Архив - конкурси и защити

ИБЦТ–БАН ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН обявява конкурси за:

  • главен асистент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (средновековна обща история) за нуждите на секция „Средновековни Балкани“ – един;
  • главен асистент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (социализиране на античното археологическо наследство) за нуждите на секция „Дигитално културно наследство“ – един.

Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за участие се подават в ИБЦТ, София, ул. „Московска“ № 45.

Обявата е обнародвана в ДВ бр. 88/ 22.10.2021 г.

Заявление до директора на ИБЦТ за допускане за участие в конкурс - Средновековни Балкани

Заявление до директора на ИБЦТ за допускане за участие в конкурс - Дигитално културно наследство

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене