Archive - News & Events

ХІІ МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО ТРАКОЛОГИЯ

There is no translation available.

Дванадесетият международен конгрес по тракология беше проведен от 10. 09. до 14. 09. 2013 г. в румънския град Търговище, средновековната столица на Влашкото княжество.
В работата на конгреса взеха участие 90 учени от 15 страни. Българската академия на науките беше представена от учени от Центъра по тракология при ИБЦТ и от Националния археологически институт с музей. Освен това имаше колеги от СУ „Св. Климент Охридски” и ЮЗУ „Неофит Рилски”. Изнесените доклади засягаха различни аспекти на знанието за траките – нови археологически открития, нови интерпретации на писмени източници, материални находки, епиграфски и лингвистични данни. Докладите ще бъдат издадени в два тома, които предстои да излязат до края на годината.
Участниците в конгреса взеха решение да бъде създадена международна асоциация по тракология. Следващият международен конгрес ще бъде проведен в България през 2017 г.

All Rights Reserved © 2024 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search