Проекти

ПРОЕКТИ ПО СПОГОДБИ ЗА МЕЖДУАКАДЕМИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Тема: България, Черна гора и Балканите от Берлинския конгрес до наши дни

Партньор: Отдел за хуманитарни науки при ЧАНИ

Срок: 2016-2019

Ръководител: чл.-кор проф. дин Александър Костов

Тема: Дунавски маршрути: комуникации, конфесии, търговски мрежи (XV–XIX век)

Партньор: Институт по история „Николае Йорга“, Румънска академия

Срок: 2016-2019

Ръководител: доц. д-р Пенка Данова


Тема: Сръбско/югославско-българските отношения и интересите на Великите сили на Балканите (XIX–ХХ век)

Партньор: Балканолошки институт, САНИ

Срок: 2017-2019

Ръководител: чл.-кор проф. дин Александър Костов


Тема: Традиционна култура, социална история и история на езиците в Югоизточна Европа

Партньор: Институт за югоизточноевропейски изследвания  при Румънската академия

Срок: : 2017-2019

Ръководител:  проф. д-р Лора Тасева


Тема: Между Изтока и Запада: външни модели и национални подходи в оциално-политическото развитие на Румъния и България през XX век

Партньор: Национален институт за изследване на тоталитаризма,  Румънска академия

Срок: 2018-2020

Ръководител: чл.-кор проф. дин Александър Костов


Тема: Регионална динамика, трансформации в градското пространство на Балканите през османския период

Партньор: Институт по история „Николае Йорга“, Румънска академия

Срок: 2018-2020

Ръководител: проф. дин Рая Заимова


Тема: Икономика на всеотдайността. Съпоставителни аспекти на институции, социални практики и грижа за болните в Италия и България през един дълъг период

Партньор: Институт за изследване на средиземноморските общества – Национален съвет за изследвания на средиземноморските общества, Неапол, Италия

Срок: 2019-2021

Ръководител: чл.-кор проф. дин Александър Костов


Тема: Религия, държава и общество при българи и хървати през вековете

Партньор: Отделение за исторически науки на Хърватската академия на науките и изкуствата

Срок: 2019-2021

Ръководител: проф. дин Светлозар Елдъров


Тема: Българи и хървати в модерна европа. Културни идентичности и паралели

Партньор: Институт за хърватска литература, история и театър на Хърватската академия на науките и изкуствата

Срок: 2019-2021

Ръководител: доц. д-р Антоанета Балчева

 

МЕЖДУИНСТИТУТСКИ ПРОЕКТИ


Тема: Балканите и Студената война

Партньор: Център за изследване на Студената война, Харвардски университет

Срок: 2015-2019

Ръководител: чл.-кор проф. дин Александър Костов


Тема: Обмен на икономически, политически и културни модели и идеи между Балканите и Италия ( XVIII–XX век)

Партньор: Департамент по изследване на международните отношения при Изследователския университет „Рома Тре“, Рим

Ръководител: чл.-кор проф. дин Александър Костов

 

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - МОН

Тема: LABedia: енциклопедия на Късната античност на Балканите, ІV век

Срок: 2019-2021

Ръководител: доц. д-р Златомира Герджикова


Тема: Солун и българите: история, памет, съвремие

Срок: 2016-2020

Ръководител: доц. д-р Юра Константинова

Сайт : www.solunbg.org/bg


Тема: Съвременните Балкани и предизвикателствата пред България

Срок: 2017-2021

Ръководител: чл.-кор проф. дин Александър Костов

Сайт : http://www.balkan-challenges.eu/bg/

 

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ МОН


ИНФРАМАТ   Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и етнографски)

Срок: 2018-2023

Ръководител за ИБЦТ: проф. дин Валерия Фол

http://ipc.bas.bg/page/bg/dogovori/obschoinstitutski-infrastrukturni-proekti/proekti/inframat.php


Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство.БГ“

Срок: 2018-2023

Ръководител за ИБЦТ: чл.-кор проф. дин Александър Костов

http://www.nasledstvo.bg/


Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ)

Срок: 2018-2023

Координатор за ИБЦТ: доц. д-р Юра Константинова


Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР)

Срок: 2018-2021

Ръководител за ИБЦТ: проф. д-р Румяна Ил. Прешленова

https://kinnpor.uni-sofia.bg/

 

ПРОЕКТИ С БЮДЖЕТНО ФИНАНСИРАНЕ

Тема: Създаването на късноантичния свят на Балканите: общество, институции, религиозност

Срок: 2018-2020

Ръководител: доц. д-р Златомира Герджикова

 

Тема: Mirus et Magicus (чудесно и магическо)

Срок: 2017-2019

Ръководители: проф. д.изк. Ваня Лозанова-Станчева; проф. дин Валерия Фол

https://www.facebook.com/Mirabilia-Miracles-and-Monsters-1457446041186034/


Тема: Енциклопедия Древна Тракия и траките

Срок: 2017-2019

Ръководител: проф. дин Калин Порожанов


Тема: Балканите в европейското културно пространство

Срок: 2017-2019

Ръководител: доц. д-р Антоанета Балчева

Тема: Балканите – противопоставяне и взаимност ХІХ – ХХ век

Срок: 2017-2019

Ръководител: проф. дин Светлозар Елдъров


Тема: Interactiva. Тракия и Източното Средиземноморие. Език и култура, общество, етнос, политика

Срок: 2018-2019

Ръководител: проф. Светлана Янакиева


Тема: Извори за балканските народи

Срок: 2019-2021

Ръководител: доц.  д-р Росица Градева 

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене