Лични страници

Добринка Парушева

DParushevaДобринка Драгиева Парушева

Научна степен и заемана длъжност:
доктор, доцент

Научни интереси:
Модерна и съвременна история на Балканите (град и всекидневие на Балканите; политически модели; политически елити); теория и история на културата (култура и карикатура; културно наследство и идентичност; визуална култура).

Образование и специализации:
1990 Доктор по история, модерна и съвременна балканска история – Институт по балканистика при БАН
1983 Магистър по история – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
1982 Бакалавър по немски език - Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Участие в научни проекти:
2018-2020: Между Изтока и Запада: външни модели и национални подходи в социално-политическото развитие на Румъния и България през 20-ти век – съвместен проект на БАН с Румънската академия на науките, ръководител: чл.-кор. проф. дин Александър Костов, ИБЦТ. Член на екипа на проекта
2018-2019: Кварталите на Пловдив ЗАЕДНО – виртуално портфолио (във връзка с програмата на Пловдив 2019 – Европейска столица на културата), ръководител: доц. д-р Меглена Златкова. Член на екипа на проекта
2017-2019: Балканите и проектите за регионална и европейска интеграция от XIX век до наши дни, ръководител: чл.-кор. проф. дин Александър Костов, ИБЦТ. Член на екипа на проекта
2017-2018: Трансформиращото (се) село, ФП17-ФИФ-014/25.04.2017 г., финансиран от фонд НИ на ПУ „П. Хилендарски"; участник
2015-2017: Политика и общество в България и Румъния през ХХ век, българо-румънски съвместен проект, спонсориран от БАН и Румънската академия на науките; участник
2015-2016: Граници и социална мобилност (проект за млади учени МУ15 FIF009), финансиран от фонд НИ на ПУ „П. Хилендарски", ръководител
2014-2016: Framing Financial Crisis and Protest: North-West and South-East Europe, финансиран от Leverhulme Trust, UK, Project leader Prof. Suman Gupta, Open University, UK; ръководител на българския екип
2010-2013: Локалното наследство – ресурс за местно развитие (ДДВУ 02/93 – 20.12.2010), финансиран от НФНИ, ръководител доц. д-р Красимира Кръстанова (ПУ “Паисий Хилендарски”); участник
2007-2010: ESF EUROCORES Programme Inventing Europe: Technology and the Making of Europe, 1850 to the Present. Collaborative Research Project European Ways of Life in the 'American Century': Mediating Consumption and Technology in the Twentieth Century (EUWOL), project Leader: Professor Ruth Oldenziel, Eindhoven University of Technology, Netherlands; ръководител на българската изследователска група
2005-2008: Българската младеж и социалните промени до Първата световна война (ОХН 1411), финансиран от МОН, ръководител ст.н.с. Александър Костов (Институт по балканистика при БАН); участник
ОУ-ОХН-13/2005: Публични пространства на българския град: наследство и развитие, финансиран от МОН, ръководител доц. Светлана Христова (ЮЗУ “Неофит Рилски” Благоевград); участник
2004-2007: Политическа култура и културна политика в Централна и Югоизточна Европа, 1850-1950, съвместен българо-британски съвместен проект, спонсориран от БАН и British Academy, UK; ръководител от българска страна

Преподавателска дейност:
2014 – Политика, култура, карикатура – ЦО на БАН
2019 – Balkan Modernity: Pieces of a Puzlle – ЦО на БАН (за Еразъм+) 
2019 – Публична история и национална митология – ПУ “Пайсий Хилендарски”, ФИФ
2017 – История на балканските народи, II част (XIX-XX в.) – ПУ “Пайсий Хилендарски”, ФИФ
2014 – Култура и карикатура – ПУ “Пайсий Хилендарски”, ФИФ
2012 – Антропология на пола – ПУ “Пайсий Хилендарски”, ФИФ
2011 – Икономическа антропология – ПУ “Пайсий Хилендарски”, ФИФ
2010 – Политически модели и политически елити – ПУ “Пайсий Хилендарски”, ФИФ
2008 – Ареални изследвания (Балканистични изследвания) – ПУ “Пайсий Хилендарски”, ФИФ

Избрани публикации:

Монографии:
Парушева, Д. Правителственият елит на Румъния и България, втората половина на XIX и началото на XX век. Социална история, София: Институт по балканистика – Българска акедемия на науките, 2008

Съставителство:
Парушева, Д. (съст.) ЕТНО – ФОТО – ГРАФИЯ, тематичен брой на Българска етнология, 2019, 1
Кисикова, М. и Д. Парушева (съст.) Възможни и невъзможни терени на етнологията/ антропологията. Център за антропологични и етносоциологически изследвания, ПУ „Паисий Хилендарски“: Пловдив 2018
Parusheva, D. and L. Gergova (eds). The Ritual Year 8: MIGRATIONS. Paradigma, Sofia 2014
Парушева, Д. и М. Кисикова (съст.). Теренът: пространства и хора. Студентски етноложки срещи - Пловдив 2011, Пловдив: Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2011
Political Culture and Cultural Politics in Central and Southeastern Europe, 1850-1950 (Special Issue, Etudes balkaniques, 2008, 4), ed. by D. Parusheva.
И настъпи време за промяна: Образование и възпитание в България, XIX-XX век, съст. Александър Костов, Д. Парушева и Румяна Прешленова, София: Институт по балканистика – Българска академия на науките, 2008.
Александър Екзарх и българските пътища към Европа, XIX – началото на XX век, Стара Загора, 2007. / Alexandre Exarh et les routes bulgares vers Europe, XIXe – début du XХe siècle, texte établi par Georgi Valchev, Dobrinka Parusheva et Pierre Voillery, Stara Zagora 2007.

Студии и статии:
Parusheva, D. Uprisings, Revolutions and Wars: Visual Representations in Bulgarian Illustrated Press at the End of the Nineteenth and Early Twentieth Century. In: Stamatopoulos, D. (ed.) European Revolutions and the Ottoman Balkans: War, Nationalism and Empire from Napoleon to the Bolsheviks. London-New York, I.B. Tauris, 2019
La culture politique du café. In : Café Europe. Textes réunis par Raïa Zaïmova. Institut d’études balkaniques & Centre de thracologie : Sofia 2019, 79-87
In the Mirror of Satire: The End of World War I in Bulgarian Caricatures, Etudes balkaniques, 2019, 2, 249-277
Парушева, Д. Описание на образите – образи на описанието, Българска етнология, 2019, 1, 5-15
Парушева, Д. От Чорлу до Сирийската пустиня и обратно: един млад арменец през 1914-1918 г., в Петко Ст. Петков (съст.) Чрез миналото към бъдещето. Сборник в чест на проф. днк Маргарита Карамихова, Просвета: София 2018, 147-154
Парушева, Д. Да живееш (с) граници: Общности и общуване в Пловдив, в: Коцева, В. (съст.) Насоки в академичното изследване и преподаване по етнология и антропология. УК „Св. Климент Охридски“: София 2018, 156-164
Парушева, Д. Културно наследство и градска идентичност. Наследство и наследници в град Златоград, в Семинар_BG, бр. 16: Геният на мястото [https://www.seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/broy16/item/525-kulturno-nasledstvo-i-gradska-identichnost.html] – 2018
Парушева, Д. Патрони и клиенти. Български примери и балкански паралели от края на XIX и началото на XX век. История, XXV, 6, Аз Буки (МОН), 2017, 600-612
Парушева, Д. От имперски към национален елит. Динамика на румънския и българския политически елит в края на XIX век, в Ролята на елитите в процесите на консолидирането на нациите и националното строителство [Известия на Института за исторически изследвания, т. XXXIV], София 2017, 320-334
Coping with Housing Crisis: Post-World Wars’ Experience in Bulgaria, Etudes balkaniques, 2017/4, 689-704
D. Parusheva. From Chorlu to the Syrian Desert and back: Experience of a Young Armenian in 1914-1918, Ethnologia Balkanica 19, 2016, 277-290.
Д. Парушева. "Всичките са маскари!" Политика, култура и карикатура, в М. Златкова (съст.), След следващата запетая, Пловдив 2015, 215-228.
Д. Парушева. Общество, технология и култура, или как България се среща с модерността, в Д. Лилова (съст.) Природни науки, технологии и социални светове, София: Рива / Център за академични изследвания, 2015, 187-206.
Д. Парушева. Културното наследство и културните политики в България между локалното и глобалното, в Л. Пейчева и др. (съст.) Дни на наследството 2013, БАН - ИЕФЕМ: София, 2014, 65-73.
Д. Парушева. Светлина върху войната. Визуално представяне на войната и насилието в българската илюстрована преса, края на XIX и началото на ХХ век, Българска етнология, 2014, 3, 275-298.
Д. Парушева. Балкански граници: пространство за историята, в Ив. Първев и М. Баръмова (съст.), Двувековният път на едно понятие: "Балканският полуостров" (1808-2008), УИ "Св. Климент Охридски", София 2014, 123-132.
D. Parusheva. Bulgarians Gazing at the Balkans: Neighboring People in Bulgarian Political Caricature at the Beginning of the Twentieth Century, in D. Demski, Il. Sz. Kristof and K. Baraniecka-Olszewska (eds), Competing Eyes: Visual Encounters with Alterity in Central and Eastern Europe, L'Harmattan, Budapest 2013, 418-437.
D. Parusheva. Make It Do with What System Provides. People, State and Housing in Bulgaria, End of the 19th and Early 20th Century, in Social Transformation and Mass Mobilization in the Balkan and Eastern Mediterranean Cities (1900-1923), ed. by Hr. Hadziiossif and A. Lyberatos, Rethimno: Crete University Press, 2013, 85-99.
D. Parusheva. "We Are All Members of the Same Club": Bulgarian Political Elite and Their Networks in Early 20th Century, Bulgarian Historical Review, 2012, 3-4, 62-72.
D. Parusheva. Maria Luisa in Bulgaria: The Image of the Princess in Contemporary Memoirs, Etudes balkaniques, 2012, 2-3, 97-111.
Д. Парушева. Мария-Луиза в България: образът на княгинята в спомените на съвременниците, в Италия, България и Балканите (1870-1918), съст. Ал. Костов и П. Данова, София: ИБЦТ, 2012, 91-104.
Д. Парушева. Територии – икономика – култура, в Локалното наследство – ресурс за местно развитие, ЦАЕСИ: Пловдив, 2012, 19-28.
D. Parusheva. The Web of Power and Power of the Webs: Political Elites in Romania and Bulgaria in the Late Nineteenth Century and Their Network”, in Society and Politics in South-Eastern Europe during the 19th century, ed. by Nathalie Clayer and Tassos Anastassiadis, Athens: Alpha Bank Historical Archives, 2011, 141-176.
D. Parusheva. Bulgaria, in Atlas of European Historiography. The Making of a Profession, 1800-2005, ed. by Ilaria Porciani and Lutz Raphael, Basingstoke (UK): Palgrave Macmillan, 2010, 95-97.
D. Parusheva and Il. Marcheva. Housing in Socialist Bulgaria: Appropriating Tradition, Home Cultures [Berg Publishers], 7 (2010), 2, 197-216.
D. Parusheva, Il. Marcheva and M. Zlatkova. Tinkering in Daily Life: People, State and Social(ist) Housing in Bulgaria, Etudes balkaniques, 2010, 3, 69-91.
D. Parusheva. Europe Imagined and Performеd: The Impact of Western Europe’s Modernity on South East European Urban Space, in Städte im europäischen Raum. Verkehr, Kommunikation und Urbanität im 19. und 20. Jahrhundert, Ralf Roth (Hg.), Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2009, 187-204.
D. Parusheva. ‘They Are All Rotters!’ Political Culture and Political Caricature in the Balkans, Late 19th and Early 20th Century, Etudes balkaniques, 2008, 4, 37-63.
Д. Парушева. Новото поколение в българския политически елит в края на XIX век: Млади, образовани в “Европа”, в И настъпи време за промяна: Образование и възпитание в България през XIX и XX век, съст. Александър Костов, Добринка Парушева и Румяна Прешленова, София: Институт по блаканистика – Българска академия на науките, 2008, 156-170.
Д. Парушева. Политическата култура на кафето, в Кафене “Европа”, съст. Рая Заимова, София: Издателство “Дамян Яков”, 2007, 80-87.
D. Parusheva. Gesellschaft, Technologie und Kultur, or wie Bulgarien auf die Moderne trifft, in Transformationsprobleme Bulgariens im 19. und 20. Jahrhundert. Historische und ethnologische Perspektiven, U. Brunnbauer und W. Hoepken (Hg.), Muenchen: Verlag Otto Sagner, 2007, 17-33.
D. Parusheva. Running ‘Modern’ Cities in a Patriarchal Milieu: Perspectives from the Nineteenth-Century Вalkans, in Who Ran the Cities? City Elites and Urban Power Structures in Europe and North America, 1750-1940, ed. by Ralf Roth and Robert Beachy, Ashgate, 2007, 179-192.
Д. Парушева. Българският политически елит през 19 век: без князе и екзарси, или през “Европа” до България. Балкански паралели, в Александър Екзарх и българските пътища към Европа, XIX – началото на XX век, съст. Г. Вълчев, Д. Парушева и П. Воалери, Стара Загора, 2007, 116-125 / L’élite politique en Bulgaire pendant le XIXe siècle: sans orinces ni ezarques, a travers “L’Europe” jusqu’en Bulgarie. Parallèles balkaniques, Alexandre Exarh et les routes bulgares vers Europe, XIXe – début du Xxe siècle, texte établi par G. Valchev, D. Parusheva et P. Voillery, Stara Zagora 2007, 112-121.
D. Parusheva. Women and War in the Balkans: Unaccommodated Difference and (Some of) Its Scapegoats, in Forced Еthnic Migrations on the Balkans: Consequences and Rebuilding of Societies, Sofia: IMIR and Meiji University Tokio, 2006, 185-197.
Д. Парушева. Българската политическа карикатура в началото на 20 век: Образът на съседа, в Юбилеен сборник. Изследвания в чест на 80-годишнината на проф. Кръстю Манчев, София: Парадигма, 2006, 297-316.

Информация за наукометричните показатели в съответствие с Регистъра на академичния състав в Република България 

Контакти:
Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Адрес за кореспонденция: Институт за балканистика с център по тракология, София 1000, ул. „Московска" № 45

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене