Лични страници

Георги Димов

Георги Димов 2

гл. ас. д-р Георги Димов

Научни интереси: средновековна балканска история; история на Византия и Средиземноморския свят; средновековна нумизматика и сигилография; материална култура и изкуство през Средните векове; градове, инфраструктура, търговия на далечни разстояния и комуникации в т.нар. Голямо Средиземноморие.

 

 

Служебен адрес: 

Институт по балканистика с Център по тракология (БАН)
ул. „Московска“ 45, София 1000
мобилен: 0876 255105
електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Образование:

1/ СУ "Св. Кл. Охридски", ИФ, 2000/2010 г. : първа специалност – археология (профил средновековна археология); втора специалност история – (профил средновековна обща история)

2/ СУ "Св. Кл. Охридски", ИФ, 2010/2014 г. : редовна докторантура

Научни степени и звания:

Бакалавър по археология, 2008 г.
Магистър по история, 2010 г.
Доктор по история, 2014 г.

Настояща трудова заетост:
1/ на безсрочен трудов договор в ИБЦТ-БАН от 2016 г. досега, от 2016 г. – академична длъжност: гл. асистент в секция "Балканските народи през Средновековието";

2/ на годишен трудов договор в ИБЦТ-БАН от 2014 г. до 2016 г., от 2014 г. – академична длъжност: асистент в секция "Балканските народи през Средновековието".

Списък на научните публикации:


1. Статии и студии:

1. Димов, Г. Монетосеченето в Южна Италия XI-XII век. - В: Нумизматичен бюлетин, 1, София, 2011, 3-21.

2. Димов, Г. Солид на българския владетел Аспарух. - В: АНАМНЕЗА, год. VI, 2011, кн. 3-4, 132-148.

3. Димов, Г. Провалите и фалшификациите във византийската монетна политика през X век. Появата на тетартерон и диотетартетон номизма. - В: Mediaevalia, 3, 2011, 237-245.

4. Димов, Г. Преосмисляне ролята на средновековния град в българските земи през XI-XII век (под византийско владичество) - В: ХVІІІ КЮСТЕНДИЛСКИ ЧЕТЕНИЯ 2011 г., съставител: Владимир Станев, Кюстендил-София, 2011, 41-57.

5. Димов, Г. Западнобалканският град по времето на норманските нашествия и походи XI–XII век - В: Collegium Historicum, 2, съставители: Драгомир Драганов, Тодор Попнеделев. София, 2012, 367-380.

6. Димов, Г. Паричните и търговски отношения между Южна Италия, Византия и Изтока през XI–XII век. - В: Стандарти на всекидневието през средновековието и новото време. Велико Търново, 2012, 375-389.

7. Димов, Г. Проблеми на византийското сребърно монетосечене. Причините за появата на василикона при Андроник II Палеолог (1282 – 1328). - В: История, 1, София, 2012, 25-37.

8. Димов, Г. Познатите и непознати граници на "Нова Англия" през Средните векове. - В: АНАМНЕЗА, год. VII, 2012, кн. 3-4, 16-63.

9. Димов, Г. Културните и политически взаимоотношения между Византийската империя и кралство Англия през XI-XII век. - В: История, год. XX, кн. 5, 2012, 395-408.

10. Димов, Г. Отново за проблемите на византийското сребърно монетосечене. Причините за появата на василикона при Андроник II Палеолог (1282 – 1328). В: - Нумизматичен бюлетин, 1, София, 2012, 16-30.

11. Димов, Г. The Notion of the Byzantine City in the Balkans and in Southern Italy - XI-XIIth centuries. - В: Mediaevalia, 4, 2012, 83-99.

12. Димов, Г. Никополското съкровище - опит за интерпретация. - В: Mediaevalia, 5, 2012, 33-41

13. Димов, Г. Средновековните Балкани в контекста на евразийското пространство. Дихотомията на балканските земи като периферия или център на идеи и култура за Евразия. - В: История, год. XXI, кн. 3, 2012, 207-218.

14. Димов, Г. Проблемът за латинските квартали на Балканите през XI-XII век. - В: България в световното културно наследство. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2014, 668-675.

15. Димов, Г. Предполагаемото средновековно присъствие на англо-сакси по Долния Дунав - В: VІІ национална научна конференция, посветена на Поломието, ИМ Попово, В. Търново, 2016, 189-206.

16. Димов, Г. Българите в Южна Италия през Средните векове (от VI-XI век). - В: Mediaevalia. Специално издание, Quad Deus Vault. Сборник в чест на професор дин Красимира Гагова, съставители: Ивайла Попова, Александър Николов, Никола Дюлгеров. София, 2013, 98-120.

17. Димов, Г. Славянското присъствие в Южна Италия през XI-XII век - В: ХX КЮСТЕНДИЛСКИ ЧЕТЕНИЯ 2013 г. (под печат).

18. Димов, Г. Еврейскте общности в Южна Италия през Средните векове. Еврейското присъствие в Апулия VIII-XII век - В: История, кн. 22, бр. 4, 2014, 369-377.

19. Димов, Г. Еврейското присъствие в Апулия (Южна Италия) през XI-XII век. - В: Mediaevalia, 7, 2014, 9-15.

20. Димов, Г. Византийският град на Балканите през XI-XII век - В: ИСЦН, ФФ, СУ "Св. Климент Охридски" -
http://rcss.eu/index.php?section=33&sub_category=1&display=126&id=302

21. Димов, Г. Монети и монетно обръщение в Южна Италия - от края на X до първата половина на XIV век, I част, (под печат в сп. "Нумизматичен бюлетин").

22. Димов, Г. Монети и монетно обръщение в Южна Италия - от края на X до първата половина на XIV век, II част, (под печат в сп. "Нумизматичен бюлетин").

23. Димов, Г. Монети и монетно обръщение в Южна Италия - от края на X до първата половина на XIV век, III част, (под печат в сп. "Нумизматичен бюлетин").

24. Димов, Г. Ранновизантийско сребърно блюдо от Североизточна България - В: История, кн. 22, бр. 6, 2014, 598-610.

25. Димов, Г. Войната в италийските земи през късното Средновековие – анализ и оценка - (под печат в сборник Кюстендилски четения, 2014 г.)

26. Димов, Г. Войната в италийските земи през късното Средновековие: кондотиерите - В: сп. Алманах, I, 2015, 30-43

27. Dimov, G. The Notion of the Byzantine City in
the Balkans and in Southern Italy - 11th and 12th Centuries - В: Realia Byzantino-Balcanica. Сборник в чест на 60 годишнината на професор Христо Матанов. София, 2014.

28. Димов, Г. Войната в италийските земи през късното Средновековие: кондотиерите - В: Mediaevalia. Електр. адрес: mediaevalia.eu, ISSN: 1314-2775 (10 с., под печат).

29. Димов, Г. Ранновизантийско сребърно блюдо от с. Светлен (Поповско) - В: Сборник с доклади от VIII национална научна конференция на тема "Поломието – находки, събития и личности" ИМ Попово, В. Търново, 2016, 741-760.

30. Димов, Г. Балкански наемници на Апенините през 15.-17. век - В: Историческо бъдеще (14 с., под печат).

31. Димов, Г. Преосмисляне ролята на средновековния град в българските земи през ХІ-ХІІ век (под византийско владичество) - В: Mediaevalia. Електр. адрес: mediaevalia.eu, ISSN: 1314-2775 (16 с., под печат).

32. Димов, Г. Норманската отбранителна система в Южна Италия I част - В: сп. Mediaevalia. Електр. адрес: mediaevalia.eu, ISSN: 1314-2775 (38 с., под печат).

33. Димов, Г. Норманската отбранителна система в Южна Италия II част - В: сп. Mediaevalia. Електр. адрес: mediaevalia.eu, ISSN: 1314-2775 (38 с., под печат).

34. Димов, Г. Българите в Южна Италия през Средните векове (6.-11. век). - В: Историческо бъдеще, 1-2, София, 2012, 89-105.

35. Димов, Г. Солид на българския владетел Аспарух. - В: сп. История, кн. 6, София, 2011, 5-14.

36. Dimov, G. The Cities of Southern Italy in between the East and the West (11th-12th centuries). - In: Humboldt Kolleg „Bulgarian-German Scientific Cooperation: Past, Present and Future“ (6 с., под печат).

37. Димов, Г. Норманската отбранителна система в Южна Италия - В: сп. Алманах, II, 2015, 18-53.

38. Димов, Г. Икономика, търговия и градски живот в лангобардска и византийска Южна Италия - X-XI в. - В: сп. История (24 с., под печат)

39. Димов, Г. Балканската политика на император Мануил I Комнин (1143-1180) през 50-те и 60-те години на XII век - В: Сборник доклади от Българо-сръбска научна конференция „Средновековните Балкани: контакти и обмен" (12 с., под печат).

40. Димов, Г. Преосмисляне ролята на средновековния град в българските земи през ХІ – ХІІ век. - В: Докторантски и постдокторантски четения 2015 г, СУ "Св. Климент Охридски", ИФ (16 с., под печат).


2. Рецензии:


41. Димов, Г. Рецензия на сборника "Byzantine Coins in Central Europe (between the 5th and 10th century)" (Византийски монети в Централна Европа от V до X век) - В: Mediaevalia, 4, 2012, 172-176.

42. Димов, Г. Byzantine Coins from the National Museum of Belgrade. - В: Нумизматичен бюлетин, 2, София, 2012, 24-28.

43. Димов, Г. Matiash Hart, François Planet, Zeljko Demo and others. Byzantine Coins in Central Europe between 5th and 10th century. Cracow, 2009, 684 p. Historical Review, 3-4, 2011, 269-270.

44. Рецензия за дипломната работа на Георги Красимиров Кръстев, Ф№ 50051, СУ "Св. Климент Охридски", ИФ на тема: “Военна техника във Византия от края на XIV и XV век ”.

45. Рецензия на дипломната работа на Антоан Димитров Тонев, Ф№ 0820, СУ "Св. Климент Охридски", ИФ на тема “ Ранносредновековните армии на българи и лангобарди (VI – началото на X в.): паралели и различия”.

46. Рецензия за дипломната работа на магистър Стефан Колев, Ф№ 60007, СУ "Св. Климент Охридски", ИФ на тема: "Сен Дени - символ от средновековието".


3. Varia:

47. Византийският град през XI - XII в. - тенденции и промени. - В: Акти на XXII Международен конгрес за византийски изследвания. София, 2011, 67-68.

48. Николов, А., Г. Димов. Теренно проучване на средновековните паметници в гр. Никопол (23-25. 06. 2011). - В: Mediaevalia, 4, 2012, 216-223.


Цитирания:


1. Димов, Г. Проблеми на византийското сребърно монетосечене. Причините за появата на василикона при Андроник II Палеолог (1282 – 1328). - В: История, 1, София, 2012, 25-37. - цитирана в:
- Вл. Иванов Роже де Флор, Асеневци и "кралство Анатолия" - (бел. 8, под печат).

2. Димов, Г. Познатите и непознати граници на "Нова Англия" през Средните векове. - В: АНАМНЕЗА, год. VII, 2012, кн. 3-4, 16-63. - цитирана в:

- П. Николов-Зиков Истинската история на Видинското княжество, С., 2014, с. 25.

- Й. Йотов Българските земи и нашествията на късните номади в кр. на 11.-12. век (дисертация непубликувана) - в подбраната библиография.

3. Димов, Г. Българите в Южна Италия през Средните векове (от VI-XI век). - В: Mediaevalia. Специално издание, Quad Deus Vault. Сборник в чест на професор дин Красимира Гагова, съставители: Ивайла Попова, Александър Николов, Никола Дюлгеров. София, 2013, 98-120 - цитирана в:

- Г. Атанасов Първостроителите на българската държавност. С., 2015, с. 46-47.


Участия в научни форуми:


1. 06-09 юни 2010 г., гр. Кюстендил - ХVII юбилейни кюстендилски четения, с доклад: “Провалите и фалшификациите във византийската монетна политика през X век. Тетартерон и диотетартетон номизма”.

2. 15-16 октомври 2010 г., гр. В. Търново – Стандарти на всекидневието през средновековието и новото време, с доклад: "Паричните и търговски отношения между Южна Италия, Византия и Изтока през XI - XII век".

3. 20 януари 2010 г., гр. София – Докторантски четения на СУ – ИФ., с доклад: "Проблеми на норманското изкуство в Италия. Изкуството в Южна Италия XI – XII в.".

4. Септември 2010 г., гр. София – Балканският град през погледа на западните пътешественици XI – XV в. Типологизация на западното мислене, с доклад: "Западно балканският град по времето на норманските нашествия и походи XI – XII век".

5. 24-27 Февруари 2011г. – конференция на ЮЗУ гр.Благоевград - „Балканите” извън Балканите. XX Международен балкански конгрес Благоевград с доклад: „Балкани извън Балканите. Византийското изкуство в Южна Италия - XI -XII век''.

6. 27-29 Май 2011г., гр. Кюстендил - ХVIII юбилейни кюстендилски четения, с доклад: ''Преосмисляне ролята на средновековния град в българските земи през XI – XII век".

7. 17-18 Юни 2011г., Swansea University (Англия), конференция: ''Medieval urban life: facts and fictions'' с доклад: ‘’The Byzantine City in the Balkans and Southern Italy – 11th – 12th Centuries’’.

8. 22-27 Август 2011 г., гр. София, XXII Международен Конгрес за Византийски изследвания с доклад: „Византийският град през XI – XII в. – тенденции и промени''.

9. 30 Септември, 2011г., гр. София, ИФ, СУ "Св. Климент Охридски" - конференция: “Мултикултурното пространство на Балканския град в прехода от Средновековие към Модерност”, с доклад: „Проблемът за латинските квартали на Балканите през XI – XII в.”

10. 27 ноември 2011 г., ФФ, СУ "Св. Климент Охридски" - публична лекция на тема: "Представата за византийския град - ХІ – ХІІ век ".

11. 22 ноември, 2011 г., ИФ, СУ "Св. Климент Охридски", конференция „ДОКТОРАНТСКИ ДИАЛОЗИ ЕСЕН 2011 г.”, с доклад: „Византийският град на Балканите и Южна Италия – XI – XII в.”

12. 19 Декември, 2011г. ИФ, СУ "Св. Климент Охридски", Докторантска конференция на ИФ, с доклад: „Византийски влияния върху изкуството в Южна Италия - XI – XII в.”.

13. Април, 2012 г. гр. Попово, VII национална научна конференция на тема с доклад: "Предполагаемото средновековно присъствие на англосакси по Долния Дунав".

14. 17-19 Май, 2012 г., гр. Шумен, Трета национална конференция "България в световното културно наследство", с доклад "Латинските квартали на Балканите през XI-XII век".

15. 1-3 Юни, 2012г., гр. Кюстендил - ХIX юбилейни кюстендилски четения, с доклад "Българско присъствие в Южна Италия през Средновековието".

16. 25 Ноември, 2012 г., СУ "Св. Климент Охридски" - "Мултикултурното пространство на Балканския град по Долен Дунав и Via Diagonalis", с доклад: " Никополското съкровище - опит за интерпретация".

17. 27. ноември 2013 г., ИФ, СУ "Св. Климент Охридски" ЕТНОКОНФЕСИОНАЛНИВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА БАЛКАНИТЕ: ПОГЛЕД ОТВЪН И ОТВЪТРЕ с доклад: "Еврейското присъствие в Апулия (Южна Италия) през XI век".

18. 23-26 май 2013 г., гр. София, Трети международен конгрес по българистика с тема: "Българите в Южна Италия през Средните векове".

19. Юни 2013 г., гр. Кюстендил, 2013 г., гр. Кюстендил, ХX юбилейни кюстендилски четения с тема "Славянско присъствие в Южна Италия през XI-XII в ".

20. 29-30 май, 2013, гр. Попово, VIII национална научна конференция на тема "Поломието – находки, събития и личности" с доклад: "Ранновизантийско сребърно блюдо от с. Светлен (Поповско)".

21. 6-7 юни 2014 г., гр. Кюстендил, XXI юбилейни кюстендилски четения с тема: "Войната в италийските земи през късното Средновековие: кондотиерите".

22. 29 април 2015 г., София - Международната научна конференция „1150 години от Покръстването – цивилизационният избор на България” с доклад на тема: "Покръстването на българския народ като свързващ елемент във "Византийската общност" през Средните векове".

23. 31 август- 4 септември 2015 г., София - XI Международен конгрес по балканистика, член на Организационния комитет.

24. 1-2 октомври 2015, гр. София, ИБЦТ към БАН - Българо-сръбска научна конференция „Средновековните Балкани: контакти и обмен“ с доклад на тема: "Балканската политика на император Мануил I Комнин (1143-1180) през 50-те и 60-те години на XII век".

25. 26.-28. November 2015, Sofia – Humboldt Kolleg „Bulgarian-German Scientific Cooperation: Past, Present and Future“ with paper: "The cities of Southern Italy in between the East and the West (11th-12th centuries)".

26. 17 декември 2015 г., София - Докторантски и постдокторантски четения 2015 г., СУ "Св. Климент Охридски", ИФ с доклад на тема: "Преосмисляне ролята на средновековния град в българските земи през ХІ – ХІІ век".

27. 07. 09. 2015, ARCS, Sofia - Public Lecture: "Thessaloniki, Philippopolis and Adrianople in the 11th and 12th Centuries: Commercial Topography and Related Infrastructure".


Стипендии и грантове:

1/ стипендия за участие от AIEB and Serbian National Committee Grants for Younger Scholars for the purpose of participating at the 23rd International Congress of Byzantine Studies in Belgrade, 2016;

2/ Thessaloniki, Philippopolis and Adrianople in the 11th and 12th Centuries: Commercial Topography and Realated Infrastructure. ARCS (American Research Center in Sofia) “ROBERT AND NELLIE GIPSON” Fellow, Athens, 01.11.2014-01.02.2015;

3/ стипендия за участие в Третия международен конгрес по българистика (23-26 май 2013 г.), ИФ, СУ "Св. Климент Охридски", 2013 г.;

4/ стипендия по оперативна програма: "Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ "Св. Климент Охридски", "Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.", 2012 г.;

5/ стипендия за участие в XXII Международен конгрес за Византийски изследвания, София, 2011 г., Grants for Younger Scholars ARCS (American Research Center in Sofia), 2011 г.;

7/ стипендия за научна специализация Swansea University (Англия) "Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени" към ФНФИ, СУ “Св. Климент Охридски”, с тема: "Представата за византийския град на Балканите и Южна Италия през XI – XII век", 2011 г.;

6/ стипендия по програма "Collegium Historicum" Програма за повишаване на научния капацитет на докторанти, постдокторанти и млади учени в Историческия факултет на Сoфийския университет” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (2007-2013), съфинансирана от Европейския социален фонд, 2010 г.


Участие в проекти:


1/ бюджетно спонсориран проект "Голямото Средиземноморие: поглед отвътре и отвън" (2015/17 г.);


2/ съвместен проект по ЕБР между ИБЦТ-БАН и Византолошки институт-САНУ на тема "Балканите като световен кръстопът: контакти и обмен" (2014/16).


3/ научен проект: ЕТНОКОНФЕСИОНАЛНИВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА БАЛКАНИТЕ: ПОГЛЕД ОТВЪН И ОТВЪТРЕ- финансиран от фонд Научни изследвания при СУ “Св. Климент Охридски” (2013 г.);


4/ научен проект: "Мултикултурното пространство на Балканския град по Долен Дунав и Via Diagonalis" - финансиран от фонд Научни изследвания при СУ “Св. Климент Охридски” (2012 г.);

5/ научен проект: "Мултикултурното пространство на Балканския град в прехода от Средновековие към Модерност" - финансиран от фонд Научни изследвания при СУ “Св. Климент Охридски” (2011 г.);


6/ научен проект: "Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени" НФНИ, СУ "Св. Климент Охридски” (2011 г.);


7/ научен проект: "Балканският град през погледа на западните пътешественици XI – XV в. Типологизация на западното мислене" - финансиран от фонд Научни изследвания при СУ “Св. Климент Охридски” (2010 г.).

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене