Архив - конкурси и защити

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРАНТ МАРИЯН ДИМИТРОВ КАРАГЬОЗОВ – 2 НОЕМВРИ 2023 Г.

На 2 ноември 2023 г. (четвъртък) от 16:00 часа в Института за балканистика с Център по тракология при БАН (ИБЦТ–БАН), София, ул. „Московска“ № 45, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на докторанта Мариян Димитров Карагьозов на тема „Близкоизточната политика на Турция (2002–2011 г.)“ за придобиване на образователната и научната степен „доктор” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, докторска програма „Нова и най-нова обща история“.

Рецензиите и становищата на членовете на научното жури, както и авторефератът са достъпни на интернет страницата на института.
Дисертационният труд е на разположение в канцеларията на ИБЦТ–БАН.

Рецензия от проф. д.ю.н. Надя Бояджиева

Рецензия от проф. д-р Симеон Евстатиев

Становище от проф. д.н. Юра Константинова

Становище от проф. д.ик.н Димитър Йончев

Становище от доц. д-р Надя Филипова

Автореферат на Мариян Димитров Карагьозов

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене