Лични страници

Румяна Прешленова

проф. д-р Румяна Илиева Прешленова
Научни интереси: Стопанство, национализми, идентичности, образование на Балканите

Образование

1990 Доктор по нова и най-нова обща история
1984 Магистър, СУ „Св. Климент Охридски”, История, специализация по история и теория на културата, втора специалност Немски език

Преподавателска дейност

Стопанска и социална история на Балканите ХІХ-ХХ в. - СУ„Св. Климент Охридски”, ИФ, 2001/2002.
Südosteuropäische Geschichte als europäische Geschichte, Международен интензивен курс за студенти от Югоизточна Европа и Германия, 2003.
Политически модели на Балканите до Втората световна война - СУ„Св. Климент Охридски”, ИФ, от 2011.
Участие в проекти

Österreich-Ungarn und der wirtschaftlich-kulturelle Aufbau Bulgariens 1878-1914. Universität Graz, 1994-1997. Съвместно с проф. Х. Хепнер.
Geschichte des Europa-Verständnisses bei den Bulgaren. Проект на австрийски и български учени, 1996 - 1997. Ръководител съвместно с проф. Х. Хепнер.
Österreich, Österreich-Ungarn und die Entwicklung der bulgarischen Eliten, 1815-1918. Проект на Българо-австрийската работна група към Историческата комисия на Австрийската академия на науките, 1997-1998. Ръководител съвместно с проф. М. Лалков.
Öffentlichkeit im neuzeitlichen Bulgarien. Проект на учени от България, Австрия и Германия, 2001-2002. Ръководител съвместно с проф. Х. Хепнер.
Политическа култура и културна политика в Централна и Югоизточна Европа, 1850-1950. Съвместен проект на Института за балканистика и University of Newcastle, 2005-2007. Ръководител доц. Д. Парушева.
Младежта и социалните промени в България до Първата световна война. Проект на Института за балканистика, 2005-2008. Ръководител доц. Ал. Костов.
Етнорелигиозни и национални проблеми (ХV-ХХІ век). Проект на Института за балканистика, 2005-2010. Ръководител проф. К. Палешутски.
Балканите между Изтока и Запада – Културни и цивилизационни взаимодействия. Проект на Института за балканистика, от 2008. Ръководители проф. Л. Кирова, доц. Ант. Балчева.
Национализъм и национални идентичности в Централна и Югоизточна Европа (ХІХ-ХХ век). Проект на ИБЦТ с Масариковия институт и архив на Чешката академия на науките, 2011-2013. Ръководител съвместно с проф. Ян Рихлик.
Югоизточна Европа между Запада и Изтока: икономика, политика, култура (ХІХ-ХХІ век). Проект на ИБЦТ с Института за съвременна история, Любляна, 2012-2014. Ръководител съвместно с проф. Ж. Лазаревич.
Балканите и европейската идея от втората половина на ХІХ до началото на XXI век. Проект на ИБЦТ от 2013, ръководител проф. д.и.н. Ал. Костов.
Между Виена и Цариград. Национализмът в Централна и Югоизточна Европа след разпадането на Хабсбургската и Османската империи. Проект на ИБЦТ с Масариковия институт и архив на Чешката академия на науките, 2014-2016. Ръководител съвместно с проф. Ян Рихлик.
Научни публикации


Книги

По пътищата на европеизма. Висшето образование в Австро-Унгария и българите (1879-1918). Парадигма, С. 2008.
Frontiers revisited. Identities and Economy in the Balkans in late 19th and early 20th centuries. LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken 2011.
Австро-Унгария и Балканите, 1878-1912. Университеско издателство "Св. Климент Охридски", София, 2017, 342 с.

Съставителство
M. Lalkov, H. Heppner, R. Preshlenova, (Hg.): Österreich, Österreich-Ungarn und die Entwicklung der bulgarischen Eliten, 1815-1918. Sofia, Akademieverlag „Prof. M. Drinov“, 1999.
H. Heppner, R. Preshlenova (Hg.): Die Bulgaren und Europa von der Nationalen Wiedergeburt bis zur Gegenwart. Akademieverlag „Prof. M. Drinov“, Sofia, 1999.
H. Heppner, R. Preshlenova (Hg.): Öffentlichkeit ohne Tradition. Bulgariens Aufbruch in die Moderne. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, Berlin, Bern etc., 2003.

Ал. Костов, Д. Парушева, Р. Прешленова (съст.): И настъпи време за промяна. Образование и възпитание в България ХІХ-ХХ в. С. 2008.
Looking West, Feeling East. Impacts, Values and Loyalties in South-Eastern Europe. Institute of Balkan Studies & Centre of Thracology, Sofia 2015.

Статии и студии
Protektionismus und die Handelsbeziehungen zwischen den Balkanstaaten und Österreich-Ungarn Ende des XIX. und Anfang des XX. Jahrhunderts. - Etudes balkaniques, 1990, 2, 17-33.
Probleme der Handelsbeziehungen Österreich-Ungarns zu den Balkanstaaten am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. - H. Haselsteiner (Hg.): Wirtschafts- und Kulturbeziehungen zwischen dem Donau- und dem Balkanraum seit dem Wiener Kongreß. Graz 1991, 83-90.
Austro-Hungarian Trade and the Economic Development of Southeastern Europe before World War 1. - D. F. Good (ed.): Economic Transformations in East and Central Europe. Legacies from the past and policies for the future. London - New York 1994, 231-260.
Die Wirtschaft Südosteuropas zwischen Ost und West (bis zum Zweiten Weltkrieg).- H. Heppner, Gr. Larentzakis (Hg.): Das Europa-Verständnis im orthodoxen Südosteuropa. Graz 1996, 17-34.
Икономически аспекти на Босненската криза (1908-1909) - Минало, 1998, 1, 44-56.
Bulgarisch-österreichisch-ungarische Wirtschaftsbeziehungen 1878-1914. - Choliolčev, Chr., K. Mack, A. Suppan (Hg.): Bulgarisch-österreichische Beziehungen 1878-1996. (Miscelanea bulgarica 12). Wien 1998, 18-29.
Българският елит между липсата на традиция и нуждата от ускорено развитие. - К. Грозев (съст.): Елит и общество в историята. Б. м., 1998, 122-139.
Икономическа политика и национално самочувствие: България 1879-1914. - К. Грозев, Т. Попнеделев (съст.): Модерният историк. С. 1999, 49-55.
Kulturrezeption und Großmachtpolitik: Die Ausbildung der bulgarischen Elite in Österreich-Ungarn. - Lalkov, M., Heppner, H., Preshlenova, R. (Hg.): Österreich, Österreich-Ungarn und die Entwicklung der bulgarischen Eliten, 1815-1918. Sofia 1999, 57-73.
Die bulgarischen Studenten in Österreich 1878-1918: Identifizierung in einem multinationalen Milieu. – Etudes balkaniques, 1999, 1-2, 103-107.
Europa in der bulgarischen Wirtschaftsliteratur (1878-1918). - H. Heppner, R. Preshlenova (Hg.): Die Bulgaren und Europa von der Nationalen Wiedergeburt bis zur Gegenwart. Sofia 1999, 113-139.
Външната търговия. - Филип Панайотов (съст.): България 20. век. С. 1999, 352-365.
Bulgaria’s European Orientation Reflected in Town Development after the Berlin Congress 1878. – Sl. Gzell, L. Klusakova (ed.): Peripheries or Crossroads of Cultures? Towns of East-Central and South-Eastern Europe (= Urbanistyka, V). Warszawa 2000, 7-12.
Prof. DSC. Milcho Dimitrov Lalkov (5.09.1944-11.06.2000). – Etudes balkaniques, 2000, 3, 172-175.
Die Öffentlichkeit im Krieg: Initiativen für engere Beziehungen zwischen Österreich-Ungarn und Bulgarien im Ersten Weltkrieg. - Etudes balkaniques, 2001, 1, 47-54 (= Die Öffentlichkeit im Krieg: Initiativen für engere Beziehungen zwischen Österreich-Ungarn und Bulgarien im Ersten Weltkrieg. – Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 51, 2004, 337-346.).
Европейският дискурс в българската икономика от Берлинския конгрес до Първата световна война. – Минало, 2001, 1, 58-63.
България в балканската образователна политика на Австро-Унгария. – Studia balcanica 23. Изследвания в чест на чл. – кор. проф. Стр. Димитров. С. 2001, 612-624.
От възможното до действителното. Берлинският договор и търговските конфликти на Балканите 1878-1912. – Св. Елдъров (съст.): Балканите между мира и войната ХІV-ХХ век. С. 2002, 187-211.
Im Vorhof zur Macht. Wirtschaft und Öffentlichkeit in Bulgarien 1878-1914. – H. Heppner, R. Preshlenova (съст.): Öffentlichkeit ohne Tradition. Bulgariens Aufbruch in die Moderne. Frankfurt am Main, Berlin, Bern etc., 2003, 145-166.
Freiheit als Verantwortung. Zehn Jahre postkommunistischer Historiographie in Bulgarien. – Al. Ivanišević, A. Kappeler, W. Lukan, A. Suppan (Hg.): Klio ohne Fesseln? Historiographie im östlichen Europa nach dem Zusammenbruch des Kommunismus (Österreichische Osthefte 44, Wien 2002, H. 1/2), 473-486.
Challenges of Liberty. Shaping Identifications in Bulgarian Urban Space after 1878. - "We" and "The Others": Modern European Societies in Search of Identity. Studies in comparative history, Studia historica LІІІ, Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica 1-2000. Praha 2004 , 103-115.
The Close and the Distant Balkans. Building Up Identities in the Context of Economic Development 1878-1912. – Etudes balkaniques, 2004, 3, 51-78.
Hoffnung auf eine Zukunft. Die europäische Integration und die bulgarische Informationslandschaft. – Franz Görner (Hg.): Die erweiterte Europäische Union und Südosteuropa – Stand und Perspektiven der Informationsvermittlung (Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz, Veröffentlichung der Osteuropa-Abteilung, Bd. 33). Berlin 2005, 49-53.
Икономически аспекти в отношенията между България и Русия. – Сборник в памет на проф. д-р Радослав Попов. С. 2005, 196-208.
Публичност и власт: Инициативи за сближение между Австро-Унгария и България през Първата световна война. – В: Нина Христова (съст.): Надежди и разочарования в историята. Сборник в памет на проф. Милчо Лалков. Известия по история, т. 2. Благоевград 2005, 165 - 175.
Der Balkan: Bilanz misslungener Annäherungsversuche. – Bilanz Balkan. Hrg. von Michael Daxner, Peter Jordan, Paul Leifer, Klaus Roth und Elisabeth Vyslonzil. Wien 2005, 24-46.
Между възторг и прагматизъм. Опознаването на Европа в икономически план в следосвобожденска България. – В: Studia in honorem professoris Virginiae Paskaleva (Bulgarian historical review) 2006, 1-2, 436 – 445.
Стопанство и политическа култура в следосвобожденска България. – В: Юбилеен сборник. Изследвания в чест на 80-годишнината на проф. Кръстьо Манчев. С. 2006, 323 – 333.
Zum Stand der Südosteuropa-Forschung in Bulgarien. – В: Revue des études sud-est européennes (RESEE), XLIV (Bucarest), 2006, 35-42.
Deutscher Bildungsweg und politische Karriere in Bulgarien (bis 1944). – Danubiana Carpathica. Jahrbuch für Geschichte und Kultur in den deutschen Siedlungsgebieten Südosteuropas. Hg. von Mathias Beer, Harald Heppner, Gerhard Seewann und Stefan Sienerth. Bd. 1 (48), München 2007, 289-305.
Die Zusammenarbeit auf dem Balkan. Grenzen und Möglichkeiten aus bulgarischer Sicht. – Hg. von Ulf Brunnbauer, Wolfgang Höpken: Transformationsprobleme Bulgariens im 19. und 20. Jahrhundert. München 2007, 239-259.
Befreiung auf Raten. Zur Relativierung der Jahreszahlen in wirtschaftspolitischer Perspektive. – Österreich und Bulgarien 1878 - 2008. Geschichte und Gegenwart. Miscelanea Bulgarica 19. Wien 2008, 127-136.
Училище за промяна. – В: Ал. Костов, Д. Парушева, Р. Прешленова (съст.). И настъпи време за промяна. Образование и възпитание в България ХІХ-ХХ век. Изд. на Института по балканистика при БАН, София 2008, 16-37.
Dinge, die verbinden. Überlegungen über die deutsch-bulgarischen Beziehungen seit dem 19. Jahrhundert. В: Studies on Language and Culture in Central and Eastern Europe, 6. Chr. Voß (Hrsg.): EU-Bulgaristik. Perspektiven und Potenziale. München, Berlin 2009, 51-64.
Elitenbildung. Die Südost-Stiftung des Mitteleuropäischen Wirtschaftstags Berlin an der Hochschule für Welthandel in Wien. – Carola Sachse (Hg.): "Mitteleuropa" und "Südosteuropa" als Planungsraum. Wirtschafts- und kulturpolitische Expertisen im Zeitalter der Weltkriege. Wallstein Verlag, Göttingen 2010, 391-417.
Wegweiser sozialen Wandels. Über die Verdrängung des Orientalismus aus Bulgarien seit 1878. – Ulrike Tischler-Hofer, Renate Zedinger (Hg.): Kuppeln, Korn, Kanonen. Unerkannte und unbekannte Spuren in Südosteuropa von der Aufklärung bis in die Gegenwart. Innsbruck, Studienverlag, 2010, 243-263.
Liberty’s neglected child: The Bulgarian economy after the Berlin Congress, 1878-1944. – Miltenova, Anissava, Cynthia Vakareliyska (ed.): Bulgarian-American Dialogues in the Humanities, Sofia 2010, Publishing House of the Bulgarian Academy of Sciences, 564-582. В съавторство с James Frusetta.
Education as communication: Bulgarian-American Traditions. – Miltenova, Anissava, Cynthia Vakareliyska (ed.): Bulgarian-American Dialogues in the Humanities, Sofia 2010, Publishing House of the Bulgarian Academy of Sciences, 161-174.
Интеграция чрез образование. Българските студенти във висшите учебни заведения на Виена и Грац (1879-1918 г.). - Българската общност в Австрия – историческо, лингвистично и етноложко изследване. Съст. Снежана Йовева-Димитрова, Ана Кочева, Владимир Пенчев. Т. 1. С. 2011, 7-18.
Феликс Филип Kаниц и школовање младих Бугара у Бечу. – Ћорђе Костић (уредник): Слике са Балкана Феликса Каница. Београд 2011, 206-217 [Felix philipp Kanitz und die Ausbildung junger Bulgaren in Wien. – Đorđe Kostić (Hg.): Balkanbilder von Felix Kanitz. Belgrad 2011, 193-205].
Emancipation through Education: Some Bulgarian Experience since the 19th Century. - Peter Vodopivec, Aleš Gabrič (ed.): The Role of Education and Universities in Modernization Processes in Central and South-Eastern European Countries in 19th and 20th Century. Ljubljana 2011, 53-62.
Национализми и идентификация. – Ю. Константинова (съст.): Балканите. Модернизация, идентичности, идеи. Сборник в чест на проф. Надя Данова. ИБЦТ, С. 2011, 391-408.
Economic Culture and Economic Policy in Southеastern Europe during the 19th Century. - Tassos Anastassiadis, Nathalie Clayer (ed.), Society, Politics and State Formation in Southeastern Europe during the 19th century. Alpha Bank Historical Archives, Athens 2011, 279-307.
Виена – едно специално място за българските студенти. – Югоизточноевропейският град и съвременността на миналото. Научни изследвания в чест на проф. Лилия Кирова. „Фабер”, С. 2012, 250-270.
Uniting the Balkans: Common Desires and First Initiatives in the Interwar Period. - Wilfried Loth, Nicolae Păun (eds.), Disintegration and integration in East-Central Europe 1919-post-1989, Publications of the European Union Liaison Committee of Historians, Nomos, Editura Fundației pentru Studii Europene (EFES), Berlin, Cluj-Napoca 2014, 93-104.
Εθνικισμοί και ταύτιση. - Στο: Τα Βαλκάνια εκσυγχρονισμός, ταυτότητες, ιδέες. Συλλογή κειμένων προς τιμή της καθηγήτριας Νάντιας Ντάνοβα, Ηράκλειο, 2014, σ. 441-460.
Greece and Bulgaria: Two Focuses on Integration in the Balkans between the Two World Wars, Etudes balkaniques, 2015, 1, 140-154 [Y. Konstantinova (ed.), Greece, Bulgaria and European Challenges in the Balkans, Sofia 2015].
Интеграция на Балканите между двете световни войни: проекти и равносметка. – Балкани, 4, 2015, 72-82.
Benchmarking in the Era of Nationalism. Bulgarians and Slovenes in Comparison. - Etudes balkaniques, 2015, 3, (=Looking West, Feeling East. Impacts, Values and Loyalties in South-Eastern Europe. Institute of Balkan Studies & Centre of Thracology, Sofia 2015), 7-35.
State, Society and the Educated Elite in Bulgaria, 1878-1918. In: F. Bieber, H. Heppner (ed.), Universities and Elite Formation in Central, Eastern and South Eastern Europe [Transkulturelle Forschungen an den Österreich-Bibliotheken im Ausland, Bd. 11]. Wien, Zürich 2015, 13-22.
Netzwerke und Einflussnahme. Die Besonderheiten des deutsch-bulgarischen Verhältnisses vor und während des Zweiten Weltkrieges. - Burkhard Olschowsky, Ingo Loose (Hg.), Nationalsozialismus und Regionalbewusstsein im östlichen Europa. Regionen des östlichen Europas im 20. Jahrhundert [Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Band 59; Schriften des Europäischen Netzwerkes Erinnerung und Solidarität, Band 8]. De Gruyter Oldenbourg, München 2016, 423-440.
Collegium Germania und die deutsch-bulgarische wissenschaftliche Zusammenarbeit. - Bulgarian-German Scientific Cooperation: Past, Present, and Future. Proceedings of the Humboldt-Kolleg, Sofia, November 26– 28, 2015. Edited by Ilza Pajeva, Radka Argirova, Krum Bacvarov, Dilyana Boteva and Nikolina Burneva. Humboldt Union in Bulgaria, Sofia 2016, 103-107.    

Staat, Hauptstadt und Provinz: Heirarchien im neuzeitlichen Bulgarien. - U. Tischler-Hofer, K. Kaser (Hg.): Provincial Turn. Verhältnis zwischen Staat und Provinz im südöstlichen Europa vom letzten Drittel des 17. bis ins 21. Jahrhundert. Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2017, 113-130.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес за кореспонденция:
ул. „Московска” №45
1000 София

Staat, Hauptstadt und Provinz: Heirarchien im neuzeitlichen Bulgarien. - U. Tischler-Hofer, K. Kaser (Hg.): Provincial Turn. Verhältnis zwischen Staat und Provinz im südöstlichen Europa vom letzten Drittel des 17. bis ins 21. Jahrhundert. Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2017, 113-130.

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене