Лични страници

Орлин Събев

Orlin Sabevпроф. дин Орлин Събев

Научни интереси:
Османска империя, образование, библиотеки, книги, печатница, тяло, сексуалност.

Образование:
2015 г. – доктор на науките (история) - Институт за балканистика с Център по тракология при БАН.
2000 г. – доктор (история) - Институт по балканистика при БАН.
1995 г. – магистър (български език и история) - Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”.

Преподавателска дейност:
Лекционен курс за магистранти “Между перото и пресата: ръкописи и печатни книги в Османската империя, XVIII-XIX век” - СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Библиотечни и информационни науки

Стипендии:
2012 - TÜBİTAK (Турция)
2010/2011 - New Europe Foundation (Румъния)
2006/2007 - Koç University-RCAC (Турция)
2006 - Princeton University (САЩ)
2005 - New Europe Foundation (Румъния)
2002 - Andrew Mellon (Турция)

Публикации
Книги
Османски училища в българските земи XV-XVIII век. София: Любомъдрие-Хроника, 2001, 304 с.
Първото османско пътешествие в света на печатната книга (1726-1746). Нов поглед. София: Авангард Прима, 2004, 406 с.
İbrahim Müteferrika ya da İlk Osmanlı Matbaa Serüveni (1726-1746). Yeniden Değerlendirme. İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2006, 470 c.; 2016, 480 с. (четвърто допълнено издание).
Spiritus Roberti: Shaping New Minds and Robert College in Late Ottoman Society (1863-1923). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2014, 512 с.
Робърт колеж и българите, София: изд. „Изток-Запад“, 2015, 464 с.

Судии и статии
a) публикувани в България:

1. Социалният статус на османския мюдерис в Румелия, XV-XVIII век. – В: Мюсюлманската култура по българските земи. Изследвания. Ред. Р. Градева и Св. Иванова. София: Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия, 1998, 244-282.

2. Ottoman Waqf and Muslim Education in Rumeli: Theory, Tradition, Practice. – Études balkaniques, 3-4, 1998, 130-145.

3. Османските медресета в Русе. – Известия на Исторически музей - Русе, 6, 2000, 25-39.

4. Родът Михалоглу и мюсюлманското образование в българските земи на Османската империя. – В: История на мюсюлманската култура по българските земи. Изследвания. Ред. Р. Градева. София: Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия, 2001, 136-166.

5. Мюсюлманските мистични братства в Шумен, XVII-XIX век. – В: История на мюсюлманската култура по бьлгарските земи. Изследвания. Ред. Р. Градева. София: Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия, 2001, 300-323 (в съавторство с Гергана Георгиева).

6. Османските медресета в българските земи, края на XIV-XVII век (в контекста на конфесионалните промени). – В: Studia balcanica, vol. 23: Изследвания в чест на чл.-кор. професор Страшимир Димитров. Съст. В. Тодоров. София, 2001, 227-249.

7. Родът Михалоглу и мюсюлманската култура в Плевен през XV-XIX век. – В: 730 години град Плевен и мястото му в националната история и култура. Доклади и съобщения от научна сесия, проведена на 9 декември 2000 г. в Плевен. Съст. и ред. М. Грънчаров. Плевен: Регионален исторически музей, 2002, 140-152.

8. Общество и църква в Ески Джумая (Търговище) през Възраждането. – В: Храм "Успение пресветия Богородици" Търговище. Сборник доклади от Националната научна конференция, посветена на 150-годишнината от построяването на храма - Търговище, 17 август 2001 година. София: Арх & Арт, 2002, 61-66.

9. Османски обществени библиотеки в София (нови архивни сведения от XVIII–XIX век). – Историческо бъдеще, 1-2, 2002,191-207.

10. Книгата в ежедневието на мюсюлманите в Русе (1695-1786 г.). – В: Алманах за историята на Русе, 4, 2002, 380-394.

11. Стари български ръкописи и османски библиотеки в Търново. – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. дин Йордан Андреев, 14-15 май 1999 г. В. Търново. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий", 2003, 622-639.

12. Private Book Collections in Ottoman Sofia, 1671-1833 (Preliminary notes). – Études balkaniques, 1, 2003, 34-82.

13. Документи от началото на XIX век за мюсюлманския култово-образователен комплекс Текето “Хафъз баба” до с. Врани кон (Кара Охадлар, Кара атлар). – В: Град Омуртаг и Омуртагският край. История и култура. Т. 2. Велико Търново, 2003 [2004], 375-399.

14. Девица за рая или блудница за ада: рецепцията на арабографичната печатна книга в османското общество. – Списание на БАН, 3, 2006, 18-25.

15. Мюсюлманското богословско училище (медресе) и библиотеката при Томбул джамия в Шумен: учебна програма и литература (1744 г.). – В: Историята и книгите като приятелство. Сборник в памет на Митко Лачев. Съст. Н. Данова, С. Иванова и Хр. Темелски. София: Гутенберг, 2007, 249-272.

16. От пачуърк (patchwork) към пъзел (puzzle): структура на османското общество преди и по време на танзимата (концепции). – В: Александър Екзарх и българските пътища към Европа XIX – началото на XX век. Стара Загора, 2007, 91-106.

17. Du Patchwork vers le Puzzle: Structure de la société ottomane avant et pendant le Tanzimat (Conceptions). – In: Alexandre Exarh et les routes bulgares vers l’Europe XIXe début du XXe siècle. Stara Zagora, 2007, 87-102.

18. Село Лиляк (Чикендин) – история и име палимпсест. – Известия на Исторически музей – Търговище, 2, 2009, 126-134.

19. Кражбата на книги в Османската империя през XIX век: престъпление и наказание. – В: Балканите между традицията и модерността. Административни, социално-икономически и културно-просветни институции в балканските провинции на Османската империя (XVIII-XIX век). София: ИК „Гутенберг”, 2009, 177-199.

20. С разум и вяра: съдържание и развитие на учебната програма в османските медресета. – Годишник на Висшия ислямския институт, 1, 2009, 193-212.

21. „Българският период“ в историята на Робърт колеж (1864-1890). – В: Балканите. Модернизация, идентичност, идеи. Сборник в чест на проф. Надя Данова. София: ИБЦТ, 2011, 151-197.

22. A Tower of Babel in Constantinople: Robert College’s Students and Their Nationality. - Études balkaniques, 2-3, 2011, 117-159.

23. Езикът на плътта: естетика на тялото и сексуалност в османското общество (XV-XIX век). – Историческо бъдеще, 1-2, 2011, 192-243.

24. “За” и “против” книгопечатането в Османската империя. – В: Ани Гергова – Живот с книжовни пристрастия. Сборник в чест на 75-годишнината ѝ. Съст. Кр. Даскалова, И. Пенелов, София, 2012, 73-86.

25. „Робърт колеж и българската свобода“. – Списание на БАН, 2, 2015, 36-40.

26. „Робърт колеж: уникалният образователен проект на Балканите“. – Балкани, 4, 2015, 51-71.

б) публикувани в чужбина:

1. Ottoman Medreses in Rusçuk-Rousse. – In: Mélanges Prof. Machiel Kiel. Études réunies et préfacées par Prof. Emérite Abdeljelil Temimi. Zaghouan: Temimi Foundation, 1999, 507-528.

2. Джамията на Шериф Халил паша (Томбул джамия) в Шумен: следи от диалога между Запада и Ориента. – В: Културните взаимодействия на Балканите и турската архитектура. Международен симпозиум. Сборник от доклади (17-19 май 2000 г., Шумен-България). Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2001, vol. 2, 611-625.

3. Bulgaristanda Osmanlı Medreseleri. – In: Türkler. Ed. K. Çiçek. Ankara: Yeni Türkiye, 2002, vol. 11, 463-472.

4. Нови архивни извори за османски библиотеки в българските земи през XVII–XIX век. – В: Доклади от Международен симпозиум “Ислямската цивилизация на Балканите”, София, 21-23 април 2000 г. Istanbul: IRCICA, 2002, 223-239.

5. The Legend of Köse Mihal: Additional Notes. – Turcica, 34, 2002, 241-253.

6. The Village of Chikendin/Liliak (Bulgaria): A Place-name Palimpsest. – In: Uluslararası Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk-Bulgar İlişkileri Sempozyumu 11-13 Mayıs 2005, Eskişehir, Türkiye. Bildiriler. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi, 2005, 237-242.

7. Balkanlar’da Hz. Ali Kültü (Bulgaristan Örneği). – In: Hayatı, Kişiliği ve Düşünceleriyle Hz. Ali Sempozyumu Tebliğ ve Müzakereleri (08-10 Ekim 2004 Bursa). Ed. M. Selim Arık. Bursa: İl Müftülüğü, 2005, 285-300 (в съавторство с Невена Граматикова).

8. Osmanlı Dönemi Şumnu Tekkeleri. – In: Uluslar arası Bursa Tasavvuf Kültürü Sempozyumu 4. Ed. M. Temelli. Bursa: Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı, 2005, 179-191.

9. Medical Books in Private and Public Ottoman Libraries. – In: 38. Uluslar arası Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı (1-6 Eylül 2002)/Proceedings of the 38th International Congress on the History of Medicine (1-6 September 2002). Ed. Nil Sarı, Ali Haydar Bayat, Yeşim Ülman, Mary Işın. Ankara: TTK, 2005, vol. 2, 615-628.

10. Some Ottoman Medreses at Istanbul in 1826 and Their Students. – In: XIV. Türk Tarih Kongresi, Ankara: 9-13 Eylül 2002. Kongreye Sunulan Bildiriler, vol. 2, Part 2, Ankara: TTK, 2006, 1171-1197.

11. Denizli (Tonuzlu) Nahiyesine Dair Bulgaristan’da Bulunan Bir Mufassal Tahrir Defterinin İlkel Tahlili. – In: Uluslar arası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu. Bildiriler. Denizli, 2007, vol. 1, 136-142.

12. Formation of Ottoman Print Culture (1726-1746): Some General Remarks. – В: New Europe College. Regional Program 2003-2004, 2004-2005, New Europe College, Bucharest [2007], 293-333.

13. Tales of Ottoman Book Theft. – Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies, 29, 2007, 173-201.

14. Bir Hayrat ve Nostalji Eseri: Şumnu’daki Tombul Cami Külliyesi ve Banisi Şerif Halil Paşa’nın Vakfettiği Kitap Kataloğu. – In: Enjeux politiques, économiques et militaires en mer Noire (XIVe-XXIe siècles), études à la mémoire de Mihail Guboglu sous la direction de: Faruk Bilici, Ionel Cândea, Anca Popescu. Musée de Braïla-Editions Istros, Braïla, 2007, 557-583.

15. The First Ottoman Turkish Printing Enterprise: Success or Failure (A Reassessment). – In: Ottoman Tulips, Ottoman Coffee. Leisure and Lifestyle in the Eighteenth century, ed. Dana Sajdi. London-New York: I. B. Tauris & Co, 2007, 63-89.

16. A Portrait of the Printer as a Young Man. The Transylvanian Past of the First Ottoman Printer. – Colloquia Journal of Central European History, 15, 2008, 30-43.

17. 18. Yüzyıl Diyarbakır’ında Kitap Sahipliği. – In: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Diyarbakır/Diyarbakir in the Ottoman Era. Eds. B. Yediyıldız, K. Tomenendal. Ankara: Diyarbakır Valiliği, Türk Kültürü’nü Araştırma Enstitüsü, 2008, 153-157.

18. Bulgaristan’da Osmanlı Araştırmalarının Durumu. – In: Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar’da Osmanlı Tarihi Araştırmaları ve Tarih Yazıcılığı. Seminer Bildirileri (İstanbul, 12 Temmuz 2008), İstanbul: Balmed, 2010, 27-34.

19. Political and Mental Borders: Austrian-Ottoman Relations in the First Half of the Eighteenth Century and the First Ottoman-Turkish Printing Press. – In: Kommunikation und Information im 18. Jahrhundert. Das Beispiel der Habsburgermonarchie, ed. Johannes Frimmel, Michael Wögerbauer, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2009, 91-99.

20. Rich Men, Poor Men: Ottoman Printers and Booksellers Making Fortune or Seeking Survival (Eighteeenth-nineteenth Centuries). – Oriens, 37, 2009, 177-190.

21. En attendant Godot. La formation d’une culture imprimée ottomane. – Études balkaniques Recherches interdisciplinaires sur les mondes hellénique et balkanique Cahiers Pierre Belon, 16, 2009, 219-237.

22. A Virgin Deserving Paradise or a Whore Deserving Poison: Manuscript Tradition and Printed Books in Ottoman Turkish Society. – In: Friars, Nobles and Burghers – Sermons, Images and Prints. Studies of Culture and Society in Early-Modern Europe, In Memoriam István György Tóth, Ed. Jaroslav Miller, László Kontler, Budapest: CEU University Press, 2010, 389-409.

23. Balkanlarda Osmanlı Kitapçılığı: 18. Yüzyılda Bir Sahafın Kitapları. – In: XV. Türk Tarih Kongresi Ankara: 11-15 Eylül 2006. Kongreye Sunulan Bildiriler. 4. Cilt – 3. Kısım. Osmanlı Tarihi – C. Ankara: Turk Tarih Kurumu, 2010, 1809-1853.

24. Bulgarian Historiography on Ottoman Written Culture in Bulgaria. – Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALID), 15, 2010, 245-262.

25. Bulgaristan'daki Osmanlı Yazılı Kültürünü İnceleyen Bulgar Tarihyazımı. – Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALID), 15, 2010, 263-280.

26. Bulgaristan Bektaşi Tekkelerinden Bir Örnek: Vranikon Hafız Baba Tekkesi. – Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 57, 2011, 175-189.

27. Okuyan Taşralı Bir Toplum: Rusçuk Müslümanlarının Kitap Sevgisi (1695-1786). – In: Balkanlar’da İslam Medeniyeti Uluslararası Üçüncü Sempozyum Tebliğleri, Bükreş, Romanya/1-5 Kasım 2006, vol. 2, İstanbul: IRCICA, 2011, 575-607.

28. In Search of Lost Time: How “Late” was the Introduction of Ottoman-Turkish Printing? – In: Europa und die Türkei im 18. Jahrhundert /Europe and Turkey in the Eighteenth Century, ed. Barbara Schmidt-Haberkamp, Bonn University Press by V&R unipress, Göttingen, 2011, 447-456.

29. İbrahim Müteferriqa. – In: Historians of the Ottoman Empire, ed. C. Kafadar, H. Karateke, C. Fleischer, www.ottomanhistorians.com, October 2011.

30. Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da ‘Yeniden Doğuş’ Süreçleri. – In: 89 Göçü. Bulgaristan'da 1984-89 Azınlık Politikaları ve Türkiye'ye Zorunlu Göç, Ed. Neriman Ersoy-Hacısalihoğlu, Mehmet Hacısalihoğlu, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR) & Balkanlar Medeniyet Merkezi (BALMED), 2012, (Balkan ve Karadeniz Araştırmaları 1), 121-136.

31. 1910’larda Savaş ve Eğitim: Savaş Koşullarında İstanbul Robert Koleji ve Amerikan Kız Koleji. – In: Uluslararası Balkan Sempozyumu Balkan Savaşlarının 100. Yılı, 11-13 Mayıs 2012. Bildiriler, ed. Kenan Gültürk, S. Bilal Nur, İstanbul: Bağcılar Belediyesi Başkanlığı, 2012, 564-583.

32. Bulgaristan’da Osmanlı Vakıf Kütüphanelerinden Bir Örnek: Sofya Müftüsü Ebubekir Efendi Kütüphanesi (1777). – In: Balkanlarda Osmanlı Vakıfları ve Eserleri Uluslararası Sempozyumu, İstanbul-Edirne 9-10-11 Mayıs 2012, Ankara: T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü-T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 2012, 297-303.

33. A Virgin Deserving Paradise or a Whore Deserving Poison: Manuscript Tradition and Printed Books in Ottoman Turkish Society. – In: The History of the Book in the Middle East, ed. Geoffrey Roper, London: Ashgate, 2013, 143-164.

34. Rich Men, Poor Men: Ottoman Printers and Booksellers Making Fortune or Seeking Survival (Eighteeenth-Nineteenth Centuries). – In: The History of the Book in the Middle East, ed. Geoffrey Roper, London: Ashgate, 2013, 319-332.

35. Osmanlı Toplumsal Tarihi İçin Değerli Kaynak Teşkil Eden Tereke ve Muhallefat Kayıtları. – In: Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yonetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi 21-23 Kasım 2012 İstanbul, Bildiriler, vol. 1, ed. Mehmet Yıldırır, Songül Kadıoğlu, Ankara, 2013, 259-272.

36. İki Örnek Işığında Osmanlı Matbaacılarının Maddi Durumu (İbrahim Müteferrika ve Seyyid Mustafa Esad Efendi). – In: İkinci İktisat Tarihi Kongresi Bildirileri – 2 (Elazığ, 24-25 Haziran 2010), eds. Mustafa Öztürk, Ahmet Aksın, Elazığ: T.C. Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, 2013, 701-755.

37. Osmanlıların Balkanları Fethi ve İdaresinde Mihaloğulları Ailesi (XIV.-XIX. Yüzyıllar): Mülkler, Vakıflar, Hizmetler, OTAM, 33, 2013, 229-244.

38. İbrahim Müteferrika. – In: İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi. Medeniyet Hamuru; Kağıt ve Bir Eski Dönem Kağıthanemiz. Kağıthane-i Yalakabad, eds. Aytekin Vural, Esra Nigar Irmak, Yalova: Yalova Belediyesi, 2013, 79-80.

39. Waiting for Godot: the Formation of Ottoman Print Culture. – In: Historical Aspects of Printing and Publishing in Languages of the Middle East. Papers from the Third Symposium on the History of Printing and Publishing in the Languages and Countries of the Middle East, University of Leipzig, September 2008, edited by Geoffrey Roper, Leiden-Boston: Brill, 2014, 101-120.

40. A Muslim/Turkish Minority in Ottoman Constantinople: The Muslim/Turkish Students of Robert College (1866-1925). - In: Osmanlı İstanbulu I. I. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu Bildirileri 29 Mayıs-1 Haziran 2013, 29 Mayıs Üniversitesi, eds. Feridun Emecen and Emrah Safa Gürkan (İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2014), 147-195.

41. European Printers in Istanbul during Haydn’s Era (1732-1809): Ibrahim Müteferrika and Others. – In: Michael Hüttler and Hans Ernst Weidinger (ed.): Ottoman Empire and European Theatre Vol. II – The Time of Joseph Haydn. From Sultan Mahmud I to Mahmud II (r. 1730-1839), Wien: Hollitzer, 2014 (Ottomania 3), 197-207.

42. An Awakening at the Bosphorus: Robert College of Constantinople’s Bulgarian Students and Graduates (1864-1967). – In: New Europe College Black Sea Link Program Yearbook 2010-2011, 2011-2012, ed. Irina Vainovski-Mihai, Bucharest: New Europe College, [2014], 107-144.

43. Portrait and Self-Portrait: Ibrahim Müteferrika’s Mind Games. – Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies, 44, 2014, 99–121.

44. İlk Osmanlı Türk Matbaası: Başarı mı Başarısızlık mı? – In: Osmanlı Laleleri, Osmanlı Kahvehaneleri. Onsekizinci Yüzyılda Hayat Tarzı ve Boş Vakit Eğlenceleri, ed. Dana Sajdi, çev. Aylin Onacak, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2014, 89–121.

45. Balkanların Osmanlı Fethi ve İdaresinde Mihaloğlu Ailesi (XIV-XIX’uncu Yüzyıllar): Mülkler, Vakıflar, Hizmetler. – In: XIV. Yüzyıldan Günümüze Balkanlar ve Balkan Tarihi. On Dördüncü Askeri Tarih Kongresi Bildirileri – I, 03-07 Aralık 2012, İstanbul, Ankara: Genelkurmay Basımevi, 2014, 75–85.

46. Η “βουλγαροι περίοδος” στην ιςτορία της Ροβερτείου Σχολής (1864–1890). – In: Τα Βαλκανία: εκςυγχρονιςμος, ταυτοτητες, ιδεες. Συλλογή κειμένων προς τιμήν της καθηγήτριας Νάντιας Ντάνοβα, Ηρακλείο: ITE, 2014, 155–202.

47. Bulgaristan Örneği Işığında Balkanlar’da Osmanlı Medrese Kütüphaneleri. – In: Osmanlı İlim, Düşünce ve Sanat Dünyasında Balkanlar. Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı 07-09 Mayıs 2014, ed. Ahmet Emre Dağtaşoğlu, Muhammet Altaytaş, İstanbul: İslami İlimler Araştırma Vakfı, 2014, 143-174.

48. Bulgaristan Arşivlerinde Saklanan Nehirlerle İlgili Osmanlı Belgeleri. – In: Osmanlı Devleti’nde Nehirler ve Göller, ed. Şakir Batmaz, Özen Tok, Kayseri: Not Yayınları, 2015, vol. 2, 143-150.

49. Osmanlı’nın Gözüyle Avrupa’nın “Tuhaf” Sanatları (XVII.-XIX. Yüzyıllar). – Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisi, 1, 2015, 155-166.

50. Die Barocke Buchkultur im Osmanische Reich (17.-18. Jahrhundert). – In: Geschichte der Buchkultur, vol. 7: Barock, eds. Christian Gastgeber and Elizabeth Klecker, Graz: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 2015, 593-616.

51. Boğaziçi Kıyılarında Hayata Hazırlanmak: Osmanlı İstanbulu’nda Okumuş Olan Bulgarlar Üzerine Bazı Gözlemler. – In: Osmanlı İstanbulu III. III. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu Bildirileri, 25-26 Mayıs 2015, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, eds. Feridun M. Emecen, Ali Akyıldız, Emrah Safa Gürkan. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2015, 163-182.

52. Merkezi Medya’dan Yerel Medya’ya: Vilayet Matbaaları ve Yayınları. – In: 1864 Vilayet Nizamnamesi, eds. Erkan Tural, Selim Çapar, Ankara: TODAİE, 2015, 183-190.

53. İbrahim Müteferrika ve Tekirdağ’da İkamet Eden Macar Mültecileri (1720-1740). – In: Rodosto’dan Süleymanpaşa’ya Tekirdağ Uluslararası Tekirdağ Tarihi Sempozyumu Bildirileri 26-27 Mart 2015, ed. Murat Yıldız, İstanbul: Kitabevi, 2016, 411-428.

54. European ‘Seraglios’ and ‘Strange Arts’ as Seen by Ottoman Encounters from the Seventeenth to the Nineteenth Century. – In: Ottoman Empire and European Theatre, vol. IV: Seraglios in Theatre, Music and Literature, eds. Michael Hüttler and Hans Ernst Weidinger, Vienna: Hollitzer Verlag, 2016, 231-244.

55. İbrahim Müteferrika. – In: The Encyclopedia of Islam Three, eds. Kate Fleet and others, Leiden-Boston: Brill, v. 5, 2016, 147-149.

56. Enderun Mektebi. – In: The Encyclopedia of Islam Three, eds. Kate Fleet and others, Leiden-Boston: Brill, v. 1, 2017, 64-65.


Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Адрес за кореспонденция: ул. Московска 45, София 1000.

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене