Staff Directory

Antoaneta Balcheva

BALCHAVEVA SNIMKA LICHNIAssoc. Prof. PhD Antoaneta Balcheva
Areas of academic interest: cultural history, identities, traditions and modernization in Southeast Europe, elites, imagology, comparative literature, Bulgarian-Italian and Bulgarian-Croatian cultural relations


Education

2010 – Assoc. Prof. – Bulgarian Academy of Sciences

1997 – PhD - Bulgarian Academy of Sciences
1984 – M.A. Slavic literatures, Sofia University „St. Kl. Ohridski“
1984 – M.A. Cultural History, Sofia University „St. Kl. Ohridski“
Lecturer
2000 - Universita degli studi di Milano;
2015 – Hrvatska paneuropska unija, Zagreb.

Projects
2013 – till today – Team leader of the project The contribution of the intellectual and spiritual elites in Bulgaria and Croatia to the linguistic and cultural variety in Europe (Bulgarian-Croatian project signed between the Institute of Croatian literature, history and theater at the Croatian Academy of Science and Arts (Zavod za povjest hrvatske knjizevnosti, kazalista i glazbe, HAZU) and the Institute of Balkan Studies at the Bulgarian Academy of Sciences).
2007-2010 – Team leader of the project Cooperation, influences misunderstandings. Bulgarians and Czechs in the XX c. (Bulgarian-Czech project signed between the Historical Institute of the Czech Academy of Sciences (Historicky ustav Ceske Akademie Ved) and the Institute of Balkan Studies at the Bulgarian Academy of Sciences).
2017 - Team leader of the project Balkans in the European cultural realm
2010 – 2016 – Team leader of the project The Balkans between East and West - cultural and civilizational interaction
2011 – 2016 - Member of the project Globalization and Culture: educational and cultural policies in Southeast Europe
Scholarships
Italia /1996-1998/, Universita degli studi di Milano, Dipartimento di Sociologia; Centro Studi ETNICOS, Milano.

Publications:
Books
Bridges over the centuries. Southeast European Dialogic Fields. Temto, Sofia, 2010, 247 p. ISBN 978-954-9566-53-6.
Between myth and Balkan realities. The Romanticism of the Slavic South. Temto, Sofia, 2000, 160 p., . ISBN 954-9566-08-0.

Articles:
„Ilirska ideologija i bugarska romantichna historiografija“. In: Zbornik: Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi. Zadar, 2016.
„Utopias in Search of National Identity. In:Formovani modernich narodů ve středni a vychodni Evropě v 19. a 20. Stoleti“. Richard Vasek, Jan Rychlik (Eds), Masarykov ústav a Archiv AV ČR, Praha – Sofie, 2010, 25-48.
„The hidden dialogues between East and West“. In: Formovani modernich narodů ve středni a vychodni Evropě v 19. a 20. stoleti. Richard Vasek, Jan Rychlik (Eds), Masarykov ústav a Archiv AV ČR, Praha – Sofie, 2010, 167-173.
„The spiritual pilgrimage in the works of P.P.Slaveykov“. In: Roads and trails of the Europeanism in the Balkans. In honour of the 50th anniversary of the Institute for Balkan studies & Center of Thracology foundation. IBCT: Sofia, 2014. 288-299.
„The discourse about Europe and the constructions of the Illyrian ideologeme“. In: Europe in the cultural and political life of Bulgarian and Croats. In honour of the 50th anniversary of the Institute for Balkan studies & Center of Thracology foundation. IBCT: Sofia, 2014, 190-202.
„The Foreigner” as the “Everyday” Man’s Alter Ego in the works of P.P. Slaveykov“. In: Migrating cultures and social practices. R. Stancheva eds. S., 2013, 91-101.
„Venice in the Croatian Literature of 19th Century“. In: Balkan Languages, Literatures and Cultures. Divergence and Convergence (20 years of Balkan Studies at the Faculty of Slavic Studies, St. Kliment Ohridski University of Sofia). SU “Kl. Ohridski”: Sofia, 2015, 392-400.
„J. J. Strossmayer - forerunner of cultural ecumenism in Europe“. - Balkani, 4, 2015, 58-62.
„Duh novog vremena u kulturno-estetskim traganjima Hrvata i Bugara“. In: Hrvatsko-bugarski odnosi u 19. i 20. stoljecu, Zagreb, 2005, 11-20.
„Byron and Byronism in the Slavic South“. - Etudes balkaniques, Sofia, Ed.acad. „Prof.Marin Drinov“, 2001, 4, 88-99.
„Le deisme de Voltaire et l’oeuvre des romantiques sud-slaves“. In: L’Europe, la France, les Balkans. Literatures balkaniques et literatures comparees. Arras, Artois Press Universite, 2004, 20-25.
„Между утопиите и истините в търсенето на национална идентичност (По материали от българската и хърватската литература)“. В: Култура, идентичности, съмнения, Сб. в чест на проф. Д.ф.н. Н. Аретов, съст. и научна ред. А. Алексиева, Н. Данова, Н. Чернокожев, София, Акад. Изд. „проф. М. Дринов“, 2016, с. 482-494.
„Нова интерпретация на културната, изкуствоведска и социална семантика на феномена mirabilia“. – сп. „Балкани“, кн. 5, 2016, с. 68.
„Безпокойствата на българската и хърватската модерност в контекста на Първата световна война“. В: Българо-хърватски политически и културни отношения през вековете. Сборник, посветен на 75-годишнината на доц. Р. Божилова". София: Парадигма, 2015.
„Цветните партитури на живота“. - „Литературен вестник“, бр.1, 2016г.
„Пътят към Европа. (Метаморфозите на една идея) “. В: Балканите. Многоликите измерения на европейската култура. Ред. Колегия Л.Кирова – отг.ред., А.Балчева, Й.Бибина, П.Данова, Институт по балканистика – БАН, 2010, 44-64.
„Въображаеми дискурси на идеята за славянска взаимност в Средна Европа и на Балканите“. В: „Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури”, «СУ Св.Кл.Охридски”: София. Сборник от Х-те национални славистични четения / април 2010. Н. Иванова, Е. Дараданова... etc (съст.), София: Лектура, 2011. 183-201.
Проф. Надежда Драгова и диалогът между културите на Балканите. В: Култура, история, поезия. Надежда Драгова и Първан Стефанов в българската култура и наука. Сборник с изследвания. Румяна Дамянова (съст.). Изд. Център „Боян Пенев“. ISBN 978-954-8712-89-7. София, 2014г.
Балчева, А. (в съавторство със Светлозар Елдъров и Ирина Огнянова). Представяне на нови издания на Института за балканистика с Център по тракология при БАН в Джаково и Осиек. - сп. „Балкани“, кн. 5, 2016.
„Юбилейна седмица 200 години от рождението на епископ Й. Ю. Щросмайер и българо-хърватските научни и културни връзки“. сп. Балкани, кн.4, 2015, с. 104-109.
„Literary-aesthetical searchings of Bulgarians and Croats in the beginning of XXth century“. In: The Southeast European city and the modernity of the past. A. Balcheva eds. Faber: Sofia, 2013, 434-443.
„По следите на югоизточноевропейския град“.// Сп. “Балкани”, изд. на ИБЦТ, кн.2, 2013г.
„За ресемиотизацията на метафората за моста на Балканите“. В: Сборник с доклади от Национална конференция ,,Между Изстрелите”, посветена на 80-годишнината на Надежда Драгова и Първан Стефанов, организирана от Литературния институт, 22 - 23. 11. 2011 г.
„Knjizevni saloni na pragu 20. stoljeca. Bugarski i hrvatski prinos“. In: Istaknute hrvatske i bugarske intelektualke u znanosti i umjetnosti. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 28. i 29. rujna 2009. Uredila dr.sc. Hrvojka Mihanović-Salopek. Zagreb, 2011. 89-103.
„Il viaggio di Pencio Slavejkov verso l’Italia e l’inseguimento di una nuova identita dell’intellettuale bulgaro“. - Еtudes Balkaniques, кн. 1, 2013г.
„Изтъкнати български и хърватски интелектуалки в литературата и изкуството.” (Istaknute hrvatske i bugarske intelektualke u znanosti i umjetnosti. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 28. i 29. rujna 2009. Uredila dr.sc. Hrvojka Mihanović-Salopek. Zagreb, 2011. s. 89-103. ISBN 978-953-154-985-1). - сп. Балкани, кн.2, 2013г., 132-135.
„Recepcija Kacica u juznoslavenskom romantizmu“. - Kolo, Casopis Matice Hrvatske, Zagreb, 3,jesen 2000, 321-326.
„Националната държава в дигиталната епоха и парадоксите на балканистичния дискурс“. www.bulgc18.com Международна научна конференция “Наука, техника, модернизация”. Българско общество за проучване на ХVІІІв. СУ”Св.Климент Охридски”, 12-13.10.2007.
„Eзикът на смеха в литературно-сценичните превъплъщения на бидермайера (по материали от сръбската и хърватската литератури)“. В: Езиците на културата том 2. Сборник материали от конференция Езиците на културата, проведена на 29-30. 10. 2011 г. в чест на 80-годишнината на проф. дфн Надежда Драгова и 35 години ЮЗУ “Неофит Рилски, 2013, ЮЗУ, 256-265.
„Щрихи към феномена на байронизма в българската и хърватската литератури“, Zbornik radova s VІІІ međunarodne znanstvene konferencije „Hrvati i Bugari kroz stoljeća – povijest, kultura, umjetnost i jezik. Zagreb – Đakovo. 23-24 rujna 2010, Zagreb, 2013, 125-135, ISBN: 978-953-154-991-2.
„Женски литературни кръгове на прага на ХХв. Българският и хърватският принос“. В: С възрожденски дух и модерен поглед. Сборник в чест на чл.-кор.проф. Милена Цанева. АИ „Проф. Марин Дринов“: София, 2013, 437-447.
„Specific Character of the “Folklore-Literature” and “Familiar-Alien” Oppositions in Developing the Poetics of Southern Slavic Romanticism“. - Etudes balkaniques, Sofia, Ed. acad. “Prof.Marin Drinov”, 1995, 3-4, 73-81.
„Love: A way to Self-knowledge and Divine Harmony in the Work of the South Slavic Romantics“. - Etudes balkaniques, Sofia, Ed. acad. “Prof.Marin Drinov”, 1998, 1-2, 57-65.
„Le romantisme et le sentiment de la nature dans la poesie sud slave“. - Etudes balkaniques, Sofia, Ed.acad. “Prof.Marin Drinov”, 1999, 3-4, 255-261.
„Metaphysical Nature of the Ego in Mediterranean Slavic Poetry“. - Etudes balkaniques, Sofia, Ed.acad. “Prof.Marin Drinov”, 2000, 4, 99-107.
„Южнославянският романтичен модел като част от европейското културно пространство“. В: Общества в преход. Сборник доклади от V-та международна научна конференция. Информационно-документален център на Съвета на Европа: Велико Търново, 2000, 23-31.
„Някои черти и тенденции на южнославянската литературна критика през ХІХв.“ В: сб. „Литературно-естетически процеси на Балканите ХІХ – ХХв.“, „Марин Дринов“: София, 1994, 376-394.
„Идеи за романтичност и „другост“ в романтизма на славянския Юг“. В: Да мислим Другото – образи, стереотипи, кризи ХVІІІ-ХХ век. Кралица Маб: София, 2001, 217-227.
„Българистиката в Италия“. - Българистика и българисти, С., изд. на Съвета по българистика при МОН, 1997, кн.2, 13-22.
„Патосът на многоименния герой в поезията на славянския Юг“. В: Изследвания в чест на чл-кор. проф. Страшимир Димитров. Studia Balcanica, 23, „Проф.Марин Дринов“: София, 2001, 539-550.
„Старите дрехи на новото време“. В: Модерността вчера и днес. С., изд. Кралица Маб, 2003, 287-297.
„Балканските славяни между Изтока и Запада. Исторически реминисценции и самоидентификация“. В: Проблемът Изток-Запад историческа перспектива. Институт по история, Парадигма: София, 2003, 117-130.
„Изкуството на танца в хърватската литература“. В: Танцът в балканските литератури. С., изд.Балкани, 2004, 202-215.
„The Spirit of New Age in the Literary Aesthetic Quests of Bulgarians and Croats“. - Etudes balkaniques, Sofia, Ed.acad. „Prof.Marin Drinov“, 2004, 4, 44-50.
„Метаморфози на паметта в южнославянските литератури. Стереотипи и предизвикателства“. В: Реторики на паметта. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф.Иван Павлов. УИ „Св.Климент Охридски“: София, 2005, 46-55.
„Изкуството на танца в хърватската и българската художествена словесност“. В:Българи и хървати в Югоизточна Европа VІІ-ХХІ в. С., ИК “Гутенберг”, 2006, 189 – 203.
„The Passing of Tradition Between Canon and Modernity in South Slav Literatures“. - Etudes balkaniques, Sofia, Ed.acad. “Prof.Marin Drinov”, 2007, 4, 3-9.
„Литературните салони“. В: Кафене Европа. Дамян Яков: София, 2007, 133-141.
„The Bulgarian and the Croatian Musical Theatres – One Journey to Modernity“. - Etudes Balkaniques, Sofia, Ed.acad. „Prof.Marin Drinov“, 2008, 2, 103-113.
„Усвояване на традицията между канона и модерността в южнославянските литератури“. В: Голямото вписване или Какво сравнява сравнителното литературознание? УИ “Св. Кл. Охридски”: София, 2009, 179-186.
„Югоизточноевропейският град и съвременността на миналото“ - Литературен вестник, 18-24.07.2012, год.21.
„Златен фонд на българската наука“ – раждането на една традиция с проекции в бъдещето, Списание на БАН, м. януари, 2012г.
„Eзикът на смеха в литературно-сценичните превъплъщения на бидермайера (по материали от сръбската и хърватската литератури)“. В: Езиците на културата, том 2. Сборник материали от конференция Езиците на културата, проведена на 29-30. 10. 2011 г. в чест на 80-годишнината на проф. дфн Надежда Драгова и 35 години ЮЗУ “Неофит Рилски, 2013, ЮЗУ, 256-265.

Editor:
A. Balcheva (ed.) Europe in the cultural and political being of the Bulgarians and Croats. Eds: A. Balcheva. Institute for Balkan Stuudies – BAS, 2014. ISBN 978-954-92231-9-4.
A. Balcheva, Bibina, Y. (eds.) Roads and Trails of the Europeanism in the Balkans. In honor of the 50th anniversary since the Institute for BalkanStudies & CenterOfThracology foundation. Institute for Balkan Stuudies – BAS, 2014. ISBN 978-19-00-0013-6. 288-299.
A. Balcheva (ed.) The Southeast European City and the Modernity of the Past. Eds: A. Balcheva. Faber, 2012, , ISBN: 978-954-400-650-1.
Св. Елдъров, Балчева, А., И. Огнянова (съст.). “Българо-хърватски политически и културни отношения през вековете. Сборник в чест на 75-годишнината на Румяна Божилова”. ИБЦТ: София, 2015.
Божилова, Р. , Л. Кирова, И. Огнянова, А. Балчева (съст.). Държава, общество и култура на българи и хървати VІІ-ХХІ в. Съст. Р. Божилова, Л. Кирова, И. Огнянова, А. Балчева. С., ИК “Гутенберг”, 2009, ISBN 978-954-617-061-3.


e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mailing address: 45 Moskovska Street, BG-1000 Sofia

All Rights Reserved © 2019 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search