирина Огнянова

 

Български и хърватски културни маршрути в Югоизточна Европа. Пресечни точки и взаимодействия

Партньор: Институт за хърватска литература, история и театър на Хърватската академия на науките и изкуствата

Срок: февруари 2022 – февруари 2025

Ръководител на проекта от българска страна: доц. д-р Антоанета Балчева

 

Етнически и културни взаимоотношения в Югоизточна Европа, отразени в езиците и литературите от региона

Партньор: Институт за югоизточноевропейски изследвания, Румънска академия

Срок: 2020–2022

Ръководител на проекта от българска страна: проф. д-р Лора Тасева

 

Българи и хървати в модерна Европа. Културни идентичности и паралели

Партньор: Институт за хърватска литература, история и театър на Хърватската академия на науките и изкуствата

Срок: февруари 2019 – февруари 2022

Ръководител на проекта от българска страна: доц. д-р Антоанета Балчева

 

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - МОН

Австрийско-български отношения през време на Студената война, проект на ИБЦТ–БАН и Институт „Лудвиг Болцман“ за изследване на последиците от войните (Грац)

Срок: 2021–2023

Ръководител: чл.-кор. проф. дин Александър Костов

 

Вектори на историческото развитие и национална идентичност на Балканите, проект на ИБЦТ–БАН и Института по славянознание към Руската академия на науките

Срок: 2020–2022

Ръководител: доц. дин Юра Константинова

 

Словното богатство на Учителното евангелие на Константин Преславски: старобългарско-гръцки и гръцко-старобългарски речници индекси

Срок: 2020–2023

Ръководител: проф. д-р Лора Тасева

Сайт: https://uchitelnoevangelie.eu/

 

Египетските култове в Тракия през Елинистическата и Римската епохи – разпространение, обхват и взаимодействие

Срок: 2020–2022

Ръководител: гл. ас. д-р Весела Атанасова

Сайт: https://thraceandegypt.com/

  

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ МОН

Национална научна програма Развитие на българистиката в чужбина

Срок: 2022–2025

Ръководител за ИБЦТ–БАН: проф. д-р Румяна Ил. Прешленова

 

Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ)

Срок: 2018–2023

Координатор за ИБЦТ–БАН: доц. дин Юра Константинова

Сайт: https://clada-bg.eu/bg/

 

Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство.БГ“

Срок: 2018–2023

Ръководител за ИБЦТ–БАН: чл.-кор проф. дин Александър Костов

http://www.nasledstvo.bg/

 

ИНФРАМАТ. Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и етнографски)

Срок: 2018–2023

Ръководител за ИБЦТ–БАН: проф. дин Валерия Фол

https://inframat.bg/

 

Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР)

Срок: 2018–2022

Ръководител за ИБЦТ–БАН: проф. д-р Румяна Ил. Прешленова

https://kinnpor.uni-sofia.bg/

 

ПРОЕКТИ С БЮДЖЕТНО ФИНАНСИРАНЕ

Етнически, религиозни и малцинствени проблеми на Балканите през ХХ–ХХI век

Срок: 2022–2025

Ръководител: проф. д.ю.н. Надя Бояджиева

 

Между традицията и модерността: интердисциплинарни диалози в изучаването на Балканите

Срок: 2022–2024

Ръководител: проф. дин Рая Заимова

 

Социализиране на културното наследство на Балканите

Срок: 2021–2024

Ръководител: проф. д-р Румяна Ил. Прешленова

 

Лекционен цикъл „Всеки втори вторник“

Срок: 2021–2023

Ръководител: гл. ас. д-р Александра Миланова

 

Голямото Средиземномориеизвори и изследвания

Срок: 2020–2022

Ръководител: проф. дин Лиляна Симеонова

 

Балканите и проектите за регионална и европейска интеграция от XIX век до наши дни

Срок: 2020–2022

Ръководител: чл.-кор. проф. дин Александър Костов

 

Културни пространства на Балканите: диалози и трансформации

Срок: 2020–2022

Ръководител: проф. дин Орлин Събев

 

Mirabilia: времена, пространства, митове

Срок: 2020–2022

Ръководители: проф. д.изк. Ваня Лозанова-Станчева и проф. дин Валерия Фол

 

Тракия и Египет в гръко-римската епоха

Срок: 2020–2022

Ръководител: гл. ас. д-р Весела Атанасова

 

Всички права запазени © 2022 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене