Archive - News & Events

ЮБИЛЕЙНА СЕДМИЦА 200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЕПИСКОП ЙОСИП ЮРАЙ ЩРОСМАЙЕР

 
 
ЮБИЛЕЙНА СЕДМИЦА 
НА ЕПИСКОП ЙОСИП ЮРАЙ ЩРОСМАЙЕР
И БЪЛГАРО-ХЪРВАТСКИТЕ НАУЧНИ И КУЛТУРНИ ВРЪЗКИ
 
 
ул. „Московска” 45
11 февруари 2015 г., сряда
 
П Р О Г Р А М А
 
09:30  - Откриване и приветствие към участниците
проф. д.и.н. Александър Костов, директор на ИБЦТ 
акад. Братулич
 
09:45 – доц. д-р Антоанета Балчева, ИБЦТ
Културният екуменизъм на епископ Й. Ю. Щросмайер.
10:00 – Mirko Curic 
Putopisno-esejistička proza Josipa  Jurja Strossmayera ili strossmayerovi književni i esejistički tekstovi. 
10:15 – Hrvojka Mihanovic Salopek 
J. J. Strossmayer kao inicijator i mecena stvaralaštva duhovne poezije ( uz paralele s bugarskim kontaktima)
10:30 - Alojzije Prosoli
Josip Juraj Strossmayer. Se jerej veliki, iže va dni svoje ugodi Bogu.                                     
 
10:45 – 11:00 ч. – Дискусия 
11:00 - 11:15 – Кафе-пауза
 
 
11:15 - Дамир Карбич, Институт за исторически науки към Хърватската академия за наука и и зкуство
11:30 – Людмила Миндова, ИБЦТ
Йосип Щросмайер през погледа на Румяна Божилова.
11:45 - Ивайло Начев, ИБЦТ
Ролята на епископ Щросмайер за утвърждаването на Загреб като културна столица в Европейския югоизток
12:00 – Тихана Луетич, Институт за исторически науки към Хърватската академия за наука и и зкуство
Financijska potpora biskupa Strossmayera bugarskim i hrvatskim učenicima i studentima, sa posebnim osvrtom na Zakladu za uboge slušače na Kr.sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu.
12:15 - Трифон Павлов, сдружение „Епископ Йосип Щросмайер”
Представяне на книгата „Щросмайер и славяните”
 
12:30 – 13:00 ч. – Дискусия
13:00 - 14:00 – Обедна почивка
14:00 - Igor Despot 
Ivan Švear i najstarija povijest Bugara
14:15 - Наум Кайчев, СУ 
Докъде се простира Велика Илирия ? Пространствено-географски представи на илирийците за българите и България (1835-1848).
14:30 - Dr. sc. ZLATA ŽIVAKOVIĆ-KERŽE, MARIYANA STAMOVA Vlastelinska ekonomika u vrijeme prva dva desetljeća biskupovanja J. J. Strossmayera (1850. – 1870.)
14:45  - Иван Божилов 
 Фр. Рачки и българите 
 
15:00 – 15:15 ч. – Дискусия 
15:15-15:30 – Кафе-пауза
15:30 - Проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров. 
Забравеният българофил: Франьо Брадашка (1829 - 1904) за България и българите
15:45 - Йорданка Гешева, Институт за исторически изследвания при БАН.
Ян/Иван Кукулевич – Сакцински и българското книжовно дружество
16:00 – Николай Кочанков, Национален исторически музей 
Хърватско-италианските отношения и българската дипломация 1941 – 1943.
16:15 – Ирина Огнянова, ИБЦТ
 Архиепископ Алойзие Степинац и Независимата държава Хърватия /1941-1945/.
 
 
16:30 – 17:00 ч. – Дискусия и закриване
 

Search