Лични страници

Добриела Котова

Добриела Тодорова Котова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, доцент

Научни интереси:
Античност – стара история и тракология, социална история, джендър изследвания, култура и религия, класически езици и литература

Образование:
1991–1994 БАН, Институт по тракология. Докторантура. Тема: „Култово-обредният комплекс Тесмофории. Към интерпретацията на античните писмени свидетелства”. Доктор на филологическите науки
1985–1990 Софийски университет „Св. Климент Охридски”, ФКНФ, Катедра класическа филология. Магистър по класическа филология. Втора специалност – новогръцки език
1980–1985 Национална гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил-Философ”. Специалист със средно хуманитарно образование.

Научни звания:
от 2010 Доцент – Институт за балканистика с Център по тракология при БАН
2008–2010 Доцент – Институт по тракология при БАН
1999–2008 Гл. асистент – Институт по тракология при БАН
1996–1999 Асистент – Институт по тракология при БАН

Стипендии / индивидуални грантове:
май–юли 2005 Университет Хайделберг, семинар по стара история, стипендия на немската фондация “Александър фон Хумболдт”
1998–2000  Университет Хайделберг, семинар по класическа филология, стипендия на немските фондации “Александър фон Хумболдт” и “Херти” по програмата „Роман Херцог“
1994–1996 Университет Хайделберг, семинар по класическа филология, стипендия на DAAD
1993–1993 Университет Саарбрюкен, семинар по класическа филология, стипендия на Университет Саарбрюкен

Участие в научни проекти (изборно):
2020–2023 „Словното богатство на Учителното евангелие на Константин Преславски: старобългарско-гръцки и гръцко-старобългарски речници индекси“ (ИБЦТ – ФНИ, участник)
2019–2021 „Пол и възрасти в исторически перспективи” (ИБЦТ–БАН, съръководител)
2018–2019 „Interactiva. Тракия и Източното Средиземноморие. Език и култура, общество, етнос, политика” (ИБЦТ–БАН, участник)
2017–2018 „Seminarium Thracicum – Тракийският Херос” (ИБЦТ–БАН, участник)
2014– 2016 „Тракия през I хил. пр. Хр.” (ИБЦТ–БАН, участник)
2017–2019 „Извори за историята на Тракия и траките“ (ИБЦТ–БАН, участник)
2014–2016 „Извори за историята на Тракия и траките“ (ИБЦТ–БАН, участник)
2014–2016 „Mirabilia: чудеса и чудовища“ (ИБЦТ–БАН, участник)
2013–2015 „Тракия и Рим” (ИБЦТ–БАН, участник)
2011–2013 „Балканите и светът – modus concurrandi“ (ИБЦТ–БАН, участник)
2011–2013 „Glotta. База данни за тракийския език” (ИБЦТ–БАН, участник)
2008–2010 „Трако-гръцки културни взаимодействия“ (ИТ/ИБЦТ–БАН, участник и член на редакционната колегия на сборника от проведената конференция (Seminarium thracicum 7, 2011)
2005–2007 „Традиция и трансформации на културни явления в ЮИ Европа” (ИТ–БАН, участник)
2005–2008 „Компютърен корпус на данните за тракийския език” (ИТ – ФНИ, участник)
Online Енциклопедия Древна Тракия и траките (ИБЦТ–БАН, участник)

Преподавателска дейност:
2011–2012 Преподавател по старогръцки език в Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“ със статут на лицей към Софийския университет „Св. Климент Охридски“
1993–1994 Семинарни занятия по старогръцки език в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Катедра класическа филология

Членства и други активности
2018–2020 Председател на Общото събрание на учените на ИБЦТ–БАН
2014–2018 Заместник председател на Научния съвет на ИБЦТ–БАН
2000– Член на Българския Хумболтов съюз
2000– Член на Дружеството на изследователите на античността в България към Международната организация за класически изследвания FIEC: DIAB/FIEC
1997– DAAD Alumni

Публикации:

Книги:
Котова, Д. Тесмофориите. Женски празничен комплекс. София‚ Библиотека ДИОС, 1995.
Котова, Д. Жената в Древна Тракия (според античните свидетелства). Studia thracica 15. София, Рал Колобър, 2013.

Студии и статии:
„Einige Aspekte der Verehrung der mittelländischen Muttergöttin“, Thracia Pontica VI.1: La Thrace et les sociétés maritimes anciennes. Proceedings of the International Symposium at Sosopol, 18-24. September 1994, 1994, 131-137.

„Култът към Деметра Кидария, Тесмия, Елевзиния във Феней (Аркадия)“, Етнология 2, Издателство ДИОС, София, 186-198.

„Κίδαρις oder κίδαρις bei Eustathius 1618, 40?“, Mnemosyne. A Journal of Classical Studies L, 4, E. J. Brill, Leiden, 1997, 481-482.

„Античните автори за сватбата при траките“, Seminarium Thracicum 3 (Първи академични четения в памет на акад. Г. Кацаров), София, 1998, 107-111.

„Тракийските жени“, В: Jubileus I. Юбилеен сборник в памет на акад. Д. Дечев (Акти на Университетския симпозиум "Jubilaeus", посветен на 120 г. от рождението на акад. Д. Дечев - София, 16-17.05.1997), Университетско издателство, София, 1998, 66-69.

„Die Artemis Basileia der thrakischen und paionischen Frauen“, In: The Thracian World at the Crossroads of Civilisations, II. Proceedings of the 7th International Congress of Thracology (Constanta-Mangalia-Tulcea. 20-26.05.1996), Bucarest, 1998, 306-315.

„Култовете на Деметра в Аркадия, древната Пеласгия“, Етнология 3, Издателство ДИОС, София, 1999, 155-168.

„Die Ehre mit dem Gatten zusammen begraben zu werden (zu Herodot 5. 5 und Pomponius Mela 19. 20)“, Études balkaniques 1-2, Sofia, 1999, 6-10.

„Les femmes et la famille en Thrace ancienne: glanes sur quelques textes antiques“, Dialogues d'histoire ancienne, 26/2, Besançon, 2000, 19-43.

„Témoignages antiques sur les femmes, le mariage et la famille chez les Thraces“, В: Studii in Memoriam Velizari Velkov, Thracia 13, Sofia, 2000, 227-239.

„Към социалната история на траките: полова зрялост и легитимен брак“, Seminarium Thracicum 4, София, 2000, 71-84.

„Entre mariage et mort pour l’époux: la famille thrace reconsidérée“, Études balkaniques 3, Sofia, 2000, 144-151.

„Брачният откуп при траките“, Seminarium Thracicum 5, София, 2001, 91-100.

„Между зависимост и влияние: положението на жената в Древна Тракия“, В: Jubileus V. Сборник в чест на проф. М. Тачева, Университетско издателство, София, 2002, 222-231.

„Die politischen Ehen im alten Thrakien: Heiratsstrategien der thrakischen Dynasten“, In: Thrace and the Aegean: Proceedings of the Eighth International Congress of Thracology. T. 2. Sofia, 2002, 587-594.

„Der Tote und seine Witwen (zu Herodot 5.5, Pomponius Mela 19,20 und Aristotel Fr. 611)“, Thracia 15, Sofia, 2003, 455-462.

„Вечната съпруга“, Seminarium Thracicum 6. София, 2004, 53-60.

„Für den Ehemann leben und sterben: Antike Berichte über ritualisierte Witwentötung in Thrakien“. Thracia 16, Sofia, 2005, 163-177.

„Die thrakische Glosse ζιβυθίδες“, Orpheus 16, София, 2006, 55-60.

„Съобщението на Стефан Византийски за ритуалната смърт на вдовиците при гетите“, В: Словото класическо и ново. Юбилейна конференция на Факултета по класически и нови филологии. Том 1, София, 2005, 49-56.

„Тракийската глоса ζιβυθίδες“, Списание на БАН 2007/4, София 2007, 76-79.

„Für den Ehemann leben und sterben: das Schicksal der Witwen in Thrakien“, In: Thrace in the Graeco-Roman World. Proceedengs of the 10th International Congress of Thracology, Komotini – Alexandrupolis 18-23 Oct. 2005, Athens, 2007, 315-325.

„IGBulg I2 398 und Ge Chthonia in Apollonia Pontica“, Thracia 17, София, 2007, 333-337.

„Социални аспекти на родството при траките: значението на роднините на съпругата и майката“, В: Сборник в памет на проф. Велизар Велков. НАИМ, БАН. София, 2009, 93-103.

„Античните текстове и конструирането на социалния пол (джендър) в тракийските общества“, В: Studia classica Serdicensia, т. 1. (Доклади от конференция, посветена на 60-годишнината на проф. Д. Бояджиев). София 2010, 488-496.

„Сватбеният пир на Котисовата дъщеря: местно или международно събитие?“, Seminarium Thracicum 7, София, 2011, 167-177.

„Съобщенията за ритуалната практика следване в смъртта при траките и въпросът за тяхната достоверност“, В: Сборник в памет на академик Димитър П. Димитров. София, 2013, 159-191.

„Sparadokos: Bruder oder Schwager des Odrysenkönigs Sitalkes?“, In: Proceedings of the 12th International Congress of Thracology „The Thracians and their Neighbors in the Bronze and Iron Ages”: Targoviste, 10th – 14th September 2013 (2 vol.), Vol. 1., Targoviste: Cetatea de Scaun, 2013, 207-211.

„Античните автори и портретът на един тракийски владетел: Котис I“, В: Балканите и светът – modus concurrandi. Studia balcanica 30, София, 2014, 15-29.

„The Personality of Kotys in the ancient literary tradition“, Orpheus. Journal of Indo-European and Thracian Studies 21, Sofia, 2014, 39-63.

„Die Berichte der römischen Autoren über den ritualisierten Witwenselbstmord als Totenfolge bei den Thrakern“, In: Studia classica Serdicensia in honour of  Prof. Boris Gerov, Studia classica Serdicensia 4, Sofia 2015, 213-228.

„Спарадок и родството му със Ситалк“, В: Древна Тракия през I хилядолетие пр. Хр.: икономика, политика, общество, култура. Thracia 21, София, 2016, 161-168.

„Историкът Теопомп и интересът му към Котис“, Thracia 22, София, 2017, 95-106.

„The Getic Messengers to Zalmoxis, the Faith in Immortality, and the Death of the Widows“, ORPHEUS. Journal of Indo-European and Thracian Studies, 23-24, Sofia, 2016/2017, 58-72.

„От Херодот до християнските автори: за вдовиците на траките и ритуалната им смърт“. Societas Classica, 10/1, Велико Търново, 2020, 363-380.

„ORPHEUS. Journal of Indo -European and Thracian Studies No. 23-24, 2016/2017“, Балкани 8/2019.

„Зибютидес (Ζιβυθίδες)“, В: Online Енциклопедия Древна Тракия и траките

„От Херодот до християнските автори: антични сведения за следване в смъртта при траките“, В: Online Енциклопедия Древна Тракия и траките

„Мъже, бащи и синове – с гръцки имена, жени, майки дъщери – с негръцки: една социална картина в надгробните надписи от Одесос.“ В: Сборник с доклади от Jubilaeus VIII: 70 години по-късно. Юбилейна конференция посветена на седемдесетата годишнина от второто издание на „Извори за старата история и география на Тракия и Македония“, София, 7 юни 2019 (под печат)

Научнопопулярни публикации:
„Жената в древна Тракия“, Списание 8, 2020/3, София, 2020, 30-35.

Редактор и съставител:
2016– Член на редакционната колегия на на списание Orpheus. Journal of Indo-European and Thracian Studies, Institute of Balkan Studies & Centre of Thracology, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia
2011 Член на редакционната колегия на сборника Трако-гръцки културни взаимодействия, Seminarium thracicum 7, София 2011.

Контакти:
Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Адрес за кореспонденция: Институт за Балканистика с Център по тракология – БАН, ул. „Московска" № 13, 1000 София

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене