Архив - конкурси и защити

ИБЦТ-БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ГЛ. АСИСТЕНТ В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.5. ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ (КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО В СЪВРЕМЕННАТА ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА)

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Културно-историческо наследство в съвременната информационна среда) за нуждите на РЕМО „Етър“ – един, със  срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи за участие в конкурса се подават в ИБЦТ, София, ул. „Московска“ № 45.

Обявата е обнародвана в ДВ бр. 89/ 26.10.2021 г.

Заявление до директора на ИБЦТ за допускане за участие в конкурс - РЕМО-Етър

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене