Архив - събития

Представяне на сборник в чест на 75-годишнинатана Румяна Божилова и на бр.4/2015 на списание „Балкани”

БЪЛГАРО-ХЪРВАТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ. СБОРНИК В ЧЕСТ НА 75-ГОДИШНИНАТА НА РУМЯНА БОЖИЛОВА. СОФИЯ, ИЗДАТЕЛСТВО „ПАРАДИГМА“, 2015, 500 СТР.
Сборникът „Българо-хърватски политически и културни връзки през вековете“ в чест на 75-годишнината от рождението на доцент д-р Румяна Божилова е резултат на дългогодишно и плодотворно научно сътрудничество между хърватски и български учени в рамките на изследователските проекти на Института за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ) при Българската академия на науките с институти на Хърватската академия на науките и изкуствата. Договорът за научно сътрудничество и обмен между двете академии датира от 1997 г., а първопроходник на тези академични връзки е Р. Божилова, която с ръководения от нея проект и със своите научни изследвания и публикации създаде една истинска научна школа от изследователи и популяризатори на българо-хърватските взаимоотношения през вековете.
Сборникът се състои от четири части. Във въвеждащата почетна част са поместени поздравителните адреси до юбиляра. В първата научна част „Ученият, институциите, сътрудничеството“ е направен обзорен прегледа на научното сътрудничество на ИБЦТ с хърватски учени и институции и са включени биографични материали за доц. Р. Божилова и статия от нейното последно участие в българо-хърватските срещи. Втората част „Война и мир“ съдържа 15 студии и статии, повечето от които бяха представени като доклади на едноименната българо-хърватска научна конференция в София през 2012 г. по повод 100-годишнината на Балканската война. В третата част „Вяра и мир“ са поместени 17 студии и статии, някои от които бяха изнесени като доклади в научната конференция в София през 2015 г. в чест на 200-годишнината от рождението на епископ Йосип Юрай Щросмайер. Част от статиите са написани специално за сборника. Авторите са утвърдени и авторитетни изследователи на българо-хърватските взаимоотношения през вековете, участници в проведените досега двустранни научни конференции и публикуваните сборници. Съставители на сборника са проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров, доц. д-р Антоанета Балчева, доц. д-р Ирина Огнянова и гл. ас. д-р Людмила Миндова.
На фона на традиционните представи за миналото на балканиските народи, стигматизирани с метафората за „Барутния погреб” и помрачени от войни и противоречия, всяка проява на добросъседство, взаимност и солидарност се откроява още по-ярко. Сред тях особено ярко и красиво със своите вековни традиции се открояват историческите връзки между българи и хървати, за което свидетелства този сборник.

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене