Лични страници

Георги Димов

Georgi DimovГеорги Николов Димов

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, доцент

Научни интереси:
Средновековна балканска история; История на Византия и Средиземноморския свят; средновековна нумизматика и сигилография; материална култура и изкуство през Средните векове; икономическа и социална история на Средновековието: градове, инфраструктура, търговия на далечни разстояния и комуникации в т.нар. Голямо Средиземноморие.

Образование и специализации:

Образование
2010–2014 Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет, редовна докторантура
2000–2010 Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет: първа специалност – археология (профил средновековна археология); втора специалност история – (профил средновековна обща история)

Специализации
2014–2015 Научна специализация в гр. Атина, Гърция
2011 Научна специализация в Swansea University, Англия

Стипендии
Програма за подпомагане на младите учени в БАН на тема „Основни артерии  на комуникация в дн. Южна България и Беломорието – средство за  интегрирането на българските земи в Средиземноморския свят (края на VII – началото на XIII в.)” по Договор № ДФНП-118/11.05.2016.

2016 Стипендия за участие от AIEB and Serbian National Committee Grants for Younger Scholars for the purpose of participating at the 23rd International Congress of Byzantine Studies in Belgrade

Стипендия по проект: Тhessaloniki, Philippopolis and Adrianople in the 11th and 12th Centuries: Commercial Topography and Realated Infrastructure. ARCS “Robert and Nellie Gipson” Fellow, Athens, 01.11.2014-01.02.2015

2013 Стипендия за участие в Третия международен конгрес по българистика (23-26 май 2013 г.), Исторически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2012 Стипендия по оперативна програма: „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“

2011 Стипендия за участие в XXII Международен конгрес за Византийски изследвания, София, Grants for Younger Scholars ARCS

2011 Стипендия за научна специализация Swansea University (Англия) „Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени" към ФНФИ, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, с тема: „Представата за византийския град на Балканите и Южна Италия през XI – XII век“

2010 Стипендия по програма "Collegium Historicum" Програма за повишаване на научния капацитет на докторанти, постдокторанти и млади учени в Историческия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (2007-2013), съфинансирана от Европейския социален фонд

Участие в научни проекти:

ЕБР-проект на ИБЦТ-БАН и Византолошки институт-САНУ „Гласове и образи на средновековните Балкани“

ЕБР-проект на ИБЦТ-БАН и Отделение за хуманитаристика – ЧАНИ „Средновековните Балкани говорят за себе си: гласовете на местните хора“

Проект по Програма за подпомагане на младите учени в БАН на тема „Основни артерии  на комуникация в дн. Южна България и Беломорието – средство за  интегрирането на българските земи в Средиземноморския свят (края на VII – началото на XIII в.)”, Договор № ДФНП-118/11.05.2016 г.

2015–2017 Бюджетно спонсориран проект „Голямото Средиземноморие: поглед отвътре и отвън“

2014–2016 Съвместен проект по ЕБР между ИБЦТ-БАН и Византолошки институт-САНУ на тема „Балканите като световен кръстопът: контакти и обмен"

2013 „Етноконфесионални взаимоотношения на Балканите: поглед отвън и отвътре" - финансиран от Фонд „Научни изследвания“ при Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2012 „Мултикултурното пространство на Балканския град по Долен Дунав и Via Diagonalis" -  финансиран от Фонд „Научни изследвания“ при Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2011 „Мултикултурното пространство на Балканския град в прехода от Средновековие към Модерност" -  финансиран от Фонд „Научни изследвания“ при Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2011 „Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени" - финансиран от Фонд „Научни изследвания“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2010 „Балканският град през погледа на западните пътешественици XI – XV в. Типологизация на западното мислене" -  финансиран от Фонд „Научни изследвания“ при Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Избрани публикации:

Димов, Г. Монетосеченето в Южна Италия XI-XII век. – В: Нумизматичен бюлетин, 1, София, 2011, 3-21.

Димов, Г. Солид на българския владетел Аспарух. – В: АНАМНЕЗА, год. VI, 2011, кн. 3-4, 132-148.

Димов, Г. Провалите и фалшификациите във византийската монетна политика през X век. Появата на тетартерон и диотетартетон номизма. – В: Mediaevalia, 3, 2011, 237-245.

Димов, Г. Преосмисляне ролята на средновековния град в българските земи през XI-XII век (под византийско владичество) – В: ХVІІІ КЮСТЕНДИЛСКИ ЧЕТЕНИЯ 2011 г., съставител: Владимир Станев, Кюстендил-София, 2011, 41-57.

Димов, Г. Западнобалканският град по времето на норманските нашествия и походи XI–XII век - В: Collegium Historicum, 2, съставители: Драгомир Драганов, Тодор Попнеделев. София, 2012, 367-380.

Димов, Г. Паричните и търговски отношения между Южна Италия, Византия и Изтока през XI–XII век. – В: Стандарти на всекидневието през средновековието и новото време. Велико Търново, 2012, 375-389.

Димов, Г. Проблеми на византийското сребърно монетосечене. Причините за появата на василикона при Андроник II Палеолог (1282 – 1328). – В: История, 1, София, 2012, 25-37.

Димов, Г. Познатите и непознати граници на "Нова Англия" през Средните векове. – В: АНАМНЕЗА, год. VII, 2012, кн. 3-4, 16-63.

Димов, Г. Културните и политически взаимоотношения между Византийската империя и кралство Англия през XI-XII век. – В: История, год. XX, кн. 5, 2012, 395-408.

Димов, Г. The Notion of the Byzantine City in the Balkans and in Southern Italy – XI-XIIth centuries. – В: Mediaevalia, 4, 2012, 83-99.

Димов, Г. Никополското съкровище - опит за интерпретация. – В: Mediaevalia, 5, 2012, 33-41

Димов, Г. Средновековните Балкани в контекста на евразийското пространство. Дихотомията на балканските земи като периферия или център на идеи и култура за Евразия. – В: История, год. XXI, кн. 3, 2012, 207-218.

Димов, Г. Проблемът за латинските квартали на Балканите през XI-XII век. - В: България в световното културно наследство. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2014, 668-675.

Димов, Г. Предполагаемото средновековно присъствие на англо-сакси по Долния Дунав – В: VІІ национална научна конференция, посветена на Поломието, ИМ Попово, В. Търново, 2016, 189-206.

Димов, Г. Българите в Южна Италия през Средните векове (от VI-XI век). – В: Mediaevalia. Специално издание, Quad Deus Vault. Сборник в чест на професор дин Красимира Гагова, съставители: Ивайла Попова, Александър Николов, Никола Дюлгеров. София, 2013, 98-120.

Димов, Г. Еврейскте общности в Южна Италия през Средните векове. Еврейското присъствие в Апулия VIII-XII век – В: История, кн. 22, бр. 4, 2014, 369-377.

Димов, Г. Еврейското присъствие в Апулия (Южна Италия) през XI-XII век – В: Mediaevalia, 7, 2014, 9-15.

Димов, Г. Ранновизантийско сребърно блюдо от Североизточна България – В: История, кн. 22, бр. 6, 2014, 598-610.

Димов, Г. Войната в италийските земи през късното Средновековие: кондотиерите –В: сп. Алманах, I, 2015, 30-43

Dimov, G. The Notion of the Byzantine City in
the Balkans and in Southern Italy - 11th and 12th Centuries - В: Realia Byzantino-Balcanica. Сборник в чест на 60 годишнината на професор Христо Матанов. София, 2014.

Димов, Г. Ранновизантийско сребърно блюдо от с. Светлен (Поповско) - В: Сборник с доклади от VIII национална научна конференция на тема "Поломието – находки, събития и личности" ИМ Попово, В. Търново, 2016, 741-760.

Димов, Г. Норманската отбранителна система в Южна Италия I част - В: сп. Mediaevalia. Електр. адрес: mediaevalia.eu, ISSN: 1314-2775 (38 с., под печат).
Димов, Г. Българите в Южна Италия през Средните векове (6.-11. век). - В: Историческо бъдеще, 1-2, София, 2012, 89-105.

Димов, Г. Солид на българския владетел Аспарух – В: сп. История, кн. 6, София, 2011, 5-14.

Димов, Г. Норманската отбранителна система в Южна Италия – В: сп. Алманах, II, 2015, 18-53.

Димов, Г. Монтана и Регио Монтанезиум през късната Античност и ранното Средновековие - тенденции и промени  В: Сборник от конференция „Oт Montana до Mонтана: един град между древността и настоящето“

Димов, Г. Балканската политика на император Мануил I Комнин през 50-те и 60-те години на XII век – В: Л. Симеонова, Л. Тасева (съст., ред.) Средновековните Балкани като световен кръстопът. Контакти и обмен [Studia balcanica 32]. София: „Тендрил“, 2017, с. 109-128. ISBN 978-954-92809-6-8

Димов, Г. Между земното и сакралното: катедрали, мощи и духовни водачи в градския живот на Южна Италия през XIXII в.  В: История 6, 2016, 587582

Димов, Г. Ранновизантийско сребърно блюдо от с. Светлен (Поповско)  В: „Поломието – находки, събития и личности“, В. Търново, 2015, 741760

Димов, Г. Предполагаемото средновековно присъствие на англо-сакси по Долния Дунав  В: „Поломието – находки, събития и личности“, В. Търново, 2015, 189– 206

Димов, Г. Южноиталианските civitates между градската независимост и ерозията на норманската власт (1085–1130) – В: Алманах 4, 2016, 16– 40

Димов, Г. Икономика, търговия и градски живот в лангобардска и византийска Южна Италия – X–XI в. – В: История 1, 2016, 833

Димов, Г. Норманската отбранителна система в Южна Италия. – В: Алманах 2, 2016, 30– 43

Димов, Г. Преосмисляне ролята на средновековния град в българските земи през ХІ–ХІІ век. – В: Mediaevalia 8, 2016, 5375

Димов, Г. Войната в италийските земи през късното Средновековие: кондотиерите – В: Mediaevalia 8, 2016, 3046

Dimov, G. The Cities of Southern Italy in between the East and the West (11th–12th centuries – In: Bulgarian-German Scientific Cooperation: Past, Present and Future. Proceedings of the Humboldt-Kolleg, Sofia, November 26 – 28, 2015. Ed. I. Pajeva, R. Argirova, K. Bacvarov, D. Boteva, N. Burneva. Sofia: Faber, 2016, 124129

Димов, Г. Между земното и сакралното: катедрали, мощи и духовни водачи в градския живот на Южна Италия през XIXII в.  В: Conservative Quarterly, 34, 2016/2017, 8295. ISSN 2367-6981

Dimov, G. Economic Relations between the Norman Kingdom of Siciliy and the Byzantine Empire (1130–1194)  In: Etudes balkaniques, 1, 2017, 147162. ISNN 2534-8574

Dimov, G. Duklija, the Normans of Sicily and Byzantium in the 11th and 12th century/ Duklija, Normani sa Sicilije i Vizantija u 11. i 12. vijeku. – In: G. Borozan (ed.), The 1000th Anniversary of St. Jovan Vladimir. Proceedings from the Scientific Conference Oct. 21, 2016 [MASA- Naučni skupovi 142], (Podgorica, 2017), 21–29. Няма ISBN

Димов, Г. Монети и монетно обръщение в Южна Италия 10.14. век.  В: Алманах, 7. 2017, 20–32. ISNN 2367-802X

Контакти:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Адрес за кореспонденция: ул. „Московска“ № 45, 1000 София

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене