Проекти

ПРОЕКТИ ПО СПОГОДБИ ЗА МЕЖДУАКАДЕМИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Румъния и България в епохата на тоталитаризма(ите)

Партньор: Национален институт за изследване на тоталитаризма, Румънска академия

Срок: 2024–2026

Ръководител на проекта от българска страна: чл.-кор проф. дин Александър Костов

 

Всекидневие и културни трансфери на Балканите (VI–XVI в.)

Партньор: Византоложки институт, Сръбска академия на науките и изкуствата

Срок: 2023–2025

Ръководител на проекта от българска страна: доц. д-р Владислав Иванов

 

Италия, България и Балканите – взаимни контакти и влияния от началото на модерната епоха до Първата световна война

Партньор: Институт за изследване на Средиземноморието – Национален съвет за изследвания, Неапол, Италия

Срок: 2023–2025

Ръководител на проекта от българска страна: чл.-кор проф. дин Александър Костов

 

Континуитет, единство, културно и езиково разнообразие в Югоизточна Европа (от Средновековието до днес)

Партньор: Институт за югоизточноевропейски изследвания, Румънска академия

Срок: 2023–2025

Ръководител на проекта от българска страна: проф. д-р Лора Тасева

 

Власт, общество и търговия в балканските градове през османския период

Партньор: Институт по история „Николае Йорга“, Румънска академия

Срок: 2022–2024

Ръководител на проекта от българска страна: проф. дин Рая Заимова 

 

Под знака на модернизацията: държава и общество в Югоизточна Европа (XIX-XX в.)

Партньор: Институт за югоизточноевропейски изследвания, Румънска академия

Срок: 2022–2024

Ръководител на проекта от българска страна: чл.-кор проф. дин Александър Костов

 

Общество, държава и църква при българи и хървати през вековете

Партньор: Отделение за исторически науки към Хърватската академия за наука и изкуство

Срок: 2022–2024

Ръководител на проекта от българска страна: доц. д-р Ирина Огнянова

 

Български и хърватски културни маршрути в Югоизточна Европа. Пресечни точки и взаимодействия

Партньор: Институт за история на хърватската литература, театър и музика на Хърватската академия на науките и изкуствата

Срок: февруари 2022 – февруари 2025

Ръководител на проекта от българска страна: доц. д-р Антоанета Балчева

 

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - МОН

Културната дипломация на Балканите през XX и XXI век: постижения, проблеми, предизвикателства за бъдещето

Срок: 2023–2026

Ръководител: гл. ас. д-р Александра Миланова

 

Епохи на историята – интегриране на генетичните методи в историческите изследвания

Срок: 2022–2025

Ръководител: д-р Тодор Чобанов

 

Да преминеш през войната: Средновековният военен опит на Балканите и неговото социално отражение

Срок: 2022–2024

Ръководител: гл. ас. д-р Марио Филипов

 

Разработване на модел за интегрирано дигитално представяне на културното наследство (на примера на област Стара Загора)

Срок: 2022–2024

Ръководител: гл. ас. д-р Стела Стефанова

 

Словното богатство на Учителното евангелие на Константин Преславски: старобългарско-гръцки и гръцко-старобългарски речници индекси

Срок: 2020–2024

Ръководител: проф. д-р Лора Тасева

Сайт: https://uchitelnoevangelie.eu/

 

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ МОН

The Great Game, Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ)

Срок: 2023–2025

Научен ръководител: проф. д.н. Юра Константинова

Постдокторант: д-р Надежа Василева

 

Национална научна програма Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина

Срок: 2022–2025

Ръководител за ИБЦТ–БАН: проф. д-р Румяна Ил. Прешленова

 

Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ)

Срок: 2018–2028

Координатор за ИБЦТ–БАН: доц. дин Юра Константинова

Сайт: https://clada-bg.eu/bg/

 

ИНФРАМАТ. Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и етнографски)

Срок: 2018–2024

Ръководител за ИБЦТ–БАН: проф. д-р Румяна Ил. Прешленова

https://inframat.bg/

 

ПРОЕКТИ С БЮДЖЕТНО ФИНАНСИРАНЕ

Тракия и траките в извороведска перспектива

Срок: 2023–2025

Ръководители: доц. д-р Калин Стоев, доц. д-р Иво Топалилов

 

Тракия и Египет в гръко-римския свят

Срок: 2023–2025

Ръководител: гл. ас. д-р Весела Атанасова

 

Средновековните Балкани: извори и интерпретации

Срок: 2023–2025

Ръководител: проф. д-р Лора Тасева

 

Етнически, религиозни и малцинствени проблеми на Балканите през ХХ–ХХI век

Срок: 2022–2025

Ръководител: проф. д.ю.н. Надя Бояджиева

 

Между традицията и модерността: интердисциплинарни диалози в изучаването на Балканите

Срок: 2022–2024

Ръководител: проф. дин Рая Заимова

 

Разговори за литературата и полуострова

Срок: 2022–2024

Ръководител: доц. д-р Людмила Миндова

 

Социализиране на културното наследство на Балканите

Срок: 2021–2024

Ръководител: проф. д-р Румяна Ил. Прешленова

 

Лекционен цикъл „Всеки втори вторник“

Срок: 2021–2024

Ръководител: гл. ас. д-р Александра Миланова 

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене