Staff Directory

Kalina Peeva

Assist. Prof. Kalina Peeva, PhD

Areas of academic interest:
Balkan history, foreign policy, Balkan diplomacy, modernization processes, social history, history of Turkey, Bulgaria-Turkey relations.

Education:
- PhD in History, Bulgarian Academy of Sciences
- MA – Sofia University

Projects:
- 2014 – 2016 – Project for joint scientific research between the Institute for Balkan Studies, the Centre of Tracology “Prof. Alexander Fol”, BAS, the Masaryk Institute and the archive of the Academy of Sciences in the Czech Republic on the topic “Between Vienna and Tsargrad. The nationalism in central and south-east Europe after the collapse of the Habsburg and Ottoman Empire.”
- 2014 – Ongoing – Scientific project of the Institute for Balkan Studies with, the Centre of Tracology “Prof. Alexander Fol”, BAS on the topic “The Balkans – confrontation and cooperation XIX – XX Century”.
- 2012 – 2014 - Scientific project of the Institute for Balkan Studies with, the Centre of Tracology “Prof. Alexander Fol”, BAS on the topic “The Balkans and Europe – transformation, modernization, integration (XIX – XXI Century), headed by prof. Svetlozar Eldarov ”
- 2011 – Ongoing – Project for scientific research with Historical museum – Svilengerad


Publications

“The Ankara Agreements – diplomatic success or retreat from the Bulgarian interests, Etudes Balcaniques, No. 2, 2006, 119-146

“Военните кореспонденти срещу цензурата“. Сб. „Свиленград и Балканските войни.” Велико Търново, 2014, с. 38-66.

Българи и турци на Добруджанския форонт (1916-1917). Историческо бъдеще, кн. 1-2, 2016.

“Пътят до Солунската спогодба и ролята на турската дипломация в междубалканските отношения”. – Историческо бъдеще, 2011, 1-2, с. 55-77.

***

„Bulgaristan – Türkiye İlişkileri ve 1923 yılı Mustafa Kemal Dönüminde Todor Markov’un Diplomatik Misyonu”. – Atatürk ve Stamboliyski. Türk-Bulgar ilişkileri üzerıne. Sofya 2001, s. 59-67.

“Българо-турските договори и спогодби и регулирането на двустранните отношения (1908 – 1938)”. - В: Изследвания в чест на чл. кор. Проф. Страшимир Димитров. София 2001, с.700-714.

“Турция във външната политика на Ал. Стамболийски 1920-1923” г. В: Историческо бъдеще. 1-2, 2004, с.179-205.

“Някои аспекти от източната политика на Антантата и развитието на гръцко-турската война”. - Военноисторически сборник, кн. 1, 2005.

“Анкарските спогодби — дипломатически успех или отстъпление от българските интереси”. Историческо бъдеще, 2006, т. 13, кн. 1-2, с. 119-142.

“Рим - предполаганата ориентация, или за принципите на българската външна политика 1920-1938 г. ” Сб. Българи и италианци през вековете в борби за независимост и държавност, София, 2006. с. 345-373.

“Българо-турските отношения и идеята за гаранционен блок на югоизток (края на 20-те и нач. на 30-те години на ХХ в.) ”. – В: Изследвания в чест на 80-годишнината на проф. К. Манчев. София, 2006, с. 353 - 368.

“Пътят към Анкарски спогодби, или за основите на българо-турското приятелство (1920-1925) ” – Известия на тракийския научен институт. 2005, 6, с. 117-143.

“България между югоизточния и западния съсед (1920-1934 г.) ”.– В: Проблемът Изток-Запад. България и Балканите, С. 2006, с. 76-112.

“Бежанските и малцинствените въпроси в българо-турските отношения”. - Известия на Тракийския научен институт. София, 2006, кн. 7, 132-144.

“Триполитанската война – една трудна италианска победа”. Военно исторически сборник, 2008, кн. 3, 52-57.

“Smolyan bölgesindeki Osmanlı kültür mirasının izlerinden”. In. Islamic civilisation in the Balkans. Bucharest, Romania, 2006.

“Протоколът за уреждане на бежанските и малцинствените въпроси в българо-турските отношения. Известия на Тракийския научен институт., кн. 7, София, 2007, с. 40-57.

“Activation of Balkan Policy and the Role of Turkish diplomacy for the establishment of Balkan pact (1929 –1934) ”. –IN: XV Тűrk tarih kongresi, Ankara; 11 eylűl 2006, cilt 5, Atatűrk ve Tűriye cumhuriyeti tarihi. Ankara, 2010, s. 2275-2282.

“Правата на жените и еманципацията на обществения манталитет. (Сравнително изследване на базата на българския и турския модел) ”- Сб. “България, Балканите и Европа: регионални измерения на европейската култура”, 2010, с. 150-165

“Третирането на териториалните и малцинствени въпроси в хода на Лозанската конференция и (1922 – 1923 г.). Сб. Европа: народи и граници (Версайският мир и неговото наследство)”, Studia Balcanica, 28; София 2010, с. 105 – 115.

“Представата за Родопите в пътеписи на западни пътешественици XVI – XIX в”. В: Рудозем и околностите му – археология, етнография и история. Т. 1. София, 2008, с. 242-256.

“Тракия в годините на Гръцко-турската война (1920-1922). В. Известия на Тракийския научен институт, кн. 10, София, 2010, с.185-204.

“Обликът на София и софийско в писмени сведения от XIV - XIX век”. В: Югоизточноевропейският град и съвременността на миналото. Научни изследвания в чест на проф. Лилия Кирова. София, 2012. с. 234-249.

“Свиленград и неговите околности през погледа на европейски пътешественици. В съавторство с Йорданка Бибина. В: „Свиленград и околностите му в писмените извори от древността до новото време”. Велико Търново, 2013. с. 68-83.

“Обезбългаряването на Източна Тракия“. Сб. „Свиленград – град на бежанци”, 2016.


Рецензии
Professor Halil Inaldjik – Doctor Honoris Causa of Sofia University “St. Kliment Ohridski” – Etudes Balkanique, 2001, 2, p. 229-230.

La Colloque de Kesan: Début Prometteur d’une Collaboration Scientifique.– Etudes Balkaniques, XXXIX, 2003, 4, 149-151 (В съавторсктво с ст.н.с. д-р Й. Бибина).

Was Bulgaria’s Envoy to wartime Moscow an NKVD agent? (Петя Димитрова, Докладва „Наследник“? Донесенията на българския пълномощен министър в СССР Иван Стаменов(1940-1944), Т.1 и 2, София, Гутенберг, 2011, 696 с.) - Etudes Balkanique, 1, 2011, p. 196-199.

30 години секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“ . Историческо бъдеще, 1-2, 2010, с. 287-289

A Contribution to the History of the Bulgarian Community in Istanbul (Georgi Kostandov, İstanbullu Bulgarlar ve Eski İstanbul)- Etudes Balkanique, 4, 2011, p. 151-156.
Атанасова, В. Българското огледало. - Историческо бъдеще,2014, 1-2, с. 254-258.

Editor
2011- досега. Член на редколегията на списание Историческо бъдеще
Пеева, К. (Съст.) Рудозем и околните краища – археология, етнография и история, Т. 1, София, 2008.
Пеева, К. (Съст.) Европа: народи и граници (Версайският мир и неговото наследство), Studia Balcanica, кн. 28, София, 2010.
Пеева, К. (Съст.) „Свиленград и регионът от древността до новото време”. Велико Търново, 2013.
Пеева, К. (Съст.) Свиленград и Балканските войни. Велико Търново, 2014.
Пеева, К. (Съст.) Църковното и образователно дело в Тракия XV-XIX в.

Mailing address:
45 Moskovska Street
Sofia 1000
Bulgaria

All Rights Reserved © 2019 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search