Лични страници

Маргарита Добрева

00000001гл. ас. д-р Маргарита Добрева

Научни интереси: модернизация на Балканите, културно взаимодействие, миграционни процеси

Образование
2009 – Доктор по история – Българска академия на науките
2007 – Магистър по история - СУ ,,Св. Климент Охридски”
1999 – Магистър по тюркология - СУ ,,Св. Климент Охридски”
1994 – Гимназия ,,В. фон Гьоте” с преподаване на немски език, Бургас

Преподавателска дейност
2008 – 2011: Хоноруван преподавател в катедра ,,Арабски и семитски езици” към ЦИЕК на ФКНК при СУ ,,Св. Климент Охридски”, курс ,,Християнство и ислям в Близкия изток 15-19 век”
2011-2012: Хоноруван преподавател в ПИФ на ЮЗУ ,,Неофит Рилски”, курс ,,Балканска история 15-19 век”

Участие в проекти
2017 - Бюджетен проект на ИБЦТ ,,Балканите в европейското културно пространство”
2017 - Сътрудник на проекта ,,Солун и българите: история, памет, съвремие”, финансиран от ФНИ
2016 – досега, проект по ЕБР между ИБЦТ и Института по история на Румънската АН ,,Балканите през османския период: завоевания и национални идентичности”
2010 – 2012 Сътрудник на проекта ,,Изселници и мигранти от двете страни на българо-турската граница: наследство, идентичност, интелектуални взаимодействия”, финансиран от ФНИ, http://2sidesborder.org/
2010 – досега, Бюджетен проект на ИБЦТ ,,Извори за балканските народи”
2010 – досега, Бюджетен проект на ИБЦТ,, Глобализация и култура: Образователни и културни политики в Югоизточна Европа”
2009-2010 Участие в проекта "Европейски измерения на балканската култура и история”, финансиран от МОН

Публикации
статии
,,Ежедневието в монтанския край от 40-те до 70-те години на XIX век”, От Montana до Монтана: един град между древността и настоящето. Доклади от научна конференция, посветена на развитието на град Монтана и региона през вековете, проведена на 17 юни 2016 г, София, ИБЦТ, 2016, 101-117.
“Bulgaristan Milli Kütüphanesi Oryantal Bölümündeki Tekirdağ, Malkara, Hayrabolu, Çorlu ve Şarköy Fonları”, Rodosto’dan Süleyman Paşa’ya Tekirdağ. Uluslararası Tekirdağ Tarih Sempozyumu Bildirileri, 26-27 Mart 2015, Namık Kemal Ünivesitesi, Ed. M. Yıldız, Kitabevi, 2016, 659-676.
“Tuna Vilayeti Sibyan Mekteplerinde Din ve Ahlak Eğitimi”, Balkanlarda İslam: Gönül Fethinden Zihniyet Temsiline - From the Conquest of Hearts to the Representation of Mentality, Editör: Dr. Muhammet Savaş Kafkasyalı Ankara: T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, 2016, Cilt 3. 403-436.
“İvraca ve Rahova Kazalarındaki Çerkeslerin Demografisi ve İktisadi Etkinlikleri”, Journal of Caucassian Studies, Istanbul, 2, Mart 2016, 43-74.
“Sofya’ya Vagonlardan: 1820’li - 1870’li Yıllarda İstanbul’da Açılan Osmanlı Okullarıyla İlgili Belgeler”, Osmanlı Istanbulu III. Uluslararası Osmanlı Istanbulu Sempozyumu, Bildiriler, ed.: F. M. Emecen, A. Akyıldız, E. S. Gürkan, Istanbul, 2015, 91-132.
“Идеята за създаване на исляхханета и тяхната мрежа през 60-те – 70-те години на XIX век”, Из живота на европейските провинции на Османската империя през XV-XIX век. Сборник изследвания в памет на проф. д.и.н. Елена Грозданова, София, ИК ,,Гутенберг”, 2016, 679-699.
“Rüştiye Okullarını Geliştirmek Yolundaki Tuna Vilayeti Bürokrasisi”, 1864 Vilayet Nizamnamesi, eds: Erkan Tural, Selim Çapar, 2015, 163-176.
“Remarks on the Circassian Settlement in the Kaza of Lom and Belogradçık”, Проучвания по стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България, съст.: Петър Първанов, Боряна Димитрова, Благоевград, 2015, УИ ,,Неофит Рилски”, 106-130.
“Сведения за мюсюлмaнското начално образование в каза Добрич през 50-те – 70-те години на XIX век”, Библиотека, НБКМ, т. XXII (LXI), 2015, 6, 155-172.
“Muslim Primary Education in the Central and North Dobruca (in the 1860s-1870s)”, Contemporary Research in Turkology and Eurasian Studies. A Festschrift in Honor of Professor Tasin Gemil on the Occasion of His 70th Birthday, eds.: Stoica Lascu, Melek Fetisleam, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2013, 739-763.
“1848-1877 Yıllarında Bulgarca Gazete ve Dergilerin Gözüyle Osmanlı İstanbulu’nun Bilim ve Eğitim Günlüğü”, Osmanlı Istanbulu. II. Uluslararası Osmanlı Istanbulu Sempozyumu Bildirileri 27-29 Mayıs 2014, Istanbul 29 Mayıs Üniversitesi ed.: F. M. Emecen, A. Akyıldız, E. S. Gürkan, Istanbul, 2014, 361-387.
“Çerkes Tehcirinin Medyaya Yankısı: Takvim-i Vekayi Gazetesi”, Yeni Türkiye, Temmuz – Aralık 2015, vol. 71 (Kafkaslar Özel Sayısı - IV), 779-788.
“Обсадата на Одрин като лично преживяване в дневника на капитан Хасан Джемал”, Свиленград и Балканските войни. Съст.: К. Пеева, Е. Митева, Свиленград, 2014, 234-247.
,,Емил” на Русо през погледа на Зия паша (1825-1880)”, Пътища и пътеки на европеизма на Балканите. Научни изследвания в чест на 50-годишнината от основаването на Института за балканистика с Център по тракология”, Съст.: А. Балчева, Й. Бибина, София, 2014, 212-255.
“Settlement and Integration of Circassians in the Danube Vilayet (Prelimary Notes)”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 33, 2013, 1-30.
,,Свиленград и неговия хинтерланд според османските документи, съхранявани в Ориенталския отдел на НБ ,,Св. св. Кирил и Методий”, Сборник с доклади от първата общинска научна конференция ,,Свиленград и регионът от древността до новото време”, 3. 10. 2011 г. съст: К. Пеева, Е. Митева, В. Търново, 2013, 51-85.
“Aya Kiril ve Metodiy” Milli Kütüphanesine Bağlı Oryantal Bölümü’ndeki “Vidin” Önfonu Defterleri”, International Congress “The Ottoman Geopolitics Management of Cultural Archive Heritage and Role of the Land Registry Archives”, 21-23 November 2012, Istanbul. Bildiriler, Cild 1, ed. Davut Güney, Ankara, 2013, 183-219.
“Pupils’ Instruction at the Rüshdiyyes in the Region of the Danube Vilayet during the 60s and 70s of Nineteenth Century”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 2012, 31, 61-85.
,,Из ,,Пътеводител на Одрин” на д-р Рифат Осман Тосявизаде (1874–1933)”, Миграции от двете страни на българо-турската граница: наследства, идентичности, интеркултурни взаимодействия. Сборник с изследвания и доклади от едноименната научна конференция, проведена в София, 2–3 декември 2011 г. Съст. В. Ганева-Райчева, М. Елчинова, М. Златкова, Н. Вуков, 2012, електронна книга, 91-119.
„Одрин – житие и битие на двойствеността”, Югоизточноевропейският град и съвременността на миналото. Научни изследвания в чест на проф. Лилия Кирова. Съст. А. Балчева. Ред. колегия Й. Бибина, П. Данова, София, „Фабер”, 2012, 204–216.
“Material Provision of Ottoman Teachers in Mektebs and Rüshdiyes in the Danube Vilayet during the Tanzimat”, Etudes balkaniques, 2010, 3, 108–145.
,,Османските общообразователни училища рюшдие – възникване и развитие през периода на Танзимата”, Четива за историята и културата на Балканите. В помощ на университетското преподаване. София, Парадигма, 2010, 103-126.
,,Основни възгледи на османския управляващ елит за обучението по религия в мюсюлманските начални училища през периода на Танзимата”, Етнически и културни пространства на Балканите. Сборник в чест на проф. Цветана Георгиева. Част 1. Минало и исторически ракурси. Съст. Св. Иванова, София, 2008, 617-645.
,,Балканските конфликти от второто десетилетие на ХХ век и тяхното отражение в пощенските марки на България, Гърция, Румъния и Турция от 1913-1921”, Военноисторически сборник. 2007, 4, 46-53.
редактор
Сборник ,,От Montana до Монтана: един град между древността и настоящето, Доклади от научна конференция, посветена на развитието на град Монтана и региона през вековете, проведена на 17 юни 2016 г.”, София, ИБЦТ, 2016.

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
адрес за кореспонденция: Московска 45, 1000 София

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене