Документи

Документи

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник за работата на Научния съвет на ИБЦТ-БАН

Приложение към Правилника на НС на ИБЦТ-БАН относно условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности

Правилник за провеждане на научни практики и специализации в ИБЦТ


ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКТОРАНТИ

ПРАВИЛНИК за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН

Атестационна карта

Кредитна система - общи правила

Приложение 2.1 - Оценка на подготовката на докторанти в БАН по кредитна система

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия
и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за
нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение номер
ОП-2 от 25.08.2016 г. на БАН / преписка рег. № 01175-2016-0006 в АОП/.

Дата на създаване: 06.02.2017 г.

Сключен договор

Приложения към договора с “ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД

Обявление за обществената поръчка

Връзка към Интернет страницата на БАН с обявената поръчка

 

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене