Конкурси и защити

На 14 юни 2021 г. (понеделник) в Института за балканистика с Център по тракология при БАН, София, ул. „Московска“ № 45, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на докторант Димитър Георгиев Добрев на тема „НАТО и гръцко-югославските отношения (1952–1967)“ за придобиване на образователната и научната степен „доктор” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, докторска програма „Нова и най-нова обща история“.

Рецензиите и становищата на членовете на научното жури, както и авторефератът са достъпни на интернет страницата на института. Дисертационният труд е на разположение в канцеларията на ИБЦТ.

Рецензия от проф. д-р Йордан Баев

Рецензия от проф. д.ю.н. Надя Бояджиева

Становище от чл.-кор. проф. дин Александър Костов

Становище от доц. д-р Наум Кайчев

Становище от проф. д-р Илияна Марчева-Атанасова

Автореферат на Димитър Георгиев Добрев

 

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН обявява конкурс за доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионалното направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (балканско кино) за нуждите на секция „Култура на Балканите“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи за участие в конкурса се подават в ИБЦТ, София, ул. „Московска“ № 45.

Обявата е обнародвана в ДВ бр. 34/ 23.04.2021 г.

Заявление до директора на ИБЦТ–БАН за допускане до участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент

Всички права запазени © 2021 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене