Конкурси и защити

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Византийско-славянски книжовни контакти през Средновековието) за нуждите на секция „Средновековни Балкани“ с единствен кандидат д-р Екатерина Дикова. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 87/ 17.10.2023 г.

Рецензия от проф. дфн Вася Велинова

Рецензия от проф. д-р Мария Йовчева

Становище от проф. д-р Лора Тасева

Становище от проф. дфн Ана Стойкова

Становище от проф. д-р Маргарет Димитрова

Становище от доц. д-р Анета Тихова

Становище от доц. д-р Мая Петрова-Танева

Резюмета на трудовете на кандидата

 

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН (ИБЦТ–БАН), София, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна област „Теория и история на културата“ (История на българската култура XIX–XX в.), за нуждите на РЕМО – Етър, една щатна бройка, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи за участие в конкурса се подават в ИБЦТ – БАН, София, ул. „Московска“ № 45.

Обявата е обнародвана в ДВ бр. 11/06.02.2024 г.

Заявление до директора на ИБЦТ за допускане до участие в конкурс за главен асистент за нуждите на РЕМО – Етър

Българската академия на науките, Софийският, Пловдивският, Великотърновският, Югозападният и Шуменският университет обявяват краткосрочни (от 2 до 4 месеца) специализации за млади чуждестранни българисти при следните условия:

 1. Право да кандидатства за специализация по ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ има всеки млад чуждестранен българист (магистър, докторант, постдокторант), който работи по българистична проблематика в областта на езика, литературата, историята и културата.
 2. Срокът на специализацията е от 2 до 4 месеца.
 3. Институцията, избрана за специализация, осигурява научно ръководство за работа по изследователска тема, методическа помощ, консултации с други преподаватели и изследователи. Предложените теми от институциите може да видите ТУК.
 4. Всеки кандидат попълва формуляр за кандидатстване и на посочения във формуляра електронен адрес (имейл) изпраща прикачени файлове, обозначени с имената му: автобиография (CV – европейски стандарт), мотивационно писмо (свободен текст до 2 стандартни страници или 3600 знака), препоръка от месторабота или научен ръководител (ако има такава, 1 стр.), документи с друга информация за постигнати резултати в областта на българистиката.
 5. Всеки одобрен специализант представя план на специализацията, в който се включват самостоятелна работа, консултации, обучителни курсове (по избор). В края на специализацията се представя отчет до научния ръководител.
 6. Месечната стипендия е 1000 лв.
 7. Приемащата институция подпомага настаняването на специализанта.
 8. Пътните средства са за сметка на специализанта.
 9. Периодът за специализация се посочва във формуляра за кандидатстване.
 10. Всяка приемаща институция осъществява комуникация с одобрения специализант чрез посочено в обратната кореспонденция контактно лице.
 11. Срокове за кандидатстване:

(1. сесия)

 • 1 април 2023 г. – краен срок за подаване на заявления
 • 20 април 2023 г. – публично обявяване на одобрените специализанти

(2. сесия)

 • 1 октомври 2023 г. – краен срок за подаване на заявления
 • 20 октомври 2023 г. – публично обявяване на одобрените специализанти

Изпълнителен съвет на ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“

Формуляр за краткосрочно гостуване на чуждестранен българист

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене