Събития

Резултати от изпълнението на проект „Европейски влияния в модерната градска музикална култура на Балканите. Библиографско изследване“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Logo BgНа 10 февруари 2022 г. приключи изпълнението на проект „Европейски влияния в модерната градска музикална култура на Балканите. Библиографско изследване“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“. Той е определен за финансиране въз основа на проведения през 2019 г. Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти. Ръководител на научния колектив е гл. ас. д-р Александра Миланова (ИБЦТ–БАН).

В резултат от изпълнението на този интердисциплинарен проект беше осъществено библиографско изследване на европейските влияния в модерната градска музикална култура на Балканите. Посредством събиране, систематизиране, класифициране и анотиране на документи е създаден библиографски корпус, който обхваща различни по вид и съдържание материали по темата. Той е публикуван със свободен достъп на специално създаден уебсайт (https://euromusicbalk.com/). В библиографския корпус са включени общо 615 заглавия: индивидуални и колективни монографии, енциклопедии, биографии, мемоари, сборници с доклади от научни форуми, глави от книги, студии, статии, доклади от конференции и семинари, виртуална изложба. Издирените и описани материали са на 13 езика (английски, български, гръцки, испански, италиански, немски, португалски, румънски, руски, словенски, сръбски, турски, френски).
Всяко библиографско описание включва следните елементи: заглавие, основен автор, други автори (ако има такива), място и година на издаване, издателство, ISBN или ISSN, вид на изследването (монография, глава от книга, статия, доклад, изнесен на научен форум и т.н.), език, местоположение (в коя библиотека, архив или научна институция се намира изданието), кратко описание на съдържанието.

На интернет страницата на проекта е създадена специална дигитална библиотека, която включва 150 заглавия по темата европейските влияния в модерната градска музикална култура на Балканите, предоставени за ползване със свободен достъп във формат pdf. Материалите могат да бъдат преглеждани в реално време или сваляни за бъдещо ползване.

Окончателният вариант на библиографския корпус заедно с част от издирените документи и материали по проекта са предоставени за включване в Националната интердисциплинарна изследователска електронна инфраструктура за ресурси и технологии за българския език и Културно наследство (КЛаДА-БГ), като част от тях ще бъдат представени за първи път на широката публика.

В допълнение към тези дейности екипът на проекта реализира седем участия в научни форуми в България и Сърбия, както и девет публикации по темата на проекта (на английски, български и сръбски език) в рецензирани списания, сборници и колективни монографии.

Библиографското изследване на европейските влияния в модерната градска музикална култура на Балканите създаде ново знание посредством откриване, систематизиране, класифициране и анотиране на документи и материали по темата, сред които неизвестни и/или непубликувани досега източници. То ще послужи като основа за бъдещи научни изследвания както в историческата наука (в областта на социалната и културна история, история на музиката, за изследване на процесите на модернизация в балканските общества и т.н.), така и в музикознанието. Всичко това ще допринесе за увеличаване на количеството на видимата научна продукция, за подпомагане на научните изследвания, за стимулиране и разширяване на международното академично сътрудничество.

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене