Лични страници

Валерия Фол

Valeria Fol 01 10 2019Валерия Николова Фол

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор на историческите науки, професор

Научни интереси:
Антична история, култура и религия на Европейския Югоизток (Гърция и Тракия) и Средиземноморието, Тракология, приемственост между Античността и следващите исторически епохи в Европейския Югоизток

Образование и специализации:
Стара и средновековна история, втора специалност философия – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Кандидат на науките (доктор) по изкуствознание – Институт за изкуствознание – БАН
Старши научен сътрудник ІІ степен (доцент) по теория и история на културата (древност) – Институт по тракология – БАН
Доктор на историческите науки - Институт по тракология – БАН
Старши научен сътрудник І степен (професор) – Център по тракология – БАН.

Участие в научни проекти:
2019 Научен ръководител на лятна практика за млади учени и студенти „Експедиция Сърнена Средна гора”
2018–2023 Научен координатор за ИБЦТ в инфраструктурен проект ИНФРАМАТ
2018–2023 Член на екипа на Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР)
2016–2018 Научен координатор на ИБЦТ в Общоакадемичен изследователски проект на БАН (22 института и 5 лаборатории) „Траките – генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността”
2016 Проект Man-Nature-Culture: Ancient Thrace and Medieval Bulgaria, по повод отбелязването на 60 годишнината от членството на България в ЮНЕСКО
2000–2017 Научен ръководител на българо-турски летен университет „Странджа планина и нейната роля в преноса на цивилизации Изток – Запад”
2014–2019 Член на екипа на „Извори за историята на Тракия и траките” - – вътрешен изследователски проект на Института по балканистика с Център по тракология на БАН
2013–2015 Член на екипа на „Тракия и Рим” - вътрешен изследователски проект на Института по балканистика с Център по тракология на БАН
2013–2019 Съ-научен ръководител на „Mirabilia” – вътрешен изследователски проект на Института по балканистика с Център по тракология на БАН
2007–2010 Научен ръководител на интердисциплинарен изследователски проект „Мултимедиен модел на тракийските царски гробници в Могиланската могила – гр. Враца”
2008 Научен ръководител на “Strandja wind friendship project” - 2005 Joint Small Projects Fund Kirclareli, Turkey
2007–2009 Научен ръководител на интердисциплинарен научен проект с международно участие „Подводното археологическо наследство на България – в опасност. Тракийските морски културни пейзажи – проучване, опазване, промотиране”
2006–2007 Научен ръководител на проект “Traveling in the time of Thracians”с международно участие
2005–2009 Научен ръководител на изследователски и музеен проект “The Thracian Cosmos: The Realm of Kings” - UNESCO
2004–2005 Научен ръководител на международен проект с научна конференция “ The Rock Sanctuaries of the Thracians, other peoples of South-Eastern Europe, and Anatolia during the Antiquity” - UNIESCO

Преподавателска дейност:
Преподаватeл по Стара история и Тракология в УниБИТ

Избрани публикации:
Фол, В. 2014. Царете на одриската държава / The Kings of the Odrysian State : 178-253; съвместно с Димитър Попов и Кирил Йорданов: Хронологическа таблица на най-известните исторически засвидетелствани тракийски царе / Chronological Table of the Most Famous Historical Attested Thracian Kings: 272-299; Основна литература / Bibliography: 297-299 В: Фол, В. – Попов, Д. – Йорданов, К. 2014. Царете на траките. Тангра ТанНакРа, София = Fol, V. – Popov, D. – Yordanov, K. 2014. The Thracian Kings. Tangra TanNakRa, Sofia.
Фол, В. 2010. Приказки за деца и възрастни. Симолини – 94. София.
ФОЛ, В. във ПОПОВ, Д. – ФОЛ, В. Божествата на траките/The Deities of the Thracians. Тангра ТанНакРа. София: 10-55, 100-166, 294-313.
Fol, A. – Fol, V. 20082. Траките / The Thracians. Tangra TanNakRa Publishing House. Sofia.
Фол, В. 2008. Орфей тракиецът / Orpheus, the Thracian. Тангра ТанНакРа. София.
Фол, В. 2007. Скални топоси на вяра в Югоизточна Европа и в Мала Азия. Институт по тракология „проф. Ал. Фол”. София = Studia Thracica 10.
Fol, V. 2003. La Thrace antique. Le silence parle. Comite Mational Europalia Bulgarie 2002.
Фол, В. 2000. Мегалитни и скални паметници в Древна Тракия. Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”& Demax. София.
Фол, В. 2000. Първи дял. В: Фол, В. – Нейкова, Р. 2000. Огън и музика. Èçäàòåëñòâî íà ÁÀÍ “Марин Дринов” & Тилиа. София, 11-142, Приложения: 269-290, 293-337.
Fol, V. 2000. Golden Power and Golden Death (13-26); Entering the Long-term History (41-60); Imagenary and Idea (147-168); The Roch and the Fire (171-192) – In: Fol, A. – Jordanov, K. Porozhanov, K. – Fol, V. 2000. Ancient Thrace. International Foundation “Europa Antiqua” & Institute of Thracology – Bulgaria Academy of Sciences. Sofia.
Фол, В. 1996. Забравената светица. УИ „Св. Климент Охридски”. София.
Фол, В. 1993. Обредното представление. В: Райчевски, Ст. – Фол, В. 1003. Кукерът без маска. УИ „Св. Климент Охридски”. София, 95-135, 205-216; Въведение (съвместно с Райчевски, Ст.): 5-6; Заключение, Приложения (съвместно с Райчевски, Ст.): 135-184.
Фол, В. 1993. Скалата, конят и огънят. Ранна тракийска обредност. Аргес. София.

Fol, V. 2019: Angry Deities and Heroes: Example from Thrace. – Études balkaniques. Mirabilia: Miraculous and Magical, LV/1, 24-31.
Fol, V. 2019: Mycenaean Thrace – a theme to be continued. In: Thracia 24. ΕΠΟΠΤΕΙΑ In honorem annorum LXXXV Alexandri Fol, 17-28.
Fol, V. 2019. Golden masks from the lands of the Odrysian Kingdom. – Scienze dell’Antichita, 24 – 2018, Fascicolo 3, 89-98.
Fol A. А., Fol V. 2018. Music in the sacred spaces of the Thracians. Сборник в чест на 85 години от рождението на Професор Александър Фол, д.н. Български институт по египтология – НБУ, Софияр 77-95.
Фол, В. 2018. Бележки за царската власт в Тракия. В: Thracia XXIII Thraco-Anatolica. Сборник в чест на 65 годишнината на проф. Калин Порожанов, д-р, д.н., ИБЦТ, София, 43-53.
Fol, V. 2018. The light, imaginary and real sacred space in the thracian rock - cut sanctuaries. – In: Gjorgjievski, D. (Ed.) 2018. Giving gifts to god: evidences of votive offerings in the sanctuaries, temples and churches. proceedings of the 1 st & 2nd International archaeological conference “Kokino”, held in Skopje & Kumanovo, 2016-2017. National Institution Museum of Kumanovo, Kumanovo, 67-74.
Fol, V., Konstantinov, O., Stoev, K. 2017. Interactive Lapidarium – Opportunities for Research and Training. – 23 International Coferance ICE / ITMC Advances on Digital Cultural Heritage, Madeira, Portugal, June 28, 2017, Revised Selected Papers, © Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018; M. Ioannides et al. (Eds.): Digital Cultural Heritage 2017, LNCS 10754, pp. 1–11, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-75789-6_10, 130-140.
Fol, V. 2017. The Treasure from the Golyama Brestnitsa Village and the Relation: Sacred Object – Rite – Faith. – Orpheus. Journail of Indoeuropean and Thracian Studies, 22, 72-79.
Fol, V., Konstantinov, K. 2016. Megalithic Monuments in Sarnena Gora, Brezovo Municipality. – In: Megalithic Monuments and Cult Practices. Proceeding of the Second International Symposium “Megalithic Monuments and Cult Practices” Blagoevgrad, 12-15 October 2016, Neofit Rilski University Press, Blagoevgrad, 9-16.
Фол, В. 2016. Великата богиня-майка и чудовището Кенхринес. – В: Mirabililia: Чудеса и чудовища. (= Studia Balkanica 31), Институт за балканистика & Център по тракология – БАН, 34-45.
Fol, V. 2016. Masks and the World Beyond. – In: Hulubaș, A., Repciuc, I. (Ed.) 2016. The Rites of Passage Time after Time, Iaşi, 376-389.
Фол, В. 2016. Пейзаж и вяра. – В: Thracia 21 „Древна Тракия през І хил.пр.Хр. Икономика, политика, общество, култура”, БАН, София, 295-306.
Fol, V., György, G., Trifonov, T., Alexiev, A., Ivan S. Ivanov, I. S. 2016. Acoustic Characteristics of Sacral Thracian Sites. In: AIS 2016 - 11th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas, November 17, 2016, Székesfehérvár, Hungary, 84-87.
Fol, V. 2016. The great goddess-mother and the monster kenchrines. – Études balcaniques LII, 2016: 28-40.
Фол, В. 2016. Светлината и тъмнината в посветителната обредност на траките. В: Поломието. Находки, събития, личности. VІІ и VІІІ национални научни конференции. Фобер, Велико Търново: 76-82.
Фол, В. 2016. Култът към Слънцебога в Тракия в Средиземноморски и Малоазийски контекст. В: Поломието. Находки, събития, личности. VІІ и VІІІ национални научни конференции. Фобер, Велико Търново: 588-594.
Fol, V. 2016. Les royomes thraces au-delà des légendes. – Nouvelle école numéro 65 : 169-167.
Fol, V. 2015. L’aprport de la thracologie. Dans: L’Épopés des rois thraces des guerres Médiques aux invasions celtes 479 – 278 av. J.-C. Découvertes archéologiques en Bulgarie. Édition d’art. Paris : 360-361.
Fol, V. 2014. The Cult to the Sun-God and King’s Ideology – In: Serdica Edict (311 AD). Concepts and Realizations of the Idea of Religious Toleration. Tangra TanNakRa publishing House, Sofia: 181-184.
Фол, В. 2014. Маскарадът и обредното хранене и пиене – В: Маскарадните игри – визуален разказ. Аргус, Перник: 29-37.
Фол, В. 2014. Пещера и вяра. – История 1 /2014: 8-14.
Фол, В. 2013. Трибалите и култът към слънцето В: Монтана – кръстопът на цивилизации. Собрник с доклади и съобщения от национална научна конференция – Монтана’2011, Тангра ТанНакРа, София, 23-31.
Фол, В. 2013. Микенски реминисцении в пространството Самотраки – Хемус. В: Тракийско и византийско културно наследство в Родопите и Северното Егейско крайбрежие. Сборник с научни доклади по едноименен проект с акроним THRABYZHE, финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013: 17-22 (български), 07-112 (английски език), 197-202 (гръцки език).
Fol, V., O Кonstantinov. 2013. The Odrysian Kingdom - a Concept of an Interactive Multimedia Application for Educational Purposes. – In: Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage – DiPP2013, Proceeding of International Conference September 18 – 21, 2013, Veliko Tarnovo:183-188.
Fol, V. 2012. Ontology of megalithism – Proceedings of the First International Symposium “Ancient Cultures in South-East Europe and the Eastern Mediterranean” on the topic of “Megalithic Monuments and Cult Practices”, 11 – 14 September 2012, Blagoevgrad. Neofit Rilski University Press. Blagoevgrad: 9-12.
Fol, V. 2011. Masks and masquerade ritualism in the Early-Christianwritten tradition. In: Campostrini, P.(Ed.) Carnaval King of Europe. = SM Annali di San Mochele 24 (2011): 147-157.
Fol, V. 2010-2011. La dance de braise des Nestinari. – Nouvelle ecole, numéro 59-60, années 2010-2011: 210-216.
Fol, V. 2010. The information and Comunication Technologies, the New Challenges in the Politics towords the Cultural Heritage, and Continuing Education. – Informatics in the Scientific Knowledge. International Scientific Conference 2010. Varna Free University “Chernorizets Hrabar” and The Institute of Mathematics and Informatics at the Bulgarian Academy of Sciences, Varna: 336-338.
Fol, V. 2008. Cave as a topoi of faith. – Proceedings Russe Reginal Museum of History, book XII. The World of the Getae: 107 – 114.
Fol, V. 2009. The Anthropodaimons with Golden Masks from the Upper Stream of Tonzos. In: Thracia 18 In memory of Alexander Fol. Professor Fol Center of Thracology. Sofia: 35-42.
Fol, V. 2009. The wolf/the dog and the North as the direction of wisdom. In: Studia archeologiae et historiae antiquae. Doctissimo viro Scientiarum Archeologiae et Historiae Ion Nikuliţă, anno septuagesimo aetatis suae, dedicator. Chişinău: 149-158.
Фол, В. 2008. Вълкът/кучето и Северът като посока на мъдростта. В: Харитонов, Хр. (Съст.) 2008. От регионалното към националното. Юбилеен сборник в чест на чл. Кор. Проф. дмн Йордан Йорданов. Академично издателство „Проф. Марин Дринов”. София.
Fol, V. 2008. The Rock as a topoi of faith. The interactive zone of the rock-cut monuments – from Urartu to Thrace. In: Kostov, R. (Ed.) Geoarchaeology and Archaeomineralogy. Proceedings of the International Conference 29-30 October 2008 – Sofia, 151-162.
Fol, V. – Kostov, R. 2008. The “unknown” megalithic and stone-cut monuments of Europe (megalithic and rock-cut sites in Southeast Bulgaria). In: Field Trip Guide Book - International Conference “Geoarchaeology and archaeomineralogy”, Sofia, 29-30 October 2008q 3-10.
Fol, V. 2007. The Solar Doors – a Gate to the Beyond. In: Proceedings of the 10th International Congress of Thracilogy, Komotini – Alexandrupolis 18-23 September 2005. Athens 2007: 169-175.
Fol, V. 2007. Kuker bez Maska. – In: Jajjé, N. A. 2007. A Balkan Customs half as old as time. A Study in Ancient Myth and Living Ritual. Trafford Publishing, LXXXI – XCI.
Fol, V. 2007. Interpretative possibilities for rock-cut topoi of faith in and around natural caves. In: Ancient Civilizations and the Sea. International Conference a Tribute to the 70th Anniversary of Prof. Michai Lazarov, Varna 13th-15th October, 2004 (= Acta Musei Varnaensis V), 84-91.
Fol, V. 2007. Thirty Years Later. In: Thracia XVII. In honorem annorum LX Cirili Yordanov, 73-84.
Fol, V. 2006. La Thrace – patrie des rois immortels. Dans : Fol, V. 2006. (Direction d’ouvrage) L’or des Thraces. Trésors de Bulgarie. Musée Jacquemart–André – Institut de France. Paris , 19-41.
Fol, V. 2006. The rock Antiquity of Delphi. In: TASIĆ, N.– GROZDANOV, C. (Eds.) Homage to Milotin Garašanin. Serbian Academy of Sciences and Arts and Macedonian Academy of Sciences and Arts. Belgrade, 513-521.
Fol, V. 2005. Ritualism in rock-cut and megalithic monuments in ancient Thrace. – In: Actes du XIVème Congr UISPP, Université de Liège, Belgium, 2-8 september 2001. Section 11 L’âge du bronze en Europe et en Méditerranée = BAR International Series 1337 / 2005, 13-24.
Fol, V. 2005. Formación de la cultura tracios (1200-500 a. de C.). ¬– Los Tracios. Tesoros enigmáticos de Bulgaria. Obra Social, Fondación « La Caixa ». Barselona : 40-43 (= FOL, V. 2005. Formació de la cultura tràcia (1200-500 a. de C.). Els Tracis. Tresors wnigmàtics de Bulgària . Obra Social, Fondación « La Caixa ». Barselona, 40-43).
Fol, V. 2004. The Rock Antiquity of Eleusis. In: NIKOLOV, V. – BǍČVAROV, K (Hrsg.). 2004. Von Domica bis Drama. Gedenkschrift für Jan Lichardus. Archäologisches Institut mit Museum der Bulgarishen Akademie der Wissenschaften. Sofia, 171-180.
Fol, V. 2004. Mask and Massquerade: From Mysterious Initiation to Carnaval Tradition. In: MOULDIN, B. (Ed.) 2004. Carnaval. University of Washington Press. Seattle, 45-63.
Fol, V. 2004. Knowledge in the Beyond. Orpheus Journal of Indo-European and Thracian Studies 13-14, 31-44.
Fol, V. 2004. Herrscher und Priester im mykenischen Thrakien. – Die Thraker. Das goldene Reich des Orpheus. 2004. Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland. Philipp von Zabern. Bonn, 93-99.
Fol, V. 2004. Kultstätten. – Die Thraker. Das goldene Reich des Orpheus. 2004. Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland. Philipp von Zabern. Bonn, 213-224.
Fol, V. 2004. Das Mykenische Thrakien als Impulsgeber der antiken Welt. – Vernissage. Die Zeitschrift zur Ausstellung „Die Thraker. Das goldene Reiche des Orpheus“. Nr. 15/04, 12 Jahrgang 137, 20-25.
Fol, V. 2003. Spatial and Temporal Continuum of the Rock-Cut Topoi of Faith. An Essay on a Preliminaty Reconstruction of the Faith-Ritualism. In: MITREVSKI, D. (Ed.). 2003. Pyraichmes 2. National Museum – Kumanovo. Kumanovo, 215-228.

Информация за наукометричните показатели в съответствие с Регистъра на академичния състав в Република България

Контакти:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене