Документи

Документи

Закон за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ)

Етичен кодекс на служителите в Българската академия на науките

План за насърчаване на равенството между жените и мъжете в Българската академия на науките

 

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник за дейността на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“–БАН (ИБЦТ–БАН)

Правилник за работата на Научния съвет на ИБЦТ-БАН

Приложение към Правилника на НС на ИБЦТ-БАН относно условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности

Правилник за провеждане на научни практики и специализации в ИБЦТ-БАН

 

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ

Годишен отчет на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол”–БАН за 2023 г.  

Годишен отчет на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол”–БАН за 2022 г.  

Годишен отчет на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол”–БАН за 2021 г. 

Годишен отчет на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол”–БАН за 2020 г.

Годишен отчет на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол”–БАН за 2019 г.

Годишен отчет на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол”–БАН за 2018 г.

Годишен отчет на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол”–БАН за 2017 г.

Годишен отчет на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол”–БАН за 2016 г.ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКТОРАНТИ

ПРАВИЛНИК за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН

Атестационна карта

Кредитна система - общи правила

Приложение 2.1 - Оценка на подготовката на докторанти в БАН по кредитна система 

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене