Лични страници

Марияна Стамова

MarijanaStamovaМарияна Николова Стамова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, доцент

Научни интереси:
Съвременна балканска история; „Студената война” на Балканите; етнотериториални и етнорелигиозни проблеми; албанският въпрос в Югославия и на Балканите и албанско-югославските отношения след Втората световна война; албанският фактор в НР/СР Македония (1945–1991) и в независима Република Македония от 1991 г. до днес; разпадането на Югославия и евроатлантическата интеграция на региона.

Образование и специализации:

Образование
2003 Доктор по история – Българска академия на науките
1998 Магистър по история – Софийски университет „Св, Климент Охридски“

Специализации
2017–2018 – 3-месечна специализация в Скопие, Република Македония
2012–2013 – 3-месечна специализация в Белград, Република Сърбия
2009–2010 – 3-месечна специализация в Белград, Република Сърбия
2003–2004 – 3-месечна специализация в Скопие, Република Македония
2002–2003 – 3-месечна специализация в Любляна, Република Словения

Участие в научни проекти:

2017 – „Съвременните Балкани и предизвикателствата пред България“ (36 месеца).
Проект „Студената война и Балканите“ между ИБЦТ-БАН и Университета в Харвард от 2016 г., САЩ.
2017–2019 Проект „Сръбско(югославско)-българските отношения и интересите на великите сили на Балканите (XIX–XX век)“ между ИБЦТ към БАН и Балканолошкия институт към Сръбската академия на науките и изкуствата, ЕБР
2017–2019 (удължен до 28.03.2020 г.) – Проект „България, Черна гора и Балканите от Берлинския конгрес до наши дни“ на ИБЦТ с Отдела за хуманитарни науки на Черногорската академия на науките и изкуствата, ЕБР
2017–2019 Проект на ИБЦТ „Балканите и проектите за регионална и европейска интеграция (от ХІХ до днес)” с ръководител: проф. дин. Александър Костов
2017–2019 Проект на ИБЦТ „Балканите в европейското културно пространство“ с ръководител: доц. д-р Йорданка Бибина
2014–2016 Проект „Балканските култури пред предизвикателствата на глобализацията“ на ИБЦТ, ръководител: доц. д-р Йорданка Бибина
2014–2016 Проект „Културна интеграция и устойчивост на Балканите“ на БАН с ръководител: проф. д.изк. Милена Божикова от Институт за изследване на изкуствата) с Македонската академия на науките и изкуствата
2014–2016 Проект „България, Сърбия/Югославия и международните отношения на Балканите (1900–1989)“ на ИБЦТ с Балканоложкия институт на Сръбската академия на науката и изкуството, ЕБР
2014–2016 Проект „Между Виена и Цариград. Национализмът в Централна и Югоизточна Европа след разпадането на Хабсбургската и Османската империи“ на ИБЦТ с Масариковия институт и архив на Чешката академия на науките, ЕБР
2011–2013; 2009–2011; 2006–2008 Проект “Проблемът за формирането и развоя на националните идентичности в Средна Европа и на Балканите през ХІХ и ХХ век” на Института по балканистика с Масариковия институт на Чешката академия на науките, ЕБР
2012–2016 Проект „Балканите и европейската идея от втората половина на ХІХ до началото на XXI в.” на ИБЦТ, ръководител: проф. дин. Александър Костов
2010–2012; 2007–2009 Проект “Великите сили и Балканите през ХХ век” на Института по балканистика с Балканоложкия институт на Сръбската академия на науката и изкуството, ЕБР
2009–2011; 2006–2008 Проект “Териториални и национални конфликти в Средна и Източна Европа през вековете” на Института по балканистика с Института по история на Полската академия на науките, ЕБР
2009–2010 Проект „Балканите в системата на международните отношения“ на ИБЦТ, ръководител: проф. д-р Огняна Хрисимова
2009–2010 Проект „Етнорелигиозни и национални проблеми (15–21 век)“ на ИБЦТ, ръководител: проф. дин Костадин Палешутски
2008–2012 Проект „Власт и общество: комунистическото устройство на Хърватия 1945–1990” с Института за история в Загреб (Хърватия) и Министерството на науката, образованието и спорта на Република Хърватия, ръководители: проф. Катарина Шпехняк и проф. Зденко Раделич
2005–2008 Проект „Международни отношения и европейска интеграция на Балканите” на ИБЦТ, ръководител: Агоп Гарабедян
2005–2008 Проект „Модернизация на Балканите през 20 в.” на ИБЦТ, ръководител: Екатерина Никова

Избрани публикации:

Книги

Албанският въпрос на Балканите (1945–1981), Фабер: Велико Търново, 2005, 362 с.
ISBN 954-775-480-7
Албанският фактор в Социалистическа република Македония (1945–1981), Кюстендил-Габрово, 2012, 168 с.
ISBN 978–954–9971–57–6
Faktori Shqiptar në Republikën Socialiste të Maqedonisë (1945–1981), Sofia, 2014, 220 f. ISBN 978-954-9971-74-3
Албанският проблем в Югославия след Тито (1980–1990), Парадигма: София, 2016, 310с. ISBN 978-954-326-287-8
Албанците в СР Македония през последното десетилетие в Титова Югославия (1981–1991). Кюстендил, Иван Сапунджиев ЕООД, 2017, 188 с.
ISBN 978-954-9971-90-3
Shqiptarët në Republikën Socialiste të Maqedonisë gjatë dekadës së fundit të Jugosllavisë së Titos (1981–1991). Kyustendil, Ivan Sapunjiev – LTD, 2018, 184 f.
ISBN 978-954-9971-92-7

Подбрани студии и статии

Тирана между Москва и Пекин (1948–1978). – В: Юбилеен сборник. Изследвания в чест на 80 г. на проф. Кръстьо Манчев, София, 2006, 469–487.
The Albanian Factor and Albanian Resistance to the Independent Republic of Macedonia 1991–2001. – Guerrilla in the Balkans. Freedom Fighters, Rebels or Bandits – Researching the Guerrilla and Paramilitary Forces in the Balkans, International Conference Belgrade – Leskovac – Vranje Sept. 14–16 2006, Tokyo – Belgrade 2007, 271–278.
Kosovo in the Period between Tito and Miloshevich in the Official Yugoslav Documents (1981–1987). – “Etudes Balkaniques”, 3, 2007, 3–15.
„Велика Албания“ – мит или опит за реализация (1878–1978). – In: Formování moderních národů ve střední a východní Evropě v 19. a 20. století. Richard Vašek, Jan Rychlík (Eds.), Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha – Sofie 2010, s. 265–283.
Albanska manjina u Titovoj Jugoslaviji kao factor u jugoslovensko-albanskim odnosima (1945–1953) – Zbornik radova “TITO – VIĐENJA I TUMAČENJA”. Beograd, INIS, 2011, 247–261.
Република Македония: консолидация и евроинтеграция. – В: Балканите през първото десетилетие на 21. век (Сборник статии). Парадигма, 2012, 244–267.
Република Македония: реални или надценени амбиции. – Балканите през второто десетилетие на 21 век. С., Парадигма, 2015, 221–254.
Украинската криза и Република Македония. – В: Украинската криза и Балканите. София, Институт за балканистика с Център по тракология при БАН, Издателство „Парадигма“, 2017, 184–229.
Мигрантската криза – предизвикателство за сигурността на Република Македония. – В: Бежанската криза и Балканите 2015–2016. Колективна монография, ИБЦТ, Издателство „Парадигма“, София, 2018, 165–180.
The Albanians in the Independent Republic of Macedonia (1991–2001). – Etudes Balkaniques, 4/2018, 608–620.
Република (Северна) Македония: трънливият път към евроатлантическата интеграция. – Новите предизвикателства пред Балканите (съст. чл.-кор. проф. дин Александър Костов), Издателство „Парадигма“. София, 2019, 197–222.
Албанский фактор в Республике Македония в последнее десятилетие XX в. – первое десятилетие XXI в.). – Славянский мир в третъем тысячелетии, Москва, том 14, № 1–2, 2019, с. 92–109.

Информация за наукометричните показатели в съответствие с Регистъра на академичния състав в Република България

Контакти:

Марияна Николова Стамова
Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол”–БАН
ул. „Московска” № 45
София 1000

Телефони:
моб. тел.: + 359 887 395 831
служ. тел.: + 359 2 980 62 97

Email:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене