Лични страници

Лора Тасева

Lora Taseva fotoпроф. д-р Лора Тасева

Научни интереси:
рецепция на византийската литература сред балканските славяни, издания на средновековни ръкописи, гръцко-славянска лексикография, историческа ономастика


Образование:
1997 доктор по езикознание – СУ „Св. Климент Охридски“
1982-1984 специализация по теория и история на културата – СУ „Св. Климент Охридски“
1979-1984 магистър по българска филология – СУ „Св. Климент Охридски“

Научни звания:
2012 професор – ИБЦТ при БАН
септ. 2010 – авг. 2013 научен сътрудник по проект на Швейцарския национален фонд в Университета в Берн
2009 доцент – Институт за балканистика при БАН
1999 доцент – КМНЦ при БАН

Преподавателска дейност:
2015 курс лекции „Преводите на Балканите през Средновековието“ за докторант на ИБЦТ и студент по програма Erasmus-Socrates в КМНЦ
2006-2007 курс лекции „Езикови проблеми на преводите в Българското Средновековие“ за студенти по програма Erasmus-Socrates в КМНЦ
1998 семинарни занятия „Die altbulgarische Rede über die Tugend des Joseph: Lectüre und linguistische Interpretation“ в Балто-славянския институт при Мюнстерския университет
1992-1999 семинарни занятия по старобългарски език, историческа граматика на българския език и история на българския език в СУ „Св. Климент Охридски“

Отделни лекции по покана: Философски факултет на Университета в Хале (2002); Славянски семинар при Фрайбургския университет (2003, 2006, 2008); Славянски семинар при Вюрцбургския университет (2006); Институт по славистика при Хумболтовия университет в Берлин (2008); Институт за славянски езици и литератури при Бернския университет (2012)

Участие в проекти
(изборно)
2017-2019 Българо-румънски проект: Традиционна култура, социална история, история на езиците в Югоизточна Европа (БАН и РА)
2017-2019 Гласове и образи от средновековните Балкани (IV-XVI век) (БАН и САНИ)
2017-2019 Средновековните Балкани говорят за себе си: гласовете на местните хора (БАН и ЧАНИ)
2014-2018 Голямото Средиземноморие“: поглед отвътре и отвън (БАН - ИБЦТ)
2014-2016 Балканите като световен кръстопът: контакти и обмен (БАН и САНИ)
2010-2013 Die kirchenslavische Übersetzung der Werke von Gregorios Palamas und Barlaam von Kalabrien (SNF - Universität Bern)
2010-2013 Етничност, език и идентичност в европейския Югоизток (БАН и Рум.АН)
2010-2012 Encyclopaedia Slavica Sanctorum (ФНИ): http://eslavsanct.net/
2010 Балканите и Европа: пътуване, общуване и всекидневен живот (БАН - ИБЦТ)
2008-2010 Die serbische Übersetzung des Versprologs in der Handschrift Wuk 29 der Berliner Staatsbibliothek (DFG)
2007-2008 Славяно-гръцки и гръцко-славянски словоуказател към среднобългарския превод на триодните синаксари (БАН - КМНЦ)
2006-2009 Старобългарската агиография и химнография като извор за културните контакти между европейския Изток и Запад през Средновековието (ФНИ)
2005-2006 Изследване на текстологическите и преводаческите особености на старобългарски творби във Великите чети-минеи на митрополит Макарий (ФНИ и DFG)
2004-2006 Българската ръкописна традиция на Стария Завет XIV-XVI в. (ФНИ)
2003 Die Mehrfachübersetzungen im südslavischen Mittelalter: Projekt für eine lexikalische Konkordanz (Alexander von Humboldt-Stiftung)
2002-2004 Древнейший славянский перевод Ветхого Завета (БАН и РАН)
2002-2004 Взаимодействие между еврейската и славянската култура (БАН и Йерусалимския университет)
2002-2004 Biblia Patristica Slavonica (БАН и РАН)
2000-2001 Die Synaxarien des Nikephoros Kallistos Xanthopoulos zum Triodion und Pentekostarion: Erforschung des Textes und Kritische Edition der mittelbulgarischen Übersetzung (Alexander von Humboldt-Stiftung)
1999 Българското средновековековно културно наследство в сбирката на Алексей Хлудов в Държавния исторически музей в Москва (EU - Phare)
1998 Slavische Personennamen aus byzantinischen Finanz- und Rechtsurkunden (Union der Deutschen Akademier der Wissenschaften)
1995-1998; 1999-2001 Старобългарският превод на Стария Завет (пророчески книги) (ФНИ)
1990-1996 Критическо издание на Берлинския сборник от началото на XIV в. (БАН – Vienski universitet)

Стипендии:
2016 Institut für Slawistik der Humboldt-Universität Berlin (по покана на Alexander von Humboldt-Stiftung)
2003 Slavistisches Seminar der Universität Bonn (Alexander von Humboldt-Stiftung, Fritz Tyssen-Stiftung)
2002 Septuaginta Unternehmen - Akademie der Wissenschaften Göttingen (Alexander von Humboldt-Stiftung)
2000-2001 Seminar für Byzantinistik der Universität Münster (Alexander von Humboldt-Stiftung)
1998 Seminar für Byzantinistik der Universität Münster (Union der Deutschen Akademier der Wissenschaften)
1995-1996 Institut für Slawistik der Universität Wien (BMWF)

Публикации:

Книги
Л. Тасева. Българска топонимия от гръцки и сръбски средновековни документи. РИК Литера: София, 1998, 305 с.

С. Николова, М. Йовчева, Т. Попова, Л. Тасева. Българското средно¬вековно културно наследство в сбирката на Алексей Хлудов в Държавния исторически музей в Москва. Каталог. КМНЦ-БАН: София, 1999, 105 с. + 159 табл.

Книга на пророк Иезекиил. Изданието е подготвено от Л. Тасева и М. Йовчева. Подбор на гръцкия текст Т. Илиева (= Старобългарският превод на Стария Завет 2). КМНЦ-БАН: София, 2003, 454 с.

H. Miklas, L. Taseva, M. Jovcheva. Berlinski sbornik. Ein kirchenslavisches Denkmal mittelbulgarischer Redaktion des beginnenden 14. Jahrhunderts. (= Schriften der Balkan Kommission 47, Fontes 3), ÖAW / BAN: Wien - Sofia, 2006, 456 с.

Л. Тасева. Триодните синаксари в средновековната славянска книжнина. Текстологично изследване. Издание на Закхеевия превод. Словоуказатели (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris 54). Weiher: Freiburg i. Br., 2010, 823.

Y. Kakridis, L. Taseva. Gegen die Lateiner. Traktate von Gregorios Palamas und Barlaam von Kalabrien in kirchenslavischer Übersetzung (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris 63). Weiher: Freiburg i. Br., 2014, 521 S.

Студии и статии
„Средновековна българска лексика в сръбски и гръцки документи от XIII до XV век“, Palaeobulgarica 13, 1989, кн. 2, 47-54.

„Редки думи от Берлинския сборник“, Palaeobulgarica 16, 1992, кн. 4, 34-49. (в съавторство с М. Йовчева)

„Преславска лексика в превода на Псевдо-Методиевото Откровение“, Palaeobulgarica 18, 1994, кн. 3, 44-52. (в съавторство с М. Йовчева)

„Езикови особености на Слово за силата на Йосиф“, Palaeobulgarica 18, 1994, кн. 4, 64-74. (в съавторство с М. Йовчева)

„Апокрифният апокалипсис на Йоан Богослов по препис № 639 от Синодалната сбирка в Москва“, Palaeobulgarica 19, 1995, кн. 3, 47-54. (в съавторство с М. Йовчева)

„Преводачески особености в Книга на пророк Иезекиил по ръкопис F.I.461 от Руската национална библиотека“, Palaeobulgarica 19, 1995, кн. 4, 40-52. (в съавторство с М. Йовчева)

„Преславската книжовна норма в Берлинския препис на Псевдо-Методиевото Откровение“, 1100 г. Велики Преслав. Великопреславски научен събор 16-18 септември 1993 г. Т. II, изд. Т. Тотев и др. Шумен: ВПИ „Константин Преславски“, 1995, 290-306. (в съавторство с М. Йовчева)

„Двата старобългарски превода на Псевдо-Методиевото Откровение“, Кирило-Методиевски студии. Кн. 10. София: БАН, 1995, 22-45. (в съавторство с М. Йовчева)

„Среднобългарска географска лексика“, Български език 46, 1996, кн. 3, 52-56.

„Древнеболгарский перевод Апокрифического апокалипсиса Иоанна Богослова“, Slavia 65, 1996, кн. 3, 281-293. (в съавторство с М. Йовчева)
„Probleme bei der Rekonstruktion altbulgarischer Ortsnamen aus griechischen und serbischen mittelalterlichen Dokumenten“, Linguistique Balkanique 38, 1996, кн. 3, 245-258.

„Стопанска и битова лексика в българската средновековна топонимия“, Родина, 1997, кн. 1-2, 120-128.

„Книга на пророк Иезекиил в средновековната българска и хърватска книжнина“, Palaeobulgarica 21, 1997, кн. 3, 12-30.

„Bulgare. Les vertus de l’endurance“, Dire la tolérance. UNESCO: Praxiling, 1997, 45-46. (в съавторство с L. Denkova и М. Jovcheva)

„Ранната славянска текстова традиция на Книгата на пророк Иезекиил“, Palaeobulgarica 22, 1998, кн. 2, 26-39. (в съавторство с М. Йовчева)

„Добродетелите на търпимостта“, Толерантност и интеркултурност, изд. Л. Копринаров. София: Институт по културознание, 1998, 132-135. (в съавторство с Л. Денкова и М. Йовчева)

„Изследването на Ватрослав Облак върху Апокалипсиса и проучването на ранните славянски преводи на пророческите книги (Книга на пророк Иезекиил)“, Vatroslav Oblak. Mednarodni simpozij Obdobja. Ljubljana, 12. in 13. december 1996. Ed. A. Šivic-Dular. Ljubljana: Center za slovenščino, 1998, 23-33. (в съавторство с М. Йовчева)

„Нoви данни за българската ботаническа лексика от топонимията на средновековна Македония“, Проглас 7, 1998, кн. 1, 44-55.

„Среднобългарският превод на Псевдо-Методиевото Откровение“, Българската литература и изкуство от търновския период в историята на православния свят. Шести международен симпозиум. Велико Търново, 26-28 септември 1994, изд. Г. Данчев и др. (= Търновска книжовна школа 6). Велико Търново: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 1999, 281-294. (в съавторство с М. Йовчева)

„Езикът на преводача Закхей: между книжовното наследство и формалистичните тенденции на епохата“, Slavia 69, 2000, кн. 2, 189-210.

„Текстовая традиция чтений из Книги пророка Иезекииля на богородичные праздники“, Кирило-Методиевски студии. Кн. 14, изд. С. Николова и др. София: БАН, 2001, 65-80. (в съавторство с М. Йовчева)

„Хилядолетната традиция на славянската Библия и съвременните преводи на български и словенски“, Historizem v raziskovanju slovenskega jezika, literature in kulture. Mednarodni simpozij Obdobja. Ljubljana 9.-11. december 1999. Ed. A. Derganz. Ljubljana: Center za slovenščino, 2002, 91-107. (в съавторство с М. Йовчева)

„Die Synaxarien zum Triodion und Pentekostarion in südslavischen Übersetzungen des 14. Jahrhunderts“, Zeitschrift für slavische Philologie 61, 2002, кн. 1, 25-40.

„Непознати евангелски хомилии в южнославянски триоди от XIV-XVII век“, Palaeobulgarica 26, 2002, кн. 4, 3-32.

„Триодните синаксари у южните славяни през XIV век (Постен цикъл)“, Доклади и статии за XIII международен конгрес на славистите. (= Славянска филология. Т. 23), изд. Т. Бояджиев и др. София: БАН, 2003, 5-17.

„Проблеми на гръцкия критически апарат към изданието на Книгата на пророк Иезекиил по ръкопис F.I.461 от Руската национална библиотека в Санкт Петербург“, Критическото издание на най-стария славянски текст на библейските книги и неговите алтернативи, изд. С. Николова. София: КМНЦ, 2003, 46-66. (в съавторство с Т. Илиева)

„Книжные взаимоотношения между Святой Горой и Тырново в свете текстовой традиции Триодного синаксаря“, Преводите през XIV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция в София, 26-28 юни 2003. изд. Л. Тасева, Кр. Фос, М. Йовчева, Т. Пентковская. София: ГорексПрес, 2004, 185-203.

„Лексикалната вариативност в южнославянските преводи на триодните синаксари“, Palaeobulgarica 28, 2004, кн. 4, 43-68.

„Божието име Адонаи в книжнината на православните славяни през Средновековието“, Jews and Slavs. Vol. 13. Ed. W. Moskovic. Jerusalem-Sofia: Hebrew Univ. / KMNC, 2005, 297-312. (в съавторство с М. Йовчева)

„Въпроси около локализацията на третия южнославянски превод на триодните синаксари от XIV век“, XXXI научна конференциjа на XXXVII Меѓународeн семинар за македонски jазик, литература и култура (Охрид, 16-17 август 2004 г.), изд. М. Карамфиловски. Скопjе: Универзитет „Кирил и Методиj“, 2005, 203-215.

„Altkirchenslavische Übersetzungen aus dem Griechischen“, Incontri linguistici 28, 2005, 101-117. (в съавторство с Ch. Voss)

„ОПЛАЗОСРЬДЪ: Един hapax legomenon от Паримейника“, Нэстъ оученикъ надъ оучителемь своимь. Сборник в чест на проф. дфн Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител, изд. A.-М. Тотоманова и др. София: Издателство на СУ, 2005, 452-461.

„Конкорданс на лексикалните варианти в южнославянски многократни преводи: методологически проблеми“, Acta palaeoslvica. Vol. 2. In honorem professoris Angelinae Minčeva, изд. М. Димитрова и др. София: Херон прес, 2005, 119-127.

„Единство и многообразие на преводаческите норми през XIV век (По материал от два южнославянски превода на триодните синаксари)“, Старобългарска литература, 33-34, 2005, 445-457 [Филологически изслед¬вания в чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина]

„Мъчението на св. Аполинарий Равенски в контекста на ранната славянска преводна литература“, Abhandlungen zu den Grossen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. Bd. 2. Hrsg. von E. Maier und E. Weiher, Freiburg i. Br.: Weiher Verlag, 2006, 153-198. (в съавторство с М. Йовчева)

„Книга пророка Иезекииля в составе Великих миней четьих митрополита Макария“, Abhandlungen zu den Großen Lesemenäen des Metropoliten Makrij. Bd. 2. Hrsg. von E. Maier und E. Weiher. Freiburg i. Br.: Weiher Verlag, 2006, 199-221.

„Анонимный сербский переводчик XIV века и его современники (Лексикальная иновативность как признак индивидуального стиля)“, Iter philologicum. Festschrift für Helmut Keipert zum 65. Geburtstag. Hrsg. von D. Bunčić und N. Trunte. (= Die Welt der Slaven, Sammelbände/Сборники, Band 28). München: Otto Sagner, 2006, 209-221.

„Езиковите образци на атонските редактори“, Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев, изд. А. Давидов и др. Велико Търново: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, 221-240. (в съавторство с М. Йовчева)

„Параллельные южнославянские переводы Стишного пролога и триодных синаксарей“, Byzantinoslavica 64, 2006, 169-184.

„Переводы Иерусалимского устава и триодных синаксарей у южных славян“, Црквене студиjе 3, 2006, 229-243.

„Перевод и редакция: языковые критерии и жанровая специфика“, Многократните преводи в Южнославянското средновековие. Доклади от международната научна конференция в София 7-9.07.2005. изд. Л. Тасева, Р. Марти, М. Йовчева, Т. Пентковская. София: ГорексПрес, 2006, 35-55.

„Третият южнославянски превод на триодните синаксари (атрибуция на няколко синаксарни текста)“, Манастир Бањска и доба краља Милутина. Зборник са научног скупа одржаног у Косовскоj Митровици од 22. до 24. септембра 2005, ур. Др. Боjовић и др. Ниш - Косовска Митровица, 2007, 337-350.

„Словообразувателни тенденции в Закхеевия превод на триодните синаксари и неговата Търновска редакция“, Св. Евтимий, патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа. Осми международен симпозиум, Велико Търново 14-16 октомври 2004 г., изд. Г. Данчев и др. (= Търновска книжовна школа 8), Велико Търново: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, 345-357.

„Wortbildungstendenzen in den südslavischen Versionen der Synaxarien zum Triodion“, Darъ slovesny. Festschrift für Christoph Koch zum 65. Geburtstag. Hrsg. von Wolfgang Hock und Michael Meier-Brügger. Munchen: Otto Sagner, 2007, 277-287.

„ТЬЛО – една забравена лексема от старобългарския книжовен език“, Българска реч 2007, кн. 2, 52-62. (в съавторство с М. Йовчева)

„Лексикалното наследство на Преславската школа в две версии на триодните синаксари от XIV век“, Сборник с доклади от IV международен симпозиум Преславска книжовна школа, Варна 21-24 септември 2007, изд. М. Тихова, В. Панайотов и др. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2008 (= Преславска книжовна школа 10), 346-363.

„Именуването в средновековна Македония“, XXXIV научна конференциjа на XL меѓународен семинар за македонски jазик, литература и култура (Охрид 13.-30. VIII 2007). Лингвистика, изд. Е. Црвенковска. Скопjе: Универзитет „Кирил и Методиj“, 2008, 223-235.

„Лемматизация в словарях южнославянских переводных текстов эпохи позднего Средневековья (в поисках компромисса между исторической лингвистикой и филологической прагматикой)“, Scripta & e-scripta 6, 2008, 233-268.

„Атонска книжовна реформа“, История на средновековната българска литература. Съставител А. Милтенова. София: Изток-Запад, 2008, 510-519. (в съавторство с М. Йовчева)

„Преводната литература през XIV в“, История на средновековната българска литература. Съставител А. Милтенова. София: Изток-Запад, 2008, 553-568. (в съавторство с М. Йовчева)

„Езикът на книжнината през XIV век“, История на средновековната българска литература. Съставител А. Милтенова. София: Изток-Запад, 2008, 569-574. (в съавторство с М. Йовчева)

„Probleme der Forschung auf dem Gebiet der Geisteswissenschaften“, Forschung in Bulgarien und Rumänien: Proble¬me und Perspektiven nach dem EU-Beitritt. Sofia: Craft House Bulgaria, 2008, 91-102. (в съавторство с V. Stojanow)

„Преводачески и преписвачески грешки в славянската ръкописна традиция на Книгата на пророк Иезекиил“, Средновековието в огледалото на един филолог. Сборник в чест на Светлина Николова. (= Кирило-Методиевски студии 18), изд. Сл. Бърлиева и др. София: БАН, 2009, 136-151. (в съавторство с А. Рабус)

„Die jambischen Verse zu den beweglichen Festen der Grossen Fastenzeit und der Osterzeit in den Sammlungen für gottesdienstlichen Gebrauch“, Bibel, Liturgie und Frömmigkeit in der Slavia Byzantina. Festgabe für Hans Rothe zum 80. Geburtstag. Herausgegeben von Dagmar Christians, Dieter Stern und Vittorio S. Tomelleri. München-Berlin: Otto Sagner, 2009, 329-344.

„Мъчението на св. Александър Римски – един рядък агиографски текст в книжнината на православните славяни“, Text - Sprache - Grammatik. Slavisches Schrifttum der Vormoderne. Festschrift für Eckhard Weiher. Hrsg. J. Besters-Dilger und A. Rabus. (= Die Welt der Slaven. Sammelbände. Сборники. Bd. 39) München - Berlin: Otto Sagner, 2009, 67-94. (в съавторство с М. Йовчева)

„Грешки и несинонимни разночетения в българския и сръбския превод на проложните стихове за месец март“, Црквене студиjе 6, 2009, 215-233. (в съавторство с М. Йовчева)

„A project for digital corpus of Slavic lexical variants in translated texts of the 14th Century“, Bulgarian-American Dialogues. Ed. A. Miltenova. Sofia: BAN, 2010, 408-420. (в съавторство с T. Ivanova)

„Хилендарският сборник № 416 като свидетел за книжовните тенденции през XVII в“, Пэние мало Геѡргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов, изд. М. Йовчева и др. София: Изд. къща „Боян Пенев“, 2010, 418-435.

„Slavonic vita of Stephen I the Pope of Rome: the issue of its Latin or Greek origin“, Scripta & e-scripta 8-9, 2010, 365-385. (в съавторство с M. Yovcheva)

„Рецепцията на Иезекиил 1:1-28 в старобългарската книжнина (езиковo-текстологически ракурс)“, Международен научен симпозиум „Византия и славяните“ по случай 20-годишнината от създаването на Центъра за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“ към СУ „Св. Климент Охридски“. София, 12-14 май 2006 г. (= Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“. Център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“. T. 96 /15/). София: Издателство на СУ, 2011, 227-238.

„Езикът на някои оригинални химнографски творби от IX-X век в статистически ракурс“, Зборник на трудови од Меѓународниот научен собир „Свети Наум Охридски и словенската духовна, културна и писмена традиција“ (организиран по повод на 1100-годишнината от смртта на св. Наум Охридски). Охрид, 4-7 ноември 2010. Скопjе: Универзитет „Кирил и Методиj“, 2011, 175-183.

„Съставът на българския и сръбския Стишен пролог за месец март“, Търновската книжовна школa и христианската култура в Източна Европа. Международен симпозиум, Велико Търново 15-17 октомври 2009 г., изд. Д. Кенанов и др. (= Търновска книжовна школa 9). Велико Tърново: Велико Търново: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, 295-313.

„Текстови интерполации в два източнославянски преписа на триодните синаксари“, In honorem Catalina Velculescu. La aniversara. Bucareşti: Paidea, 2011, 359-366.

„Текстовата традиция на две слова от оригиналната част на ръкопис Дечани 88“, Археографски прилози 33, 2011, 263-298.

„Translated Literature in the Bulgarian Middle Ages as a Social and Cultural Phenomenon“, Scripta & e-scripta 10-11, 2012, 271-323. (в съавторство с M. Yovcheva)

„Антилатинската полемика на Григорий Палама и Варлаам Калабрийски в частите от XVI век на кодекс Дечани 88 и славянската ръкописна традиция“, Palaeobulgarica 36, 2012, кн. 4, 39-61.

„Текстология и лексикография: ошибки при переводе и копировании как проблема словоуказателей и электронных баз данных к средневековым переводным памятникам“, Информационные технологии и письменное наследие. El’Manuscript–2012. Материалы IV международной научной конференции (Петрозаводск, 3-8 сентября 2012 года). Ред. В. А. Баранов, А. Г. Варфоломеев. Петрозаводск - Ижевск: ПГУ - ИГТУ, 2012, 255-259.

„An der Schnittstelle von Korpuslinguistik und Paläoslavistik: Wörterverzeichnisse zu einer mittelalterlichen Handschrift als Keimzelle eines annotierten digitalen Korpus“, Diachrone Aspekte slavischer Sprachen. Für Ernst Hansack zum 65. Geburtstag. Hrsg. Björn Hansen (= Slavolinguistica 16). München - Berlin - Washington: Otto Sagner, 2012, 243-258. (в съавторство с R. von Waldenfels)

„Die kirchenslavische Übersetzung der antilateinischen Schriften von Gregorios Palamas und Barlaam von Kalabrien – eine Herausforderung für die Editionsphilologie“, Schweizerische Beiträge zum XV. Internationalen Slavistenkongress in Minsk, August 2013. Hrsg. E. Velmezova. (= Slavica Helvetica 83). Bern u. a.: Peter Lang, 2013, 117-133. (в съавторство с Y. Kakridis)

„Кишиневский список трех антилатинских сочинений ХІV века“, Tyragetia, 7 [22], кн. 2, 2013, 71-79.

„Datenbank griechisch-slavischer lexikalischer Parallelen auf der Grundlage von Übersetzungen des 9.-14. Jahrhunderts: philologische Probleme“, Byzantinoslavica 71, 2013, 129-144.

„Личните и географските имена в българския и сръбския превод на Стишния пролог (по материал от месец март)“, Старобългарска литература 47, 2013 [= Светци и свети места на Балканите. Материали от международната конференция, София 14-16 юни 2012. Ч. 1. Филология. Археография. Текстология.], 295-312.

„Bulgarische und serbische Parallelübersetzungen aus dem Griechischen im Mittelalter“, Resources of Danubian Region: the Possibility of Cooperation and Utilization. Ed. Luka Č. Popović, Melita Vidaković, Djordje S. Kostić. Belgrade: Humbold-Club Serbien, 2013, 327-338.

„Цитати от Григорий Назиански в схолии към Второто аподиктично слово на Григорий Палама: особености на превода“, Palaeoslavica 22, 2014, кн. 1, 21-37.

„Паралелните преводи на византийски богослужебни книги като извор за преводаческото изкуство на Балканите през XIV в.“, Списание на БАН 127, 2014, № 5, 21-27.

„Греческо-славянские словообразовательные эквиваленты в переводах XIV века: (префиксы ἀ-, ἀνα-, ἀπο-)“, Slawische Wortbildung im Vergleich: Theoretische und pragmatische Aspekte. Hg. Swetlana Mengel. (= Slavica varia Halensia 12). Halle-Wittenberg: LIT-Verlag Dr. W Hopf, 2014, 370-395.

„Болгарские и сербские переводы XIV-ого века: вариативность в языковой адаптации византийских моделей“, In: Cyril and Methodius: Byzantium and the World of the Slavs. Thessaloniki, 2015, 242-251.

„Словообразувателни тенденции в българския и сръбския превод на календарните стихове на Христофор Митиленски“, В: Търновската държава на духа. Десети юбилеен международен симпозиум, Велико Търново 17-19 октомври 2013. Велико Търново 2015, 393-405.

„Параметри на преводаческия избор в един атонски книжовен кръг от 60-те години на XIV век“, Старобългарска литература 52, 2015, 143-176.

„Византийско-славянското преводно наследство като обект на историческата лексикография: постижения и перспективи“, Български език 62, 2015, № 4, 22-37.

„Стилът на двама балкански преводачи като свидетелство за развойните алтернативи пред книжовния език през XIV век“, В: Сребърен век: нови открития. София: Гутенберг, 2016, 139-150.

„Die Entwicklung der deutsch-bulgarischen Zusammenarbeit in der Slavistik“, In: Bulgarian-German Scientific Cooperation: Past, Present and Future. Proceedings of the Humboldt-Kolleg, Sofia, November 26 – 28, 2015. Ed. I. Pajeva, R. Argirova, K. Bacvarov, D. Boteva, N. Burneva. Sofia: Faber, 2016, 25-46. (в съавторство с R. Marti)

„Стишният пролог във Великите чети минеи за месец март“, In: Vis et sapientia: Studia in honorem Anisavae Miltenova. Нови извори, интерпретации и подходи в медиевистиката. Съставители и редактори А. Ангушева, М. Димитрова, М. Йовчева, М. Петрова-Танева, Д. Радославова. София: Боян Пенев, 2016, 420-439.

„Античността в българския и сръбския превод на календарните стихове на Христофор Митиленски“, В: Средновековните Балкани: контакти и обмен (= Studia bacanica 32). София: Тендрил, 2017, 259-276.

„Научни приноси на български хумболтианци в областта на хуманитарните и обществените науки“, In: 25 години Хумболтов съюз в България. Изд. И. Пъжева. София: Фабер, 2017, 358-466. (в съавторство с К. Бъчваров и Д. Ботева)

„Език на автора и език на жанра: стататистически поглед към творби на Климент Охридски и други старобългарски писатели“, В: Св. Климент Охридски в културата на Европа. София: БАН 2018, 432-446.

„Transkription der slavischen Ortsnamen in der griechischen und der georgischen Version des Bačkovo-Typikons“, Linguistique balkanique, 57, 2018, № 1, 47-60. (в съавторство с T. Chronz).

„Русский перевод Синаксаря в Субботу Акафиста“, Древняя Русь (72), 2018, № 2, 124-141.

„Greek Critical Apparatus to Editions of Slavonic Translations: Necessity and (Im)Possibility“, In: Editing Mediaeval Texts from a Different Angle: Slavonic and Multilingual Traditions. Together with Francis J. Thomson's Bibliography and Checklist of Slavonic Translations. Ed. L. Sels, J. Fuchsbauer, V. Tomelleri and I. de Vos (Orientalia Lovaniensia Analecta 276 / Bibliothèque de Byzantion 19), Leuven – Paris – Bristol, CT: Peeters, 2018, 401-426.

„Die Vita des Heiligen Menignos in zwei südslavischen Übersetzungen“, Byzantinoslavica 76, 2018, 176-201.

Рецензии, отзиви, енциклопедични статии, персоналии
„Ценен справочник за съвременната топонимия и историческата география на Брегалнишката област. (О. Иванова. Речник на топонимите во областа по сливот на Брегалница. Скопjе, 1996, 778 с.)“, Македонски jазик 45-47, 1994-1996, 369-374.

„Компютърна обработка на средновековни славянски ръкописи“, Palaeobulgarica 20, 1996, кн. 1, 121-127. (в съавторство с М. Йовчева)

„Старобългаристиката като точна наука (Екатерина Дограмаджиева на 65 години)“, Palaeobulgarica 22, 1998, кн. 2, 116-120.

„Многоаспектен лексиколожки ракурс към славянската текстова традиция на Паренесиса на Ефрем Сирин (Christian Voss. Die Paränesis Ephraims des Syrers in südslavischen Handschriften des 14.-16. Jahrhundertds. Zur Lexik der altbulgarischen Erstübersetzung und ihrer Überlieferung. Weiher Verlag. Freiburg i. Br., 1997, 328 S. = Monumenta lingvae slavicae dialecti veteris. T. XXXVIII.), Palaeobulgarica 23, 1999, кн. 4, 112-118.

„The First Comprehensiv Edition of a Slavonic Prophetologion Manuscript“, Orientalia Cristiana Periodica 67, 2001, кн. 2, 447-454. (в съавторство с M. Yovcheva)

„От грандиозния книжовен проект на XVI-то столетие към вековната история на славянската православна литература (Abhandlungen zu den Großen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. Kodikologische, miszellanologische und textologische Untersuchungen. Bd. I. Hrsg. Chr. Voss, H. Warkentin und E. Weiher. Freiburg i. Br. 2000 = Monumenta lingvae slavicae dialecti veteris. T. XLIV.), Palaeobulgarica 26, 2002, кн. 1, 117-121.

„Срезневски, И. И“, Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. София: БАН, 2003, 729-736. (в съавторство с М. Йовчева)

„Синаксар“, Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. София: БАН, 2003, 622-624.

„Проблемите на езика и книжнината на славянските народи през Средновековието на XIII-ия международен славистичен конгрес в Любляна“, Palaeobulgarica 27, 2003, кн. 4, 99-116. (в съавторство с М. Йовчева и Н. Ганчева)

„Диалозите на Псевдо-Кесарий през погледа на филолога-славист (Явор Милтенов. Диалозите на Псевдо-Кесарий в славянската ръкописна традиция. Изд. Авалон. София, 2006, 592 с.)“, Palaeobulgarica 31, 2007, кн. 1, 87-92.

„Кънѧжии изборьникъ за възпитаниѥ на канартикина. УЙЛЯМ Р. ФЕДЕР Т. 1. Увод и показалци; Т. 2. Текст. Велико Търново 2008, 249 + 255 с.“, Slovo 59, 2009, 405-414.

„Девети международен симпозиум „Търновска книжовна школа“, Проглас 19, 2010, кн. 1, 234-245. (в съавторство с Д. Кенанов и Д. Й. Димитров)

„Хелмут Кайперт на 70 години“, Българистика 22, 2011, 71-82.

„Съвременно научно издание на средновековния славянски превод на De hominis opificio от Григорий Нисийски (Gregory of Nyssa. De hominis opificio. О образэ чловэка. The Fourteenth-Century Slavonic Translation. A Critical Edition with Greek Parallel and Commentary by Lara Sels. Böhlau Verlag, Köln - Weimar - Wien, 2009, 319 p. + Index. Slavonic-Greek and Greek-Slavonic)“, Slavia 80, 2011, кн. 4, 450-459.

„Славянските езици, писменост и книжнина в диахронен и синхронен план (Роланд Марти на 60 години)“, Palaeobulgarica 37, 2013, кн. 2, 97-110.

„Gregory of Nyssa. De hominis opificio. О образэ чловэка. The Fourteenth-Century Slavonic Translation. A Critical Edition with Greek Parallel and Commentary by Lara Sels. (= Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte, Neue Fоlge, Reihe B: Editionen, Bd. 21). Böhlau Verlag, Köln - Weimar - Wien, 2009, 319 p. + Index. Slavonic-Greek and Greek-Slavonic. Version 1-09 (2009), http://www.boehlau.at/download/159520/978-3-412-20605-5_Bonus.pdf.]“, Scripta & e-scripta 12, 2013, 15-16.

„Новаторски труд върху исихастката фраза [Екатерина Дикова Фразата в житията и похвалните слова на св. патриарх Евтимий Търновски. Т. 1. Изследване. Т. 2. Приложения. София, 2011, 236 + 257 с.]“, Старобългарска литература 49-50, 2014, 250-255.

„Татяна Илиева. Терминологичната лексика в Иоан-Екзарховия превод на „De fide Orthodoxa“. София: Печатница Славейков, 2013, 405 с. ISBN: 978-619-188-002-7“, Cyrillomethodianum 20, 2015, 299-302.

„In memoriam. Емилиe Блахова (13.06.1931–9.10.2016)“, Българистика / Bulgarica 35, 2016, 115-117.

„Международна научна конференция „Св. Климент Охридски в културата на Европа“, 25–27 ноември, 2016 г.“, Българистика / Bulgarica 35, 2016, 82-88. (в съавторство с Д. Найденова, Б. Мирчева и В. Савова)

„Dan Zamfirescu. Marile Minee de lectură de la Tărnovo ale Patriarhului Eftimie. Ediţie facsimilată de pe manuscrisele de la Dragomirna şi Putna. Vol. 1. Bicureşti: Rosa Vânturilor, 2015. ISBN 978-973-1735-38-2, Scripta & e-Scripta, 16-17, 2017, 367-369. (в съавторство с M. Spassov)

„Хумболтов колегиум „Хумболтианците и научният прогрес в страните от Централна и Източна Европа““, Списание на БАН 131, 2018, № 1, 72-74. (в съавторство с И. Пъжева)


Редактор и съставител:
Б. Велчева, Св. Николова, Г. Попов, Л. Тасева (ред.) Език и история на българските средновековни текстове. Сборник в чест на Екатерина Дограмаджиева (= Кирило-Методиевски студии 14). София: КМНЦ - БАН, 2001.

Л. Тасева, М. Йовчева, К. Фос, Т. Пентковская (ред.) Преводите през XIV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция, София, 26-28 юни 2003. София: ГорексПрес, 2004.

Л. Тасева, Р. Марти, М. Йовчева, Т. Пентковская (ред.) Многократните преводи в Южнославянското средновековие. Доклади от международната конференция, София, 7-9 юли 2005. София: ГорексПрес, 2006.

D. Platikanov, I. Pajeva und L. Taseva (Hrsg.) Almanach der bulgarischen Humboldtianer. Sofia: Craft House, 2011, 295 S.

А. Костов, Л. Тасева (съст.) Половин век Институт за балканистика & Център по тракология. Алманах. София: Парадигма, 2014.

Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
адрес за кореспонденция: Московска 45, 1000 София

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене