Лични страници

Юра Константинова

Yura Konstantinovaдоц. д-р Юра Константинова

Научни интереси – история на Гърция в ново време, българо-гръцки отношения ХІХ-ХХ в., социална история, елити, българската общност в Солун

Образование
2006 – доктор по история, Институт по балканистика, БАН
1994 – магистър, специалност нова и най-нова история и гръцка филология, СУ „Св. Кл. Охридски"

Преподавателска дейност
2015 – докторантски курс на тема „Балканите между Изтока и Запада. Историческа перспектива”, ИБЦТ
2013-2014 - преподавател по новогръцки език, Академия на МВР, София
2009-2011 – преподавател по новогръцки език, Гръцка фондация за култура
2008 -2010 – преподавател по новогръцки език, СУ „Св. Кл. Охридски"
1997-1999 – преподавател по новогръцки език, Славянски университет, София
1996-2000 – учител по история, 73-то и 13-то СОУ, София

Участие в проекти
2016 – досега ръководител на проект „Солун и българите: история, памет, съвремие” (финансиран от ФНИ)
2014 – досега участник в проект на ИБЦТ „Извори за историята на балканските народи ХV – ХІХ век”, ръководител доц. Р. Градева
2014-2016 – участник в проект „Между Виена и Цариград. Национализмът в Централна и Югоизточна Европа след разпадането на Хабсбургската и Османската империи”, ръководител доц. Р. Прешленова (БАН, Чешката академия на науките)
2013-2016 – участник в проект на ИБЦТ „Балканите и европейската идея от втората половина на ХІХ до началото на ХХІ”, ръководител проф. Ал. Костов
2011-2014 – участник в проект „Югоизточна Европа между Запада и Изтока: икономика, политика, култура (19-21 в.)", ръководител доц. Р. Прешленова (финансиран от ФНИ)
2009-2012 – външен участник в проект „Културно-историческо и езиково наследство на „съседна България", ръководител доц. В. Гешев (финансиран от ФНИ)
2007-2013 – участник в проект „Европейски измерения на културата и историята на Балканите”, ръководител доц. М. Карамихова (финансиран от Европейския социален фонд)

Стипендии
2014 – стипендия „Младена и Дянко Сотирови” към програма „Идеи” на Лондонското училище по икономика и политически науки с тема „Липсващият елемент: Българската общност в Солун в началото на ХХ век”.
2012 – стипендиант на фондация „А. Онасис" в Атина, Гърция с тема „Балканските народи в политическите възгледи на Елефтериос Венизелос (1910-1916)"
2007 - стипендиант на фондацията „А. Мелън" в Американско училище за класически проучвания, Атина, Гърция с тема „Ролята и мястото на Стефанос Драгумис в гръцкия политически елит в края на ХІХ и началото на ХХ век"
2005 – стипендиант на университета „Пандио" в Атина с тема „Българо-гръцки отношения в края на ХІХ и началото на ХХ век. Архивно и библиографско проучване"
1994 и 1999 – стипендиант на МОМН за едномесечни езикови курсове в Гърция

Публикации
Монографии
Балканската политика на Гърция в края на ХІХ и началото на ХХ век, Фабер, 2008, 328 с.
Българи и гърци в борба за османското наследство, Фабер, 2014, 296 с.

Статии/ студии
The Greek-Bulgarian Schism and the Conflict between Charilaos Tricoupis and Joachim III. -Etudes Balkaniques, 2006/1, 101-125.

Княжество България и българският църковен въпрос в политика на Кралство Гърция и Вселенската патриаршия (1878-1885). - В: Юбилеен сборник в чест на проф. К. Манчев, Парадигма, 2006, 236-259.

Превръщането на „Мегали идея” в държавна доктрина на Кралство Гърция. - Историческо бъдеще 2006/4, 63-86.

The Greek Diaspora in the Balkans in the Light of the Greek Kingdom’s Policy at the End of 19th and the Beginning of 20th Century. - Etudes Balkaniques, 2007/3, 33-54.

The Place and Role of Stephanos Dragoumis in the Greek Political Elite in the Late 19th and the Early 20th Century. - Etudes Balkaniques, 2008/2, 55-82.

Ο Έλληνο-τουρκικός πόλεμος (1897) στο βουλγαρικό Tύπο της εποχής. - Τα Ιστορικά, 2009, τόμος 26, τεύχος 50, 185-202.

The anti-Greek movement in Bulgaria (1906) in the perception of the Bulgarian political elite. Traditional approaches and new ideological trends. - Etudes Balkaniques, 2009/4, 3-31.

Bulgarians and Greeks between Federalism and Nationalism in the First Decade of the XXth century. The Alternative Visions within the Bulgarian and Greek National Movements. Dimo Hadjidimov and Ion Dragoumis in Comparison. - Etudes Balkaniques, 2010/1-2, 81-103.

Дилемата Изток – Запад за гръцкия политически елит в първото десетилетие на ХХ век. - В: Четива за историята и културата на Балканите. В помощ на университетското преподаване, Карамихова, М. (съст.), Парадигма, 2010, 149-164.

Myths and pragmatism in the political ideology of Dr. Ivan Seliminski. - In: Greek-Bulgarian Relations in the Age of National Identity Formation (ed. P. Kitromilides, A. Tabaki), Athens 2010, 163-180.

Ο Ρήγας Βελεστινλής στην βουλγαρική ιστοριογραφία, - Υπέρεια, τόμος 5, πρακτικά Ε’ Διεθνούς συνεδρίου «Φεραι- Βελεστίνο-Ρήγας», 2010, 1191-1201.

Allies and Enemies: The Balkan Peoples in the Bulgarian Political Propaganda During the Balkan Wars. - Etudes Balkaniques, 2011/1, 109-149.

От „по пет на нож“ до „един срещу пет“ – политическата пропаганда в България по време на Балканските войни. В: Балканите – модернизация, идентичности, идеи. Сборник в чест на проф. Надя Данова, София, 2011, 696-730.

Political Propaganda in Bulgaria during the Balkan Wars. - Etudes Balkaniques, 2011/2-3, 79-116.

The Views of Eleftherios Venizelos on the Balkan Policy of Greece (1910-1916). - Etudes Balkaniques, 2012/1, 53-79.

The Race for Salonika. - Etudes Balkaniques, 2013/2, 44-67.

“Grecomans” and “Slavophones” at the end of 19th and the Beginning of 20th century. - Etudes Balkaniques, 2014/3, 122-145.

The un/believable story of a Salonica building. - Etudes Balkaniques, 2015/1, 229-241.

The Young Turks’ Hűrriyet and the Bulgarians’ Hopes. –In: Balkan nationalism(s) and the Ottoman Empire, vol. III The Young Turk Revolution and Ethnic Groups. (Ed.) D. Stamatopoulos, Istanbul, The ISIS Press, 2015, p. 117-126.

Η Θεσσαλονίκη με την ματιά των Βουλγάρων. - Στο: Θεσσαλονίκη: μια πόλη σε μετάβαση, 1912-2012, Δ. Καιρίδης (επιμ.), Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 2015, σ. 86-98.

Гърция - диагноза криза. - В: Балканите през второто десетилетие на ХХІ век, Ал. Костов (Съст), София, Парадигма, 2015, с. 164-184.

Becoming European-like: The Bulgarian community in Salonica in the early 20th century. - Etudes Balkaniques 2016/3, p. 409-432.

Η διάσπαση του ρουμ μιλλετί: μερικά ελληνο-βουλγαρικά παραδείγματα. – Στο: Από καρδίας, Μνήμη Δημητρίου Πάντου. (Επιμ.) Π. Σοφούλης, Μ. Λίτινα, Χ. Καρανάσιος. Αθήνα 2016, σ. 293-308.


Редактор/съставител на сборници:

Гърция, България, Европа. Културно-исторически връзки в ново време. Сборник в памет на проф. Марин Жечев, София, 2011, (съвместно с проф. Р. Заимова).

Балканите – модернизация, идентичности, идеи. Сборник в чест на проф. Надя Данова, София, 2011 (отговорен редактор).

Саня Велкова-Кожухарова, Българи и гърци – черти от взаимните им представи., Фабер, 2014, (съвместно с проф. Р. Заимова).

Greece, Bulgaria and European Challenges in the Balkans, Special edition of Etuddes balkaniques, LI, 2015, N 1, Sofia, 2015.

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
адрес за кореспонденция: ул. „Московска" 45, София 1000, България
линк към лична страници или блог: http://junic8.wix.com/yurakonstantinova

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене