Лични страници

Лора Тасева

Lora Taseva fotoЛора Емилова Тасева

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, професор

Научни интереси:
Рецепция на византийската литература сред балканските славяни, издания на средновековни ръкописи, гръцко-славянска лексикография, историческа ономастика

Образование и специализации:
1979–1984 Магистър по българска филология – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
1982–1984 Специализация по теория и история на културата – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
1995–1996 Institut für Slawistik der Universität Wien (стипендия от BMWF)
1997 Доктор по езикознание – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
1998 Seminar für Byzantinistik der Universität Münster (стипендия от Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften)
2000–2001 Seminar für Byzantinistik der Universität Münster (стипендия от Alexander von Humboldt-Stiftung)
2002 Septuaginta Unternehmen - Akademie der Wissenschaften Göttingen (стипендия от Alexander von Humboldt-Stiftung)
2003 Slavistisches Seminar der Universität Bonn (стипендия от Alexander von Humboldt-Stiftung)
2016 Institut für Slawistik der Humboldt-Universität Berlin (по покана на Alexander von Humboldt-Stiftung)

Участие в научни проекти:
(изборно)
2017–2019 Традиционна култура, социална история, история на езиците в Югоизточна Европа (БАН и РА)
2017–2019 Гласове и образи от средновековните Балкани (IV-XVI век) (БАН и САНИ)
2014–2018 Голямото Средиземноморие: поглед отвътре и отвън (БАН - ИБЦТ)
2014–2016 Балканите като световен кръстопът: контакти и обмен (БАН и САНИ)
2010–2013 Die kirchenslavische Übersetzung der Werke von Gregorios Palamas und Barlaam von Kalabrien (SNF - Universität Bern)
2010–2012 Encyclopaedia Slavica Sanctorum (ФНИ)
2008–2010 Die serbische Übersetzung des Versprologs in der Handschrift Wuk 29 der Berliner Staatsbibliothek (DFG)
2006–2009 Старобългарската агиография и химнография като извор за културните контакти между европейския Изток и Запад през Средновековието (ФНИ)
2005–2006 Изследване на текстологическите и преводаческите особености на старобългарски творби във Великите чети-минеи на митрополит Макарий (ФНИ и DFG)
2003 Die Mehrfachübersetzungen im südslavischen Mittelalter: Projekt für eine lexikalische Konkordanz (Alexander von Humboldt-Stiftung)
2002–2004 Взаимодействие между еврейската и славянската култура (БАН и Йерусалимския университет)
2000–2001 Die Synaxarien des Nikephoros Kallistos Xanthopoulos zum Triodion und Pentekostarion: Erforschung des Textes und Kritische Edition der mittelbulgarischen Übersetzung (Alexander von Humboldt-Stiftung)
1999 Българското средновековековно културно наследство в сбирката на Алексей Хлудов в Държавния исторически музей в Москва (EU - Phare)
1998 Slavische Personennamen aus byzantinischen Finanz- und Rechtsurkunden (Union der Deutschen Akademier der Wissenschaften)
1995–1998; 1999–2001 Старобългарският превод на Стария Завет (пророчески книги) (ФНИ)
1990–1996 Критическо издание на Берлинския сборник от началото на XIV в. (БАН – Universität Wien)

Преподавателска дейност:
1992–1999 Семинарни занятия по старобългарски език, историческа граматика на българския език и история на българския език в СУ „Св. Климент Охридски“
1998 Семинарни занятия „Die altbulgarische Rede über die Tugend des Joseph: Lectüre und linguistische Interpretation“ в Балто-славянския институт при Мюнстерския университет
2006–2007 Курс лекции „Езикови проблеми на преводите в Българското Средновековие“ за студенти по програма Erasmus-Socrates в КМНЦ
2015 Курс лекции „Преводите на Балканите през Средновековието“ за докторант на ИБЦТ и студент по програма Erasmus-Socrates в КМНЦ
Отделни лекции по покана: Философски факултет на Университета в Хале (2002); Славянски семинар при Фрайбургския университет (2003, 2006, 2008); Славянски семинар при Вюрцбургския университет (2006); Институт по славистика при Хумболтовия университет в Берлин (2008); Институт за славянски езици и литератури при Бернския университет (2012)

Други активности:
2004-2008 Заместник-председател на секция „Хуманитарни и обществени науки“ при Хумболтовия съюз в България
2008-2013 Председател на секция „Хуманитарни и обществени науки“ при Хумболтовия съюз в България
2014-2018 Председател на Научния съвет на ИБЦТ–БАН
2014-2020 Учен посланик на Фонадация „Александър фон Хумболт“ за България
от 2015 Председател на Съвета за чуждестранна българистика при УС на БАН
от 2018 Член на Комисията за старославянски речник при Международния комитет на славистите
от 2019 Председател на Хумболтовия съюз в България

Избрани публикации:

Книги
Л. Тасева. Българска топонимия от гръцки и сръбски средновековни документи. РИК Литера: София, 1998, 305 с.
Книга на пророк Иезекиил. Изданието е подготвено от Л. Тасева и М. Йовчева. Подбор на гръцкия текст Т. Илиева (= Старобългарският превод на Стария Завет 2). КМНЦ-БАН: София, 2003, 454 с.
H. Miklas, L. Taseva, M. Jovcheva. Berlinski sbornik. Ein kirchenslavisches Denkmal mittelbulgarischer Redaktion des beginnenden 14. Jahrhunderts. (= Schriften der Balkan Kommission 47, Fontes 3), ÖAW / BAN: Wien - Sofia, 2006, 456 с.
Л. Тасева. Триодните синаксари в средновековната славянска книжнина. Текстологично изследване. Издание на Закхеевия превод. Словоуказатели (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris 54). Weiher: Freiburg i. Br., 2010, 823 S.
Y. Kakridis, L. Taseva. Gegen die Lateiner. Traktate von Gregorios Palamas und Barlaam von Kalabrien in kirchenslavischer Übersetzung (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris 63). Weiher: Freiburg i. Br., 2014, 521 S.

Студии и статии
„Двата старобългарски превода на Псевдо-Методиевото Откровение“, Кирило-Методиевски студии. Кн. 10. София: БАН, 1995, 22-45. (в съавторство с М. Йовчева)
„Probleme bei der Rekonstruktion altbulgarischer Ortsnamen aus griechischen und serbischen mittelalterlichen Dokumenten“, Linguistique Balkanique 38, 1996, кн. 3, 245-258.
„Книга на пророк Иезекиил в средновековната българска и хърватска книжнина“, Palaeobulgarica 21, 1997, кн. 3, 12-30.
„Езикът на преводача Закхей: между книжовното наследство и формалистичните тенденции на епохата“, Slavia 69, 2000, кн. 2, 189-210.
„Die Synaxarien zum Triodion und Pentekostarion in südslavischen Übersetzungen des 14. Jahrhunderts“, Zeitschrift für slavische Philologie 61, 2002, кн. 1, 25-40.
„Непознати евангелски хомилии в южнославянски триоди от XIV-XVII век“, Palaeobulgarica 26, 2002, кн. 4, 3-32.
„Триодните синаксари у южните славяни през XIV век (Постен цикъл)“, Доклади и статии за XIII международен конгрес на славистите. (= Славянска филология. Т. 23), изд. Т. Бояджиев и др. София: БАН, 2003, 5-17.
„Книжные взаимоотношения между Святой Горой и Тырново в свете текстовой традиции Триодного синаксаря“, Преводите през XIV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция в София, 26-28 юни 2003. изд. Л. Тасева, Кр. Фос, М. Йовчева, Т. Пентковская. София: ГорексПрес, 2004, 185-203.
„Лексикалната вариативност в южнославянските преводи на триодните синаксари“, Palaeobulgarica 28, 2004, кн. 4, 43-68.
„Altkirchenslavische Übersetzungen aus dem Griechischen“, Incontri linguistici 28, 2005, 101-117. (в съавторство с Ch. Voss)
„Мъчението на св. Аполинарий Равенски в контекста на ранната славянска преводна литература“, Abhandlungen zu den Grossen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. Bd. 2. Hrsg. von E. Maier und E. Weiher, Freiburg i. Br.: Weiher Verlag, 2006, 153-198. (в съавторство с М. Йовчева)
„Книга пророка Иезекииля в составе Великих миней четьих митрополита Макария“, Abhandlungen zu den Großen Lesemenäen des Metropoliten Makrij. Bd. 2. Hrsg. von E. Maier und E. Weiher. Freiburg i. Br.: Weiher Verlag, 2006, 199-221.
„Анонимный сербский переводчик XIV века и его современники (Лексикальная иновативность как признак индивидуального стиля)“, Iter philologicum. Festschrift für Helmut Keipert zum 65. Geburtstag. Hrsg. von D. Bunčić und N. Trunte. (= Die Welt der Slaven, Sammelbände/Сборники, Band 28). München: Otto Sagner, 2006, 209-221.
„Езиковите образци на атонските редактори“, Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев, изд. А. Давидов и др. Велико Търново: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, 221-240. (в съавторство с М. Йовчева)
„Параллельные южнославянские переводы Стишного пролога и триодных синаксарей“, Byzantinoslavica 64, 2006, 169-184.
„Перевод и редакция: языковые критерии и жанровая специфика“, Многократните преводи в Южнославянското средновековие. Доклади от международната научна конференция в София 7-9.07.2005. изд. Л. Тасева, Р. Марти, М. Йовчева, Т. Пентковская. София: ГорексПрес, 2006, 35-55.
„Wortbildungstendenzen in den südslavischen Versionen der Synaxarien zum Triodion“, Darъ slovesny. Festschrift für Christoph Koch zum 65. Geburtstag. Hrsg. von Wolfgang Hock und Michael Meier-Brügger. Munchen: Otto Sagner, 2007, 277-287.
„Именуването в средновековна Македония“, XXXIV научна конференциjа на XL меѓународен семинар за македонски jазик, литература и култура (Охрид 13.-30. VIII 2007). Лингвистика, изд. Е. Црвенковска. Скопjе: Универзитет „Кирил и Методиj“, 2008, 223-235.
„Лемматизация в словарях южнославянских переводных текстов эпохи позднего Средневековья (в поисках компромисса между исторической лингвистикой и филологической прагматикой)“, Scripta & e-scripta 6, 2008, 233-268.
„Атонска книжовна реформа“, История на средновековната българска литература. Съставител А. Милтенова. София: Изток-Запад, 2008, 510-519. (в съавторство с М. Йовчева)
„Преводната литература през XIV в“, История на средновековната българска литература. Съставител А. Милтенова. София: Изток-Запад, 2008, 553-568. (в съавторство с М. Йовчева)
„Езикът на книжнината през XIV век“, История на средновековната българска литература. Съставител А. Милтенова. София: Изток-Запад, 2008, 569-574. (в съавторство с М. Йовчева)
„Die jambischen Verse zu den beweglichen Festen der Grossen Fastenzeit und der Osterzeit in den Sammlungen für gottesdienstlichen Gebrauch“, Bibel, Liturgie und Frömmigkeit in der Slavia Byzantina. Festgabe für Hans Rothe zum 80. Geburtstag. Herausgegeben von Dagmar Christians, Dieter Stern und Vittorio S. Tomelleri. München-Berlin: Otto Sagner, 2009, 329-344.
„Мъчението на св. Александър Римски – един рядък агиографски текст в книжнината на православните славяни“, Text - Sprache - Grammatik. Slavisches Schrifttum der Vormoderne. Festschrift für Eckhard Weiher. Hrsg. J. Besters-Dilger und A. Rabus. (= Die Welt der Slaven. Sammelbände. Сборники. Bd. 39) München - Berlin: Otto Sagner, 2009, 67-94. (в съавторство с М. Йовчева)
„Slavonic vita of Stephen I the Pope of Rome: the issue of its Latin or Greek origin“, Scripta & e-scripta 8-9, 2010, 365-385. (в съавторство с M. Yovcheva)
„Рецепцията на Иезекиил 1:1-28 в старобългарската книжнина (езиковo-текстологически ракурс)“, Международен научен симпозиум „Византия и славяните“ по случай 20-годишнината от създаването на Центъра за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“ към СУ „Св. Климент Охридски“. София, 12-14 май 2006 г. (= Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“. Център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“. T. 96 /15/). София: Издателство на СУ, 2011, 227-238.
„Текстовата традиция на две слова от оригиналната част на ръкопис Дечани 88“, Археографски прилози 33, 2011, 263-298.
„Translated Literature in the Bulgarian Middle Ages as a Social and Cultural Phenomenon“, Scripta & e-scripta 10-11, 2012, 271-323. (в съавторство с M. Yovcheva)
„An der Schnittstelle von Korpuslinguistik und Paläoslavistik: Wörterverzeichnisse zu einer mittelalterlichen Handschrift als Keimzelle eines annotierten digitalen Korpus“, Diachrone Aspekte slavischer Sprachen. Für Ernst Hansack zum 65. Geburtstag. Hrsg. Björn Hansen (= Slavolinguistica 16). München - Berlin - Washington: Otto Sagner, 2012, 243-258. (в съавторство с R. von Waldenfels)
„Die kirchenslavische Übersetzung der antilateinischen Schriften von Gregorios Palamas und Barlaam von Kalabrien – eine Herausforderung für die Editionsphilologie“, Schweizerische Beiträge zum XV. Internationalen Slavistenkongress in Minsk, August 2013. Hrsg. E. Velmezova. (= Slavica Helvetica 83). Bern u. a.: Peter Lang, 2013, 117-133. (в съавторство с Y. Kakridis)
„Datenbank griechisch-slavischer lexikalischer Parallelen auf der Grundlage von Übersetzungen des 9.-14. Jahrhunderts: philologische Probleme“, Byzantinoslavica 71, 2013, 129-144.
„Личните и географските имена в българския и сръбския превод на Стишния пролог (по материал от месец март)“, Старобългарска литература 47, 2013 [= Светци и свети места на Балканите. Материали от международната конференция, София 14-16 юни 2012. Ч. 1. Филология. Археография. Текстология.], 295-312.
„Цитати от Григорий Назиански в схолии към Второто аподиктично слово на Григорий Палама: особености на превода“, Palaeoslavica 22, 2014, кн. 1, 21-37.
„Греческо-славянские словообразовательные эквиваленты в переводах XIV века: (префиксы ἀ-, ἀνα-, ἀπο-)“, Slawische Wortbildung im Vergleich: Theoretische und pragmatische Aspekte. Hg. Swetlana Mengel. (= Slavica varia Halensia 12). Halle-Wittenberg: LIT-Verlag Dr. W Hopf, 2014, 370-395.
„Болгарские и сербские переводы XIV-ого века: вариативность в языковой адаптации византийских моделей“, In: Cyril and Methodius: Byzantium and the World of the Slavs. Thessaloniki, 2015, 242-251.
„Словообразувателни тенденции в българския и сръбския превод на календарните
„Параметри на преводаческия избор в един атонски книжовен кръг от 60-те години на XIV век“, Старобългарска литература 52, 2015, 143-176.
„Византийско-славянското преводно наследство като обект на историческата лексикография: постижения и перспективи“, Български език 62, 2015, № 4, 22-37.
„Стилът на двама балкански преводачи като свидетелство за развойните алтернативи пред книжовния език през XIV век“, В: Сребърен век: нови открития. София: Гутенберг, 2016, 139-150.
„Античността в българския и сръбския превод на календарните стихове на Христофор Митиленски“, В: Средновековните Балкани: контакти и обмен (= Studia bacanica 32). София: Тендрил, 2017, 259-276.
„Език на автора и език на жанра: стататистически поглед към творби на Климент Охридски и други старобългарски писатели“, В: Св. Климент Охридски в културата на Европа. София: БАН 2018, 432-446.
„Transkription der slavischen Ortsnamen in der griechischen und der georgischen Version des Bačkovo-Typikons“, Linguistique balkanique, 57, 2018, № 1, 47-60. (в съавторство с T. Chronz).
„Русский перевод Синаксаря в Субботу Акафиста“, Древняя Русь (72), 2018, № 2, 124-141.
„Greek Critical Apparatus to Editions of Slavonic Translations: Necessity and (Im)Possibility“, In: Editing Mediaeval Texts from a Different Angle: Slavonic and Multilingual Traditions. Together with Francis J. Thomson's Bibliography and Checklist of Slavonic Translations. Ed. L. Sels, J. Fuchsbauer, V. Tomelleri and I. de Vos (Orientalia Lovaniensia Analecta 276 / Bibliothèque de Byzantion 19), Leuven – Paris – Bristol, CT: Peeters, 2018, 401-426.
„Die Vita des Heiligen Menignos in zwei südslavischen Übersetzungen“, Byzantinoslavica 76, 2018, 176-201.
Гръцко-славянските корелати в Синайския евхологий в контекста на преводната книжнина от IX–XI век. In: Stankovska, P., Derganc, A., Šivic-Dular, A. (Ur.) Rajko Nahtigal in 100 let slavistike na Univerzi v Ljubljani. Monografija ob 100. obletnici nastanka Oddelka za slavistiko Filozofske fakultete UL (Slavica Slovenica, 5), Ljubljana: Folozofska fakulteta - Oddelek za slavistiko, 2019, 81-99.
Наукометрия и българистика. В: Българистиката Eвропа: настояще и бъдеще, София: Изток-Запад, 2019, 55-75.

Редактор и съставител:
Б. Велчева, Св. Николова, Г. Попов, Л. Тасева (ред.) Език и история на българските средновековни текстове. Сборник в чест на Екатерина Дограмаджиева (= Кирило-Методиевски студии 14). София: КМНЦ - БАН, 2001.
Л. Тасева, М. Йовчева, К. Фос, Т. Пентковская (ред.) Преводите през XIV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция, София, 26-28 юни 2003. София: ГорексПрес, 2004.
Л. Тасева, Р. Марти, М. Йовчева, Т. Пентковская (ред.) Многократните преводи в Южнославянското средновековие. Доклади от международната конференция, София, 7-9 юли 2005. София: ГорексПрес, 2006.
L. Taseva, C. Rudin, A. Luleva, B. Njagulov, B. Mircheva, J. Spassova-Dikova, M. Tsibranska, I. Gergova (eds.). Beyond the Borders. Proceedings of the 10th Joint Meeting of Bulgarian and North American Scholars, Sofia, June 27-29, 2016. Sofia: Prof. Marin Drinov publishing house of BAS, 2019.
Л. Тасева, Й. Спасова-Дикова, М. Цибранска, Б. Нягулов, Б. Мирчева, А. Лулева, И. Гергова, С. Горянова (ред.) Българистиката в Европа: настояще и бъдеще. София: Изток-Запад, 2019.

Информация за наукометричните показатели в съответствие с Регистъра на академичния състав в Република България

Контакти:
Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Адрес за кореспонденция: ул. „Московска" № 45, 1000 София

Всички права запазени © 2020 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене