Архив - конкурси и защити

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ“ В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.1. СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА ЗА НУЖДИТЕ НА РИМ - СЛИВЕН

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на РИМ - Сливен, с единствен кандидат д-р Николай Танев Сираков. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 57/ 9.07.2021 г. 

Рецензия от проф. дин Валерия Фол

Рецензия от проф. д.н.к. Васил Марков

Становище от проф. д.ф.н. Албена Георгиева-Ангелова

Становище от проф. д.изк. Ваня Станчева (Лозанова)

Становище от доц. д.н.а. Димчо Момчилов

Становище от доц. д-р Ирена Бокова

Становище от доц. д-р Калин Стоев

Резюмета на трудовете на кандидата

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене