Издателска политика на ИБЦТ–БАН

Институтът за балканистика с Център по тракология при БАН (ИБЦТ–БАН) издава научни публикации на български и на чужди езици: монографии, поредици, сборници от конференции, тематични сборници, списания, онлайн каталози, библиографии. Включените в тях изследвания са по теми, свързани със социалната, икономическата, политическата, демографската, културната и религиозната история на балканските народи и държави, техните езици и съвременно развитие. В публикуваните трудове се разглеждат исторически личности, социални групи, отделни балкански държави, двустранните и многостранните им отношения, регионалното  развитие на Балканите, както и взаимодействието между балканските държави и Средиземноморието, Западна Европа, Близкия изток. В издателската политика на ИБЦТ се обръща специално внимание на актуални теми (образът на другия, съседът в частност, толерантност и нетолерантност, малцинствени проблеми и други). Хронологически изследванията обхващат отделни периоди от праисторията до наши дни. Освен самостоятелно, ИБЦТ издава книги съвместно с водещи академични издателства в България.

Изданията на ИБЦТ са включени в Националния референтен списък на съвременни български научни издания на Националния център за информация и документация (НАЦИД).

Голяма част от изданията на ИБЦТ се предлагат с отворен достъп, а други се разпространяват от Central and Eastern European Online Library (CEEOL) и портала за публикации в пълен текст EBSCO. Списанията предлагат и годишен абонамент.

Редакционна политика

Етични правила и норми
Всички страни, участващи в процеса на публикуване (автори, редактори, рецензенти), са длъжни да спазват етичните стандарти, разработени в съответствие с Кодекса за поведение и Насоките за добри практики на COPE (Комитет по публикационна етика, https://publicationethics.org/). 

Конфликт на интереси
Всички автори трябва да декларират всеки конфликт на интереси, който е свързан или може да бъде възприет като свързан с публикацията.

Конфликт на интереси може да възникне, когато автор (или негов работодател, спонсор или семейство/приятели) има финансови, търговски, правни или професионални взаимоотношения с други организации или с хора, работещи с тях, които биха могли да повлияят на изследването или интерпретацията на резултатите. Конфликтът на интереси може да бъде от финансово или нефинансово естество. За да се осигури прозрачност, трябва да се декларират и всички асоциации, които могат да бъдат възприети от други лица като конкурентен интерес. 

Задължения на издателя
ИБЦТ в качеството си на издател популяризира тези указания пред всички лица, участващи в създаването и производството на публикации, издавани от него. Насоките трябва да се спазват от редактори, рецензенти и автори като част от общите усилия да предоставяме обективна и полезна информация на всички заинтересовани.

В случаите на предполагаемо или доказано научно противоречие, измама или плагиатство издателят, в тясно сътрудничество с редакторите, ще вземе всички необходими мерки за изясняване на ситуацията. Ако е необходимо, това включва незабавното публикуване на съобщение, уточнение или при най-сериозни нарушения – изтеглянето на засегнатия ръкопис. Издателят съхранява информацията за публикуваните научни изследвания и осигурява нейната достъпност – чрез партньорство с организации и поддържане на собствен цифров архив.

Издателят, заедно с редакторите, предприема необходимите стъпки за идентифициране и предотвратяване на публикуването на ръкописи, съдържащи противоречиви изследователски или научни практики, при никакви обстоятелства не насърчава такова неправомерно поведение и не допуска съзнателно да се осъществи такова нарушение. 

Задължения на редакторите и редакционните колегии
Главният редактор на всяко списание, издавано от ИБЦТ, носи отговорност за всеки публикуван текст. Неговото задължение е да се стреми да отговаря на нуждите на читателите и авторите, да подобрява непрекъснато списанието, да гарантира качеството на публикуваните материали и да поддържа изрядна документация. Главният редактор е отговорен да гарантира, че научните материали, публикувани в списанието, са в съответствие с международно приетите етични норми, препоръчани от COPE.

Главният редактор и членовете на редакционната колегия оценяват ръкописите изключително въз основа на техните качества.

Редакционната колегия гарантира, че процесът на рецензиране се извършва така, че самоличността на всички участници да бъде защитена в съответствие с изискванията на процедурата за двойно анонимно рецензиране.

Редакционната колегия подбира статиите за публикуване въз основа на качеството и пригодността им за списанието и без външна намеса. Редакционната колегия разглежда постъпилите статии изцяло въз основа на съответствието им с профила на ИБЦТ и академичното им качество. Търговски съображения не влияят на нейните решения. Решенията на редакционната колегия се вземат без оглед на пола на автора, неговата националност, гражданство, академична или институционална длъжност, религиозна принадлежност, политическа или сексуална ориентация. Избягването на конфликт на интереси е водещ принцип за редакционната колегия, както и за авторите и рецензентите. Редакционната колегия публикува и редовно актуализира насоки за рецензентите относно тяхната основна роля. 

Задължения на рецензентите
От рецензентите се очаква да оценят текстовете, които са се съгласили да прегледат, в съответствие с най-високите академични стандарти в своята област на компетентност, да декларират всеки възможен конфликт на интереси, който би могъл да повлияе на рецензията им, да откажат да прегледат ръкописи, които не са компетентни да прегледат, и да докладват в рецензиите си за всеки вид забелязано академично нарушение, включително грешки, неточности, липса на важни препратки, плагиатство или други. Рецензентите нямат право да използват идеи или каквато и да е част от рецензирания текст в собствените си изследвания преди публикуването на текста. 

Задължения на авторите
Всички изпратени текстове трябва да бъдат резултат от оригинални изследвания, които не са публикувани или предложени на други издатели. Подаването на ръкопис едновременно на повече от едно издание се счита за неетично и неприемливо поведение.

Само лица със значим принос по отношение на концепцията, получаването на данни, анализ, интерпретация на изследването, изготвяне на ръкописа, критичната му оценка относно интелектуалното съдържание или участници в изработването на окончателния вариант на текста и подаването му за публикуване трябва да бъдат посочени като негови автори, тъй като трябва да могат да поемат обществена отговорност за съдържанието на текста.

Авторите трябва да гарантират, че са написали и представили изцяло оригинални текстове и че са посочили коректно всички използвани източници и/или цитати на други автори. Плагиатството във всичките му форми се разглежда като неетично и неприемливо поведение. Авторите трябва също така да съобщават за конфликт на интереси (включително финансови), които биха могли да повлияят върху резултатите или тяхното тълкуване в текста.

Авторите трябва да представят точна информация за представената разработка и за резултатите, както и обективна обосновка на значимостта им. Ръкописът трябва да съдържа достатъчно подробности и препратки, за да позволи на други да ползват методиката и резултатите. Подвеждащите или съзнателно неточни твърдения представляват неетично поведение и са неприемливи.

Авторите са задължени да участват в процеса на оценка и да отговарят своевременно на запитванията на редакторите по отношение на първичните данни, разяснения по текста или авторски права. Авторите трябва да отговарят своевременно на коментарите на рецензентите, както и да коригират и отново да изпратят своя текст след съобразяване с дадените коментари и насоки.

Ако авторите открият значителни грешки или неточности в собствения текст, тяхно задължение е незабавно да уведомят редакторите или издателя и да си сътрудничат с тях, за да коригират или при необходимост да оттеглят статията. Ако трета страна съобщи, че публикуваният текст съдържа значима грешка или неточност, задължение на авторите е незабавно да поправят или оттеглят ръкописа или да предоставят пред редакторите доказателства за коректността на текста. 

Процедура за оценка и публикуване

Списания

  1. Статиите се рецензират анонимно от поне двама български или чужденстранни експерти в съответната област и период, които не са част от редакционния екип на списанието. Изключения се правят за статии по покана и за рецензии на книги, които подлежат само на пряка редакционна оценка. Не се предвиждат хонорари или такси за авторите и рецензентите.
  2. Рецензентите попълват формуляр, в който препоръчват една от следните възможности: статията да бъде приета; статията да бъде приета след преработване с отчитане на препоръките и повторно изпращане; статията да бъде отхвърлена.
  3. В случай на сериозно разминаване в мнението на двамата рецензенти статията се изпраща на трети рецензент
  4. Когато статията се нуждае от значителни промени и повторно представяне, тя се изпраща след преработване за одобрение на същите рецензенти.
  5. Препоръките на рецензентите определят решението на редакционната колегия за публикуване на статията. Водещи критерии за публикуване на даден текст са неговата релевантност към тематичния и хронологичния обхват на списанието; приносът му към съответната научна област; неговата значимост и високи академични стандарти.
  6. След одобрението на редакционната колегия авторът се информира за срока на публикуване.
  7. Авторите получават статията си в електронен вариант и хартиено копие на пълния брой на списанието. Те нямат право да публикуват статията си в интернет под каквато и да било форма. 

Монографии, поредици и сборници
Водещ критерий за издаването на монографии, поредици и сборници е съответствието им с проблематиката на ИБЦТ и научният им принос за обогатяването на академичните знания. Всеки том, предложен за публикуване, преминава през две нива на оценка.

  1. Рецензиране от двама хабилитирани учени, които са утвърдени специалисти в съответната област. Тяхната националност не е от значение. Ако двете рецензии съществено се разминават, се назначава трети рецензент, чието становище е окончателно.
  2. Ако рецензентите препоръчат книгата за публикуване, Научният съвет на ИБЦТ с явно гласуване взема окончателното решение за това. 

Указания за авторите  

Списания
Ръкописите (получени по електронна поща) трябва да съдържат ключови думи и кратко резюме на английски език. За повече информация вижте страницата на списанието. 

Монографии, поредици и сборници
Авторите на монографии и редакционните колегии на поредици и сборници се придържат към установените изисквания за подготовка на текстовете за публикуване, които включват форматиране, начин на цитиране,  стандарт на илюстрациите и изяснени авторски права.

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене