Лични страници

Ирина Огнянова

IrinaOgnyanovaдоц. д-р Ирина Л. Огнянова-Кривошиева

Научни интереси
съвременна история на Югоизточна Европа; национализъм и религия

Образование
1999 - доктор по история - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
1994 - магистър по история - Централно-европейски университет, Будапеща, Унгария
1992 - магистър по история - Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Преподавателска дейност
2002 - хоноруван асистент по история на балканските народи, Правно-исторически факултет, Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград

Участие в проекти
Участие в научни проекти на Института по балканистика:
2017-2019 - „Балканите и проектите за балканска и европейска интеграция ХІХ-ХХ в.”
2016-2018 - „Балканите и Студената война”
2013 – 2016 - "Балканите и европейската идея от втората половина на XIX до началато на XXI век"
2010-2015 - “Балканите и Европа – трансформационни, модернизационни и интеграционни процеси”
2010-2012 - “Държави и граници: религии, етноси, нации”
2009-2010 - “Етнорелигиозни и национални проблеми на Балканите (XV–XXI в.)”
2005-2008 - „Международни отношения и европейска интеграция на Балканите”
2005-2008 - “Модернизация на Балканите през XX в.”

Участие в международни научни проекти
2005 –2019 - научен проект между Института по балканистика при БАН и Отделението
за исторически науки на Хърватската академия на науката и изкуството: „Българи и
хървати в Югоизточна Европа от VІІ до ХХ век”.
2007–2019 - научен проект между Института по балканистика при БАН и Балканоложкия институт към Сръбската академия на науките, Белград: „Великите сили и Балканите през XIX-XX век”
2011-2016 - научен проект между Института по балканистика при БАН и Масариковия институт и архив на Академията на науките на Чешката република: "От Виена до Цариград. Национализмът в Средна и Югоизточна Европа след разпадането на Хабсбургската и Османската империи".
2007–2009 - научен проект на Хърватския институт за история, Загреб и Министерството на науката, образованието и спорта на Република Хърватия: “Католическата църква и идеологиите и политическите програми на XIX и XX век”

Стипендии
2013 - EHRI Fellowship, The Shoah Memorial – Museum, Center for Contemporary Jewish
Documentation, Paris, France
2011- Mladena and Dianko Sotirov Visiting Fellowship, LSE IDEAS Balkan International Affairs Programme, London, United Kingdom
2002–2003 - Jean Monnet Fellowship, the RSCAS-European University Institute, Florence,
Italy
1999–2001 - Research Support Scheme, Open Society Support Foundation, Prague, Czech Republic
1998 - Junior Visiting Fellow, Institute for Human Sciences (Institut fur die Wissenschaften
vom Menschen), Vienna, Austria
1995 -1996 - Visiting Scholar, Virtual University Ph.D. research program, Contemporary History Institute, Ohio University, Athens, Ohio, USA

Публикации
книги
Католическата църква и усташкият режим в Хърватия (1941-1945). Парадигма, София, 2014, 412 с.
Национализъм и национална политика в Независимата хърватска държава 1941-1945, София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2001, 501 с.

статии
Хърватия и кризата в Украйна. – В: Украинската криза и Балканите (съст. Маринков, Бойко и Бисер Банчев). София, Парадигма, 2017, 119-148.
External and Local Influences on the Ustasha Ideological System in the 1930s and the First Half of the 1940s. - Arhivele Totalitarismului, br.3-4, 2015, 7-23.
Научноизследователската дейност на доц. д-р Румяна Божилова. – В: Българо-хърватски политически и културни отношения през вековете. Сборник в чест на 75-годишнината на Румяна Божилова. София, Парадигма, 2015, 47-51.
Усташкият национализъм и хърватско-италианските отношения по време на Втората световна война. – В: Българо-хърватски политически и културни отношения през вековете. Сборник в чест на 75-годишнината на Румяна Божилова. София, Парадигма, 2015, 231-250.
Архиепископ Алойзие Степинац и Независимата държава Хърватия (1941-1945). – В: Българо-хърватски политически и културни отношения през вековете. Сборник в чест на 75-годишнината на Румяна Божилова. София, Парадигма, 2015, 423-444.
Between the Racial State and the Christian Rampart. Ustasha Ideology, Catholic Values, and National Purification. – In: The Utopia of Terror. Life and Death in Wartime Croatia (ed. by Yeomans, Rory). University of Rochester Press, 2015, 165-187.
Croatia in the European Union: Hopes and Disappointment. – Дипломация, бр.14, 2015, Дипломатически институт, МВнР, 154.
Хърватия в ЕС: надежи и разочарования. – В: Балканите през второто десетилетие на 21-и век (съст. Костов, Александър). София, Парадигма, 2015, 336-362.
Хърватия след Туджман. - Хърватска реч, бр.1, 2014, 20-21.
Хърватия стана 28-ия член на Европейския съюз. – Хърватска реч, бр.1, 2014, 3-6.
Външни и местни влияния върху усташката идеологическа система през 30-те и първата половина на 40-те години на ХХ в. – В: Европа в културното и политическо битие на българи и хървати, София, ИБЦТ, 2014, 237-264.
Jewry Related Discourse in Bulgaria Between the First and the Second World Wars. - Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, vol.45, 2013, 95-127.
Хърватия на прага на Европейския съюз. - Дипломация, бр.10, 2013, Дипломатически институт, МВнР, 43-47.
Противодействието на Католическата църква на комунистическия натиск в Хърватия в първите следвоенни години (1945-1947). - В: Hrvati i bugare kroz stoljeća. Povijest, kultura, umjetnost i jezik. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu i Đakovu, 23.-24. rujna 2010. Zagreb, 2013, 377-414.
The Jewish Issue in Bulgaria between the Two World Wars, research report for the Balkan International Affairs Programme, LSE, London - http://www.lse.ac.uk/IDEAS/people/bios/OgnyanovaIrina.aspx
„Компенсаторното десетилетие” - Хърватия след Туджман (2000-2012 г.). - В: Балканите през първото десетилетие на 21. век (съст. Костов, Александър и Екатерина Никова). София, Парадигма, 2012, 403-430.
Евреите в националната и религиозната политика на военновременния режим в Хърватия 1941-1945. – Балканистичен форум, Свобода и надзор, 2011, кн.1, 233-255.
Bulgarian Society and the Jewry in the Interwar Period (Overview). - Etudes Balkaniques, 2010, br.4, 68-95.
Хърватският национализъм и разпадането на версайска Югославия през 1941 г. - В: Studia Balcanica 28. Европа: народи и граници. Версайският мир и неговото наследство. София, Институт по балканистика при БАН, 2010, 244-266.
Проблемът за връзката между Католическата църква и национализма в Хърватия (1941-1953 г.) в историческата литература. – Минало, 2010, бр.4, 48-60.
Национализъм и национална политика в Независимата хърватска държава (1941–1945). – In: Formování moderních národů ve střední a východní Evropě v 19. a 20. století. Richard Vašek, Jan Rychlík (Eds.), Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha – Sofie 2010, 119–137.
Religion and Church in the Ustasha Ideology (1941-1945). - Croatica Christiana, god. 33, 2009, br. 64, 157-190.
Католическата църква и усташкият национализъм в Независимата хърватска държава (1941-1945). – В: Държава, общество и култура на българи и хървати VІІ-ХХІ век. Материали от конференция, проведена в София, 5–9 юни 2008. София, 2009, 351-394.
The Catholic Church and the Ustasha Nationalism in Croatia during the Second World War. – Sprawy Narodowosciowe, v.33, 2008, 7-26.
The Religious Policy in the Independent State of Croatia (1941-1945). – Etudes Balkaniques, 2008, br.3, 81-119.
Католическата църква в Хърватия в политиката на югославския комунистически режим (1945-1953). – В: Studia Balcanica 26. Изследвания в памет на Апостолос Христакудис. София, Институт по балканистика при БАН, 2007, 165-190.
Връзките на усташката организация и ВМРО в края на 20-те и началото на 30-те години на ХХ век. – В: Българи и хървати в Югоизточна Европа VІІ-ХХІ в. София, 2006, 219-256.
Ustasha Nationalism in Croatia During the Second World War (1941-1945). – Sprawy Narodowosciowe, v.28, 2006, 33-52.
Croation Nationalism and the Breakup of Yugoslavia. - In: Sandu Frunză, Nicu Gavriluţă, Michael S. Jones (eds.). Challenges of Multiculturalism in Central and Eastern Europe. Cluj, ProvoPress, 2005, 165-173.
Croatian Nationalism and the Breakup of Yugoslavia - Etudes Balkaniques, 2005, br.1, 3-24.
Croatian Nationalism in Communist Yugoslavia – Etudes Balkaniques, 2004, br.4, 3-18.
Националната идея в идеологията и дейността на Хърватската селска партия и Българския земеделски народен съюз в края на 19 и началото на 20 век. – В: Българи и хървати през вековете, т.2. София, 2003, 198-211.
History of the Present: Debates, Approaches, Sources – In: Jasna Dragović-Soso; Nevenka Martin; Wendy Bracewell. History of the Present. (Workshop on South-east European History. Belgrade, 19-23 November, 2001). Centre for South-East European Studies, School of Slavonic and East European Studies, University College, London, 2002, 29-31.
Nationalism and National Policy in Independent State of Croatia (1941-1945). – In: Topics in Feminism, History and Philosophy, CD-ROM, IWM Junior Fellows Conference, Vol.VI, Institute for Human Sciences (Institut fur die Wissenschaften vom Menschen), Vienna, 2000.
Религията и църквата в усташката националистическа доктрина. – Исторически преглед, LVI, 2000, №1-2, 151-180.
Босна и Херцеговина в националната концепция на усташите по време на Втората световна война (1941-1945). – Минало, 1998, №1, 61-72.
Мусульманский вопрос в идеологии и политике усташкого режима в годы Второй мировой войны. – Bulgarian Historical Review, XXV, 1997, №4, 28-56.
Усташкият национализъм - идеология и практика. – Епохи (Велико Търново), 1996, №2, 5-19.

e-mail - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
адрес за кореспонденция – ул. Московска 45, София 1000

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене