ΕΛΛΗΝΙΚΑ: политика и култура в древна Елада. Книга първа.

 

korica elenika

Ваня Лозанова – Станчева

ISBN 978-954-322-477-7
страници 267, илюстрации, карти и таблици
Академично издателство „Проф. Марин Дринов”
София, 2012
художник: Борислав Станчев

Книгата ЕЛЕНИКА: Политика и култура на древна Елада (Книга първа) е опит за модерен прочит на някои аспекти от античната древност, респ. на елинската цивилизация в един по-широк балкански контекст и особено в динамиката на взаимоотношенията й с нейните балкански и малоазийски съседи – тракийски и др. палеобалкански племена. Усилието е насочено не към традиционното проследяване на хронологията на общоизвестни факти и събития, колкото към проблематизирането и систематизирането на съвременните научни достижения в интердисциплинната интерпретация на този огромен и необхватен материал. Акцентът е поставен върху прочита на античните извори и тяхното модерно разбиране/интерпретация. Затова и повечето сведения на античните автори са цитирани в изложението в техния български превод, което значително разширява периметъра на читателската аудитория.

Тук са поднесени някои от най-значимите проблеми на елинската етно-културна и политическа древност:

Праисторическите цивилизации с техните хронологически и пространствени измерения в глава първа, естествено озаглавена АРХЕОЛОГИЯ, което в превод от гръцки означава просто „стара история” или „слово” за древността; глава втора, ЕТНИКА, се занимава с многопластовите процеси на етногенезис на палеобалканските племена, изграждайки сложната етническа картина на Балканите и Предна Азия, в чийто контекст се налага името на елините; глава трета, ПОЛИТИКА накратко въвежда в сътворяването на съвременните политически понятия и термини, зад които се крият многовековни мисловни традиции и представи, илюстрирани от блестящи личности като Сократ, Платон, Аристотел и много други по-малко известни философи. Четвърта (ЛАКОНИКА) и пета (АТИДИ) глави са посветени на двете най-забележителни явления в класическата елинска цивилизация: Спартанската (Лаконската) държава и Атина, приемана за люлката на демокрацията. Изложението е богато илюстрирано с цветни изображения, карти и таблици.

Радио София 94, 5 MHz: Интервю на проф. Ваня Лозанова-Станчева: http://radiosofia.bnr.bg/Shows/Thematic/Chasut-na-infoholicite/Pages/031012_Infoholici.aspx Обществена сряда: Обратно в историята на обществото до десет хилядолетия назад. Автори: Емил Янев, Кин Стоянов, публикувано сряда, 03 октомври 2012 17:50

Всички права запазени © 2021 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене