Archive - News & Events

Образователни и културни политики в Югоизточна Европа

Секция "Културна история на балканските култури" най-учтиво ви кани да участвате в организирана от нея Конференция, посветена на темата за въздействието на глобализацията върху културните процеси като цяло и върху културните  и образователни политики в Югоизточна Европа.

Нашата цел е, от една страна,  да се осветлят конкретните параметри на взаимодействието «глобализация-култура» в нашия регион, и от друга - да се потърси отговор на въпроса как чрез своите образователни и културни политики страните от Югоизтока на Европа отговарят на предизвикателствата на глобализацията. Подобно научно изследване на балканските практики ще е от значение и за културната политика на ЕС като цяло, доколкото част от страните в региона са негови членки, а други са в процес на кандидатстване за присъединяването си към «големия европейски дом».

Интерес за нас ще представляват теоретични изследвания на културните измерения на глобализацията като цяло, но и на конкретните културно-исторически аспекти на проявлението й в нашия регион. Теми като тези за сътношението между българската и балканска идентичности в културен план, човекът и неговата градска среда, оразователните реформи, културните политики в последните десетилетия и други по-специфични въпроси са в обхвата на проблематиката на конференцията.

Проблемите, засягащи влиянието на процесите на глобализация върху културите, са от особена важност за т.н. «малки нации», намиращи се в определени региони, често наричани  «периферни».  Немалка част от техните интелектуални елити изразяват безпокойство от опасностите, свързани с евентуалното обезличаване на националните култури, размиването на техните идентичности  или са изразители на определени  антиглобалистки нагласи. Други обаче съзират в глобализацията нови възможности за по-доброто  опознаване на т.н. «периферни култури» в световните културни центрове, шанс да привлекат вниманието към себе си в един по-широк, световен мащаб.

Стремежът на организаторите е чрез осветляването на взаимодействието култура-политика, да се потърси един адекватен отговор на изискването науката да е в по-тясна връзка с дневния ред на обществото ни, а именно - традициите, днешното състояние и перспективите на образованието и образователните политики, което би допирнесло за практическата им приложимост и би стимулирало важни и положителни промени в тази особено важна сфера на обществения живот.

Срок за подаване на заявките с резюме максимум от 250 думи: 15 април 2012 г.

За контакт и информация:
Доц. д-р Йорданка Бибина, ръководител Секция: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Доц. д-р Антония Балчева: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тел./Факс : 02/ 980 62 97

All Rights Reserved © 2024 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search