Лични страници

Антоанета Балчева

BALCHAVEVA SNIMKA LICHNIДоц. д-р Антоанета Балчева

Научни интереси: културна история, идентичности, традиции и модернизация в Югоизточна Европа, елити, имагология, българо-хърватски и българо-италиански културни взаимодействия.

 

 

Образование
2010 – Хабилитация и придобиване на научно звание „доцент“ - Българска академия на науките.
1997 – Доктор по литературознание - Българска академия на науките.
1984 – Магистър по специалност „Славянска филология“ - СУ „Св.Климент Охридски “.
1984 - Магистър по специалност „История и теория на културата“ - СУ „Св.Климент Охридски“.

Преподавателска дейност:
2000 - Universita degli studi di Milano.
2015 – Hrvatska paneuropska unija, Zagreb.

Участие в проекти
2013 - досега - научен ръководител на международен българо-хърватски проект, подписан между Института за хърватска литература, история и театър към Хърватската Академия за наука и изкуство (Zavod za povjest hrvatske knjizevnosti, kazalista i glazbe, HAZU) и Института по балканистика при БАН на тема: „Приносът на интелектуалните и духовните елити в България и Хърватия за езиковото и културно многообразие на Европа“.

2007-2010 - научен ръководител на международен българо-чешки проект, подписан между Историческия институт към Чешката Академия на науките (Historicky ustav Ceske Akademie Ved) и Института по балканистика при БАН на тема: „Сътрудничество, влияния, недоразумения. Българи и чехи през ХХв.“.

2017 – Ръководител на проект „Балканите в европейското културно пространство“.
2010 – 2016 – Ръководител на проект „Балканите между Изтока и Запада – културни и цивилизационни взаимодействия“.

2011 – 2016 – участник в проекта „Глобализация и култура : образователни и културни политики в Югоизточна Европа“ с научен ръководител: доц. Йорданка Бибина.

Стипендии
Italia /1996-1998/, Universita degli studi di Milano, Dipartimento di Sociologia; Centro Studi ETNICOS, Milano.

Публикации
книги
Между мита и балканските реалности. Романтизмът на славянския Юг. РИК Темто: София, 2000 г., 160с.
Мостове през вековете. Югоизточноевропейски диалогични полета. Темто: София, 2010, 247 с.
статии
„Ilirska ideologija i bugarska romantichna historiografija“. In: Zbornik: Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi. Zadar, 2016.
„The discourse about Europe and the constructions of the Illyrian ideologeme“. In: Europe in the cultural and political life of Bulgarian and Croats. In honour of the 50th anniversary of the Institute for Balkan studies & Center of Thracology foundation. IBCT: Sofia, 2014, 190-202.
„The Foreigner” as the “Everyday” Man’s Alter Ego in the works of P.P. Slaveykov“. In: Migrating cultures and social practices. R. Stancheva eds. S., 2013, 91-101.
„Utopias in Search of National Identity. In:Formovani modernich narodů ve středni a vychodni Evropě v 19. a 20. Stoleti“. Richard Vasek, Jan Rychlik (Eds), Masarykov ústav a Archiv AV ČR, Praha – Sofie, 2010, 25-48.
„The hidden dialogues between East and West“. In: Formovani modernich narodů ve středni a vychodni Evropě v 19. a 20. stoleti. Richard Vasek, Jan Rychlik (Eds), Masarykov ústav a Archiv AV ČR, Praha – Sofie, 2010, 167-173.
„The spiritual pilgrimage in the works of P.P.Slaveykov“. In: Roads and trails of the Europeanism in the Balkans. In honour of the 50th anniversary of the Institute for Balkan studies & Center of Thracology foundation. IBCT: Sofia, 2014. 288-299.
„Venice in the Croatian Literature of 19th Century“. In: Balkan Languages, Literatures and Cultures. Divergence and Convergence (20 years of Balkan Studies at the Faculty of Slavic Studies, St. Kliment Ohridski University of Sofia). SU “Kl. Ohridski”: Sofia, 2015, 392-400.
„J. J. Strossmayer - forerunner of cultural ecumenism in Europe“. - Balkani, 4, 2015, 58-62.
„Безпокойствата на българската и хърватската модерност в контекста на Първата световна война“. В: Българо-хърватски политически и културни отношения през вековете. Сборник, посветен на 75-годишнината на доц. Р. Божилова". София: Парадигма, 2015.
„Duh novog vremena u kulturno-estetskim traganjima Hrvata i Bugara“. In: Hrvatsko-bugarski odnosi u 19. i 20. stoljecu, Zagreb, 2005, 11-20.
„Byron and Byronism in the Slavic South“. - Etudes balkaniques, Sofia, Ed.acad. „Prof.Marin Drinov“, 2001, 4, 88-99.
„Le deisme de Voltaire et l’oeuvre des romantiques sud-slaves“. In: L’Europe, la France, les Balkans. Literatures balkaniques et literatures comparees. Arras, Artois Press Universite, 2004, 20-25.
„Между утопиите и истините в търсенето на национална идентичност (По материали от българската и хърватската литература)“. В: Култура, идентичности, съмнения, Сб. в чест на проф. Д.ф.н. Н. Аретов, съст. и научна ред. А. Алексиева, Н. Данова, Н. Чернокожев, София, Акад. Изд. „проф. М. Дринов“, 2016, с. 482-494.
„За ресемиотизацията на метафората за моста на Балканите“. В: Сборник с доклади от Национална конференция ,,Между Изстрелите”, посветена на 80-годишнината на Надежда Драгова и Първан Стефанов, организирана от Литературния институт, 22 - 23. 11. 2011 г.
„Нова интерпретация на културната, изкуствоведска и социална семантика на феномена mirabilia“. - сп. „Балкани“, кн. 5, 2016, с. 68.
„По следите на югоизточноевропейския град“. - сп. “Балкани”, изд. на ИБЦТ, кн.2, 2013г.
„Цветните партитури на живота“. - „Литературен вестник“, бр.1, 2016г.
„Пътят към Европа. (Метаморфозите на една идея) “. В: Балканите. Многоликите измерения на европейската култура. Ред. Колегия Л.Кирова – отг.ред., А.Балчева, Й.Бибина, П.Данова, Институт по балканистика – БАН, 2010, 44-64.
„Въображаеми дискурси на идеята за славянска взаимност в Средна Европа и на Балканите“. В: “Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури”, «СУ Св.Кл.Охридски”: София. Сборник от Х-те национални славистични четения / април 2010. Н. Иванова, Е. Дараданова etc (съст.), София: Лектура, 2011. 183-201.
Проф. Надежда Драгова и диалогът между културите на Балканите. В: Култура, история, поезия. Надежда Драгова и Първан Стефанов в българската култура и наука. Сборник с изследвания. Румяна Дамянова (съст.). Изд. Център „Боян Пенев”. ISBN 978-954-8712-89-7. София, 2014г.
„Юбилейна седмица 200 години от рождението на епископ Й. Ю. Щросмайер и българо-хърватските научни и културни връзки“. сп. Балкани, кн.4, 2015, с. 104-109.
„Literary-aesthetical searchings of Bulgarians and Croats in the beginning of XXth century“. In: The Southeast European city and the modernity of the past. A. Balcheva eds. Faber: Sofia, 2013, 434-443.
„Knjizevni saloni na pragu 20. stoljeca. Bugarski i hrvatski prinos“. In: Istaknute hrvatske i bugarske intelektualke u znanosti i umjetnosti. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 28. i 29. rujna 2009. Uredila dr.sc. Hrvojka Mihanović-Salopek. Zagreb, 2011. 89-103.
„Il viaggio di Pencio Slavejkov verso l’Italia e l’inseguimento di una nuova identita dell’intellettuale bulgaro“. - Еtudes Balkaniques, кн. 1, 2013г.
„Изтъкнати български и хърватски интелектуалки в литературата и изкуството.” (Istaknute hrvatske i bugarske intelektualke u znanosti i umjetnosti. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 28. i 29. rujna 2009. Uredila dr.sc. Hrvojka Mihanović-Salopek. Zagreb, 2011. s. 89-103. ISBN 978-953-154-985-1). - сп. Балкани, кн.2, 2013г., 132-135.
„Recepcija Kacica u juznoslavenskom romantizmu“. - Kolo, Casopis Matice Hrvatske, Zagreb, 3,jesen 2000, 321-326.
„Националната държава в дигиталната епоха и парадоксите на балканистичния дискурс“. www.bulgc18.com Международна научна конференция “Наука, техника, модернизация”. Българско общество за проучване на ХVІІІв., СУ”Св.Климент Охридски”, 12-13.10.2007.
„Eзикът на смеха в литературно-сценичните превъплъщения на бидермайера (по материали от сръбската и хърватската литератури)“. В: Езиците на културата том 2. Сборник материали от конференция Езиците на културата, проведена на 29-30. 10. 2011 г. в чест на 80-годишнината на проф. дфн Надежда Драгова и 35 години ЮЗУ “Неофит Рилски, 2013, ЮЗУ, 256-265.
„Щрихи към феномена на байронизма в българската и хърватската литератури“, Zbornik radova s VІІІ međunarodne znanstvene konferencije „Hrvati i Bugari kroz stoljeća – povijest, kultura, umjetnost i jezik. Zagreb – Đakovo. 23-24 rujna 2010, Zagreb, 2013, 125-135, ISBN: 978-953-154-991-2.
„Женски литературни кръгове на прага на ХХв. Българският и хърватският принос“. В: С възрожденски дух и модерен поглед. Сборник в чест на чл.-кор.проф. Милена Цанева. АИ „Проф. Марин Дринов“: София, 2013, 437-447.
„Specific Character of the “Folklore-Literature” and “Familiar-Alien” Oppositions in Developing the Poetics of Southern Slavic Romanticism“. - Etudes balkaniques, Sofia, Ed. acad. “Prof.Marin Drinov”, 1995, 3-4, 73-81.
„Love: A way to Self-knowledge and Divine Harmony in the Work of the South Slavic Romantics“. - Etudes balkaniques, Sofia, Ed. acad. “Prof.Marin Drinov”, 1998, 1-2, 57-65.
„Le romantisme et le sentiment de la nature dans la poesie sud slave“. - Etudes balkaniques, Sofia, Ed.acad. “Prof.Marin Drinov”, 1999, 3-4, 255-261.
„Metaphysical Nature of the Ego in Mediterranean Slavic Poetry“. - Etudes balkaniques, Sofia, Ed.acad. “Prof.Marin Drinov”, 2000, 4, 99-107.
„Южнославянският романтичен модел като част от европейското културно пространство“. В: Общества в преход. Сборник доклади от V-та международна научна конференция. Информационно-документален център на Съвета на Европа: Велико Търново, 2000, 23-31.
„Някои черти и тенденции на южнославянската литературна критика през ХІХв.“ В: сб. „Литературно-естетически процеси на Балканите ХІХ – ХХв.“, „Марин Дринов“: София, 1994, 376-394.
„Идеи за романтичност и „другост“ в романтизма на славянския Юг“. В: Да мислим Другото – образи, стереотипи, кризи ХVІІІ-ХХ век. Кралица Маб: София, 2001, 217-227.
„Българистиката в Италия“. - Българистика и българисти, С., изд. на Съвета по българистика при МОН, 1997, кн.2, 13-22.
„Патосът на многоименния герой в поезията на славянския Юг“. В: Изследвания в чест на чл-кор. проф. Страшимир Димитров. Studia Balcanica, 23, „Проф.Марин Дринов“: София, 2001, 539-550.
„Старите дрехи на новото време“. В: Модерността вчера и днес. С., изд. Кралица Маб, 2003, 287-297.
„Балканските славяни между Изтока и Запада. Исторически реминисценции и самоидентификация“. В: Проблемът Изток-Запад историческа перспектива. Институт по история, Парадигма: София, 2003, 117-130.
„Изкуството на танца в хърватската литература“. В: Танцът в балканските литератури. С., изд.Балкани, 2004, 202-215.
„The Spirit of New Age in the Literary Aesthetic Quests of Bulgarians and Croats“. - Etudes balkaniques, Sofia, Ed.acad. “Prof.Marin Drinov”, 2004, 4, 44-50.
„Метаморфози на паметта в южнославянските литератури. Стереотипи и предизвикателства“. В: Реторики на паметта. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф.Иван Павлов. УИ “Св.Климент Охридски”: София, 2005, 46-55.
„Изкуството на танца в хърватската и българската художествена словесност“. В:Българи и хървати в Югоизточна Европа VІІ-ХХІ в. С., ИК “Гутенберг”, 2006, 189 – 203.
„The Passing of Tradition Between Canon and Modernity in South Slav Literatures“. - Etudes balkaniques, Sofia, Ed.acad. “Prof.Marin Drinov”, 2007, 4, 3-9.
„Литературните салони“. В: Кафене Европа. Дамян Яков: София, 2007, 133-141.
„The Bulgarian and the Croatian Musical Theatres – One Journey to Modernity“. - Etudes Balkaniques, Sofia, Ed.acad. „Prof.Marin Drinov“, 2008, 2, 103-113.
„Усвояване на традицията между канона и модерността в южнославянските литератури“. В: Голямото вписване или Какво сравнява сравнителното литературознание? УИ “Св. Кл. Охридски”: София, 2009, 179-186.
„Югоизточноевропейският град и съвременността на миналото“ - Литературен вестник, 18-24.07.2012, год.21.
“Златен фонд на българската наука” – раждането на една традиция с проекции в бъдещето, Списание на БАН, м. януари, 2012г.
„Eзикът на смеха в литературно-сценичните превъплъщения на бидермайера (по материали от сръбската и хърватската литератури)“. В: Езиците на културата, том 2. Сборник материали от конференция Езиците на културата, проведена на 29-30. 10. 2011 г. в чест на 80-годишнината на проф. дфн Надежда Драгова и 35 години ЮЗУ “Неофит Рилски, 2013, ЮЗУ, 256-265.
Съставител
Balcheva, А. (ed.). The Southeast European city and the modernity of the past. Faber: Sofia, 2012.
Balcheva, А. J. Bibina (ed.) Roads and trails of the Europeanism in the Balkans. In honour of the 50th anniversary of the Institute for Balkan studies & Center of Thracology foundation. IBCT: Sofia, 2014.
Balcheva, А. (ed.). Europe in the cultural and political life of Bulgarian and Croats. In honour of the 50th anniversary of the Institute for Balkan studies & Center of Thracology foundation. IBCT: Sofia, 2014.
Св. Елдъров, Балчева, А., И. Огнянова (съст.). “Българо-хърватски политически и културни отношения през вековете. Сборник в чест на 75-годишнината на Румяна Божилова”. ИБЦТ: София, 2015.
Божилова, Р. , Л. Кирова, И. Огнянова, А. Балчева (съст.). Държава, общество и култура на българи и хървати VІІ-ХХІ в. Съст. Р. Божилова, Л. Кирова, И. Огнянова, А. Балчева. С., ИК “Гутенберг”, 2009, ISBN 978-954-617-061-3.

e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
адрес за кореспонденция : Московска 45, 1000 София

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене