Лични страници

StranicaKalinStoev.snimkaГл. ас. д-р Калин Стоев

Научни интереси: политическа история на траките, история на Рим през имперския период, латинска и старогръцка епиграфика, история на римските провинции, романизация и акултурация, антична антропонимия и просопография, социална история на Римската империя.

гл. ас. д-р Калина Пеева
Научни интереси:
История на балканските народи, международни отношения, балканска дипломация, модерницационни процеси, социална история, история на Турция, българо-турски отношения.

Проф. дин Лиляна Симеонова

Научни области:
• Византия и връзките ѝ с околния свят, т.е. средновековните Балкани, Русия, арабите, италианските морски републики, Папството, Свещената Римска империя;
• зараждане на предразсъдъците в отношението към чужденците във Византия;
• преосмисляне на класическото скулптурно наследство във Византийската и Османската империи;
• символиката във византийския публичен и дворцов церемониал;
• градове, инфраструктура, търговия на далечни разстояния и комуникации в т.нар. Голямо Средиземноморие;
• източници и стил на конкретни средновековни автори (напр. Лъв Мъдри, Лиудпранд кремонски, Йоан Дякон и др.);
• краеведски изследвания (отделни градове, области);
• историографски изследвания, посветени на отделни учени

Lora Taseva fotoпроф. д-р Лора Тасева

Научни интереси:
рецепция на византийската литература сред балканските славяни, издания на средновековни ръкописи, гръцко-славянска лексикография, историческа ономастика

lmindova Yana Lozeva photo2доц. д-р Людмила Миндова


Научни интереси: сръбска, хърватска, словенска литература, сравнително литературознание, славистика, балканистика, културология

MSpasovгл. ас. д-р Маламир Спасов

Научни интереси: ХХ век, модерност, сравнително литературознание, модернизъм, модернистична проза, идентичност

Susharovaгл. ас. д-р Мария Шушарова

Научни интереси: Османска империя, провинциални елити и общности, формално и неформално лидерство, социални мрежи, съжителство, всекидневие

MarijanaStamovaДоц. д-р Марияна Стамова

Научни интереси: Съвременна балканска история; „Студената война” на Балканите; етнотериториални и етнорелигиозни проблеми; албанският въпрос в Югославия и албанско-югославските отношения след ВСВ; албанският фактор в НР/СР Македония (1945–1991) и в независима Република Македония от 1991 г. до днес; разпадането на Югославия и евроатлантическата интеграция на региона.

Milen Ivanov PhotoГл. ас. д-р Милен Иванов

Научни интереси: Теория и история на културата; история на Стария свят; антична религия и култура; тракийска религия и култура; Късна античност; Ранно средновековие; история на християнството; история на религиите; традиционна народна култура на Балканския полуостров; антично наследство; тракийски реликти; културни взаимодействия; културно-историческо наследство; културни политики и културен мениджмънт.

Miro picгл. ас. д-р Мирослав Издимирски

Научни интереси: история и култура на древна Тракия, история и култура на Ахеменидска Персия, Древна Гърция, джендър стъдийс.

Orlin Sabevпроф. дин Орлин Събев

Научни интереси:
Османска империя, образование, библиотеки, книги, печатница, тяло, сексуалност.

P50268571доц. д-р Пенка Данова

извори за историята на България и Балканите, обща история ХІV–ХVІІІ век, културна история на Балканите и Средиземноморието, литература на Ренесанса и Барока в Италия

Гл. ас. д-р Петя Илиева

Научни интереси: Древна Тракия, желязна епоха, археология на Егейския басейн от Къснобронзовата до Архаичната епоха, Гръцка колонизация по Егейския бряг на Тракия, трако-елински отношения в Егейска Тракия, керамика, погребални обичаи

Plamen PRгл ас д-р Пламен Петков

Научни интереси:
военно-политически отношения; тракийски династични домове; Римска република; елинизъм

Raia ZaimovaДлъжност и степен: професор (2011 г.); доктор (1988 г.), д-р на ист. науки (2010 г.)

Име и фамилия: Рая Й. Заимова

Научни интереси: Еволюция на идеите в модерна Европа; история на франкофонията на Балканите; Културно-исторически връзки между Запада и Изтока; Извори и архиви

svetlana-yanakievaПрофесор дфн Светлана Янакиева

Научни интереси: древни езици в Югоизточна Европа и Мала Азия, палеобалкански езици, тракийски език, ономастика, епиграфика, митология

Страница 2 от 3

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене