Конкурси и защити

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология за нуждите на РИМ – Монтана, с единствен кандидат д-р Ваня Иванова Георгиева. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 57/ 9.07.2021 г.

Рецензия от проф. дин Людмил Спасов

Рецензия от проф. дюн Надя Бояджиева

Становище от чл. кор. проф. дин Александър Костов

Становище от проф. д-р Илияна Атанасова (Марчева)

Становище от проф. дин Маргарита Карамихова

Становище от доц. д-р Марияна Стамова

Становище от доц. д-р Михаил Груев

Резюмета на трудовете на кандидата

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на РИМ - Сливен, с единствен кандидат д-р Николай Танев Сираков. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 57/ 9.07.2021 г. 

Рецензия от проф. дин Валерия Фол

Рецензия от проф. д.н.к. Васил Марков

Становище от проф. д.ф.н. Албена Георгиева-Ангелова

Становище от проф. д.изк. Ваня Станчева (Лозанова)

Становище от доц. д.н.а. Димчо Момчилов

Становище от доц. д-р Ирена Бокова

Становище от доц. д-р Калин Стоев

Резюмета на трудовете на кандидата

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (нова и най-нова обща история - Балканите по време на Студената война) за нуждите на секция „Съвременни Балкани“ – един, със  срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи за участие в конкурса се подават в ИБЦТ, София, ул. „Московска“ № 45.

Обявата е обнародвана в ДВ бр. 89/ 26.10.2021 г.

Заявление до директора на ИБЦТ за допускане за участие в конкурс - Съвременни Балкани

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Културно-историческо наследство в съвременната информационна среда) за нуждите на РЕМО „Етър“ – един, със  срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи за участие в конкурса се подават в ИБЦТ, София, ул. „Московска“ № 45.

Обявата е обнародвана в ДВ бр. 89/ 26.10.2021 г.

Заявление до директора на ИБЦТ за допускане за участие в конкурс - РЕМО-Етър

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН обявява конкурси за:

  • главен асистент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (средновековна обща история) за нуждите на секция „Средновековни Балкани“ – един;
  • главен асистент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (социализиране на античното археологическо наследство) за нуждите на секция „Дигитално културно наследство“ – един.

Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за участие се подават в ИБЦТ, София, ул. „Московска“ № 45.

Обявата е обнародвана в ДВ бр. 88/ 22.10.2021 г.

Заявление до директора на ИБЦТ за допускане за участие в конкурс - Средновековни Балкани

Заявление до директора на ИБЦТ за допускане за участие в конкурс - Дигитално културно наследство

Всички права запазени © 2021 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене