Конкурси и защити

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН обявява конкурси за:

 • главен асистент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, за секция „Балканите през ХV – ХІХ век“ – един;
 • доценти в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, за секция „Средновековни Балкани“ – един; в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за секция „Култура на Балканите“ – един.

Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в ИБЦТ–БАН, София, ул. „Московска“ № 45, тел.: 02/ 980 62 97; 0886 568 862.

Обявата е обнародвана в ДВ бр. 55/ 19.06.2020 г.

Заявление до директора на ИБЦТ–БАН за участие в конкурса

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол”–БАН търси да назначи оперативен счетоводител на пълно или непълно работно време.

Изисквания към кандидатите: висше образование или последен курс на обучение за ОКС „Бакалавър“ по специалността. Трудов стаж не се изисква.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до директора на ИБЦТ–БАН)
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование. В случай, че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Служебна бележка (когато е приложимо)

Етапи на конкурса:

 • Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 • Събеседване с допуснатите кандидати.
 • Писмено уведомяване на явилите се кандидати относно резултатите от конкурса.
 • Назначаване на избрания кандидат в ИБЦТ–БАН.

За допълнителна информация:
Росица Щерева, заместник административен директор
Мобилен тел.: 0882 352 387

Всички права запазени © 2020 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене