Лични страници

Марияна Стамова

MarijanaStamovaДоц. д-р Марияна Стамова

Научни интереси: Съвременна балканска история; „Студената война” на Балканите; етнотериториални и етнорелигиозни проблеми; албанският въпрос в Югославия и албанско-югославските отношения след ВСВ; албанският фактор в НР/СР Македония (1945–1991) и в независима Република Македония от 1991 г. до днес; разпадането на Югославия и евроатлантическата интеграция на региона.

Образование:

2003 г. – Доктор по история - Българска академия на науките
1998 г. – Магистър по история - СУ „Св, Климент Охридски“
1993 г. – Средно образование в Природоматематическата гимназия „Акад. Иван Гюзелев“, гр. Габрово

Участие в проекти:

2016–2018 г. – Проект „България, Черна гора и Балканите от Берлинския конгрес до наши дни“ на ИБЦТ с Отдела за хуманитарни науки на Черногорската академия на науките и изкуствата
2014–2016 г. – Проект „Балканските култури пред предизвикателствата на глобализацията“ на ИБЦТ, ръководител: доц. д-р Йорданка Бибина
2014–2016 г. – Проект „Културна интеграция и устойчивост на Балканите“ на БАН с ръководител: проф. д.изк. Милена Божикова от Институт за изследване на изкуствата) с Македонската академия на науките и изкуствата
2014–2016 г. – Проект „България, Сърбия/Югославия и международните отношения на Балканите (1900–1989)“ на ИБЦТ с Балканоложкия институт на Сръбската академия на науката и изкуството
2014–2016 г. – Проект „Между Виена и Цариград. Национализмът в Централна и Югоизточна Европа след разпадането на Хабсбургската и Османската империи“ на ИБЦТ с Масариковия институт и архив на Чешката академия на науките
2011–2013 г.; 2009–2011 г.; 2006–2008 г. – Проект “Проблемът за формирането и развоя на националните идентичности в Средна Европа и на Балканите през ХІХ и ХХ век” на Института по балканистика с Масариковия институт на Чешката академия на науките
2012–2016 г. – Проект „Балканите и европейската идея от втората половина на ХІХ до началото на XXI в.” на ИБЦТ, ръководител: проф. дин. Александър Костов
2010–2012 г.; 2007–2009 г. – Проект “Великите сили и Балканите през ХХ век” на Института по балканистика с Балканоложкия институт на Сръбската академия на науката и изкуството
2009–2011 г.; 2006–2008 г. – Проект “Териториални и национални конфликти в Средна и Източна Европа през вековете” на Института по балканистика с Института по история на Полската академия на науките
2009–2010 г. – Проект „Балканите в системата на международните отношения“ на ИБЦТ, ръководител: проф. д-р Огняна Хрисимова
2009–2010 г. – Проект „Етнорелигиозни и национални проблеми (15–21 век)“ на ИБЦТ, ръководител: проф. дин Костадин Палешутски
2008–2012 г. – Проект „Власт и общество: комунистическото устройство на Хърватия 1945–1990” с Института за история в Загреб (Хърватия) и Министерството на науката, образованието и спорта на Република Хърватия, ръководители: проф. Катарина Шпехняк и проф. Зденко Раделич
2005–2008 г. – Проект „Международни отношения и европейска интеграция на Балканите” на ИБЦТ, ръководител: Агоп Гарабедян
2005–2008 г. – Проект „Модернизация на Балканите през 20 в.” на ИБЦТ, ръководител: Екатерина Никова

Стипендии:

акад. 2012/2013 г. – 3-месечна специализация в Белград, Република Сърбия
акад. 2009/2010 г. – 3-месечна специализация в Белград, Република Сърбия
акад. 2003/2004 г. – 3-месечна специализация в Скопие, Република Македония
акад. 2002/2003 г. – 3-месечна специализация в Любляна, Република Словения

Най-значими публикации:

Книги

Албанският въпрос на Балканите (1945–1981), Фабер: Велико Търново, 2005, 362 с.
Албанският фактор в Социалистическа република Македония (1945–1981), Кюстендил-Габрово, 2012, 168 с.
Faktori Shqiptar në Republikën Socialiste të Maqedonisë (1945–1981), Sofia, 2014, 220f.
Албанският проблем в Югославия след Тито (1980–1990), Парадигма: София, 2016, 310 с.

Статии

„Тирана между Москва и Пекин (1948–1978)“, – В: Юбилеен сборник. Изследвания в чест на 80 г. на проф. Кръстьо Манчев, София, 2006, 469–487.
„Албанското малцинство в Македония: специфични особености, аспекти и проблеми (1944–1966)“, – В: Преломни времена. Юбилеен сборник в чест на 65 г. на проф. Любомир Огнянов, София, 2006, 580–597.
„Хърватия и косовския проблем в Югославия (1969–1971)“, – В: Българи и Хървати в Югоизточна Европа VІІ–ХХІ век, София, 2006, 403–420.
„Albanska Menšina v Makedonii: Specifičkė Vlastnosti, Aspekty A Problėmy (1944–1974)“, – Slovasky Prehled (Praha), 2006, 2, 225–247.
„Югославско-албанските отношения и следвоенното устройство на Балканите (1945–1948)“, – В: Изследвания в памет на Апостолос Христакудис, Studia Balcaniца 26, София, 2007, 148–164.
„The Albanian Factor and Albanian Resistance to the Independent Republic of Macedonia 1991–2001“, – In: Guerrilla in the Balkans. Freedom Fighters, Rebels or Bandits – Researching the Guerrilla and Paramilitary Forces in the Balkans, International Conference Leskovac – Vranje Sept. 14–16 2006, Tokyo – Belgrade, 2007, 271–278.
„Na drodze do narodowego zjednoczenia narodu albańskiego (1878–1944)“, – In: Integracja i toźsamość narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej na przestrzeni dziejów. Z prac Polsko-Bułgarskiej Komisji Historycznej. Instytut Historii PAN: Warszawa, 2007, 83–94.
„Kosovo in the Period between Tito and Miloshevich in the Official Yugoslav Documents (1981–1987)“, – Etudes Balkaniques, 2007, 3, 3–15.
„Косовският въпрос в официалните югославски документи (1981–1989)“, – Известие на Държавните архиви, 2009, кн. 97, 27–47.
„Ролята на Призренската лига за формирането и развитието на албанската идентичност на Балканите“, – In: Formování moderních národů ve střední a východní Evropě v 19. a 20. století. Richard Vašek, Jan Rychlík (Eds.), Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha – Sofie, 2010, 149–163.
“Велика Албания” – мит или опит за реализация (1878–1978)“, – In: Formování moderních národů ve střední a východní Evropě v 19. a 20. Století …, 265–283.
„Косовският възел: генезис, развитие и опити за решение“, – История, 2011, 2, 8–23.
„Събитията в Косово от 1981 и резонансът им в СР Македония“, – Военноисторически сборник (ВИСб), 2010, 1–2, 125–135.
„Мит или реализация на „Великоалбанската” идея през Втората световна война“, – ВИСб, 2011, 1, 79–99.
„Albanska manjina u Titovoj Jugoslaviji kao factor u jugoslovensko-albanskim odnosima (1945–1953)“, – Zbornik radova “TITO – VIĐENJA I TUMAČENJA”, INIS: Beograd, 2011, 247–261.
„Македонската държавна и партийна политика към албанците в СР Македония (1945–1991)“, – In: BALCANICA POSNANIENSIA Acta et studia XVII RELIGIA A POLITYKA W EUROPIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ Część 1, POZNAŃ, 2011, 229–236.
„Създаване и утвърждаване на Република Македония (1991–2001)“, – ВИСб, 2012, 1, 139–154.
„Албанският въпрос и сигурността на Балканите през последното столетие“, – ВИСб, 2012, 4, 5–15.
„Албанският етнос на Балканите – аспекти, проблеми и развитие ХІХ–ХХІ век“, – В: България и Балканите в сферата на европейските влияния през ХІХ–ХХІ век (сборник статии международна научна конференция), Издателство „ИВИС”: Велико Търново, 2012, 399–412.
„Bugarski izvori o Albanskom pitanju u Crnoj Gori krajem XIX i početkom XX veka“, – Časopis za arhivsku teoriju i praksu “Arhivski Zapisi” (Cetinje), 2013, broj 2, 167–176.
„Етническите измерения на кризата в Косово 1988–1989“, – BULLETIN International Information Center for Balkan Studies – CIBAL (Sofia), Autumn 2013, Volume XIV, Number 3, 26–36.
„Savremena istoriografija i albansko pitanje na Balkanu“, – У: Тематски сборник радова „Наука и савремени универзитет 2. Хуманизација универзитета“, I том, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш, 2013, 440–450.
„Република Македония: консолидация и евроинтеграция“, – В: Балканите през първото десетилетие на 21. век (Сборник статии), Парадигма: София, 2012, 244–267.
„Bulgarian-Yugoslav Relations and the Macedonian Question (1948–1963)“, – Spoljnoj politici socijalističke Jugoslavije, Annales, Series Historia et Sociologia (Koper), 24, 2014, 4, 661–670.
„Албанският фактор на Балканите в края на ХХ и началото на ХХI век. Тенденции и рискове за сигурността на Балканите“, – В: Научните изследвания в отбраната. Вековна традиция и нови хоризонти. Сборник с доклади от международна научна конференция, 7–9 октомври 2014 г., Военна академия „Г. С. Раковски“, Институт за перспективни изследвания за отбраната, София, 2015, 57–68.
„The Albanian Factor in the Republic of Macedonia (1991–2001)“, – International Journal on Information Technologies and Security (Sofia), 2015, 2, 59–68.
„Република Македония: реални или надценени амбиции“, – В: Балканите през второто десетилетие на 21 век, Парадигма: София, 2015, 221–254.
„Албанските илюзии в годините на Втората световна война“, – Сборник „Великите сили, Балканите и България през Втората световна война“. Международна научна конференция във Военна академия „Г. С. Раковски“, 21–23.04.2015 г., София, 2016, 231–251.
„Образователно-културната политика спрямо албанското малцинство в Титова Югославия с акцент на Македония след втората световна война“, – В: Балкански идентитет/и. Скопje, Прилози од научноистражувачкиот проект „Културната интеграциjа и стабилността на Балканот“ (приредувачи Катица Ќулавкова§Милена Божикова), Българска академия на науките, Македонска академиja на науките и уметностите, Скопjе/София, 2016, 137-155.
„Албанският национализъм и ролята на религиозните институции в югославската федерация през 80-те години на ХХ век“, – В: Елдъров, Св. (съст.) История, религия и политика. Сборник със студии и статии от сътрудничеството между Българската академия на науките и Македонската академия на науките и изкуствата по проекта „Православие и католицизъм на Балканите ХІХ – ХХ век“, Институт за балканистика с Център по тракология при БАН: София, 2016, 218–235.

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

адрес за кореспонденция:

Марияна Стамова
Институт по балканистика с Център по тракология
ул. „Московска” 45
София 1000

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене