Лични страници

Александра Миланова

IMG Alexandra MilanovaАлександра Димитрова Миланова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, главен асистент
Научен координатор на Института за балканистика с Център по тракология

Научни интереси:
Нова и съвременна история на Балканите, международни отношения през XIX-XX век, културна дипломация, градска култура и културно наследство.


Образование и специализации:

Образование
2016 ОНС „доктор“, професионално направление 2.2. История и археология, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет
2012 Магистър по международни отношения, специалност „Международни организации и многостранна дипломация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет
2010 Бакалавър, специалност „Минало и съвремие на Югоизточна Европа“ и учител по история, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет

Специализации
2023 Сорбон Нувел – Париж 3
2014 Женевски университет, Швейцария
2014 Йейлски университет, САЩ
2011–2012 Африканска фондация за медицина и проучвания, Кения
2009 Център за езиково обучение Dilmer, Турция
2007 Солунски университет Аристотел, Гърция
 

Участие в научни проекти:

2023–2026 Ръководител на проект „Културната дипломация на Балканите през XX и XXI век: постижения, проблеми, предизвикателства за бъдещето“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, МОН
2021–2024 Ръководител на проект на ИБЦТ–БАН „Лекционен цикъл „Всеки втори вторник“
2019–2022 Ръководител на проект „Европейски влияния в модерната градска музикална култура на Балканите. Библиографско изследване“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, МОН
2019 Ръководител на проект „Циганите/ромите в османските Балкани: проблеми на историческата методология“, финансиран от Посолството на Република Франция в България и Френския институт в България
2020–2021 Координатор на българския екип по проект "Visual Culture, Piety and Propaganda: Transfer and Reception of Russian Religious Art in the Balkans and the Eastern Mediterranean (16th-early 20th c.) – RICONTRANS", финансиран от Европейския съвет за научни изследвания
2023–2025 Участник в проект на ИБЦТ–БАН „Етнически, религиозни и малцинствени проблеми на Балканите през ХХ–ХХI век“
2023–2025 Участник в проект „Български и хърватски културни маршрути в Югоизточна Европа. Пресечни точки и взаимодействия“, проект на ИБЦТ–БАН и Институтa за хърватска литература, история и театър на Хърватската академия на науките и изкуствата
2022–2025 Член на екипа на ИБЦТ–БАН в Националната научна програма „Развитие на българистиката в чужбина“
2021–2024 Участник в проект на ИБЦТ–БАН „Социализиране на културното наследство на Балканите“
2020–2022 Участник в проект „Вектори на историческото развитие и национална идентичност на Балканите“, проект на ИБЦТ–БАН и Института по славянознание към Руската академия на науките
2020–2022 Участник в проект „Сръбско(югославско)-българските отношения и интересите на великите сили на Балканите (XIX–XX век)“, проект на ИБЦТ–БАН и Балканоложкия институт на Сръбската академия на науките и изкуствата
2019–2023 Член на екипа на ИБЦТ–БАН в Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ), финансирана от МОН
2019–2022 Член на екипа на ИБЦТ–БАН в Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от МОН
2013–2017 Участник в проект „Градовете в Югоизточна Тракия: приемственост и трансформация“, финансиран от Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер” (УКХ), Софийски университет „Св. Климент Охридски“
2010–2013 Участник в проект „Религиозни различия и светски модели в Европа -  иновативни подходи към правото и политиките“, финансиран от Европейската комисия, ГД „Научни изследвания и иновации“

 

Преподавателска дейност:

2015 Нова история на Югоизточна Европа - семинарни занятия на специалност „Минало и съвремие на Югоизточна Европа“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет
2010 Учител по история и цивилизация в 32 СОУ „Св. Климент Охридски“

 

Избрани публикации:

Монографии:

Миланова, Александра. От Константинопол до Янина. Всекидневието на Балканите през погледа на Франсоа Пуквил. София: ИБЦТ–БАН, 2020, ISBN 978-619-7179-16-3, 402 с.

Миланова, Александра. Докоснати от муза. Европа и градската музикална култура на Балканите, XIX – първата половина на XX век. София: Институт за балканистика с Център по тракология – БАН, 2022, ISBN 978-619-7179-32-3, 462 с.

Съставителство:
Прешленова, Румяна, Александра Миланова и Белин Моллов. 101 картини от България. София: Институт за балканистика с Център по тракология, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021. ISBN 978-619-7179-23-1, ISBN 978-619-245-184-4, 258 с.

Preshlenova, Roumiana, Alexandra Milanova and Belin Mollov – paintings. 101 Paintings from Bulgaria. Sofia: Institute of Balkan Studies & Centre of Thracology, Bulgarian Academy of Sciences, Professor Marin Drinov Publishing House of the Bulgarian Academy of Sciences, 2022, ISBN 978-619-7179-26-2, 224 p.

Студии и статии: 

Миланова, Александра. Политика на империя, дипломация на република: Османската империя и Република Турция в големите европейски и световни конфликти (1853-1945). В: История, 1/2011, с. 26–46.

Миланова, Александра. Един османски пленник в Константинопол: всекидневието на Франсоа Пуквил в Седемте кули (1799–1801). В: Докторантски и постдокторантски четения 2014. София, 2014, с. 82–91.

Миланова, Александра. Le tigre de Janina - образът на Aли паша Тепелена в произведенията на Франсоа Пуквил. В: История, 2/2015, с. 119–125.

Миланова, Александра. Жените в Османската империя през погледа на една западноевропейка: произведенията на лейди Мери Монтегю. В: История, 5/2015, с. 504–514.

Milanova, Alexandra. In the shadow of Constantinople: the unpublished memoirs of Adrianople by François Pouqueville. In: Stoyanova, Daniela, Grigor Boykov and Ivaylo Lozanov (eds.) Cities in South Eastern Thrace: Continuity and Transformation. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2017, ISBN 978-954-07-4275-5, pp. 209–220.

Palikova, N. and A. Milanova. The 3D animation of cultural heritage objects as an innovative instrument for vocational training and education. In: ICERI2018. 11th International Conference of Education, Research and Innovation. 2018, ISBN 978-84-09-05948-5/ISSN 2340-1095, pp. 849–856.

Palikova, N., A. Milanova and E. Kovatcheva. Contextualization of cultural heritage objects through an interactive platform as a tool for research and education. In: ICERI2018. 11th International Conference of Education, Research and Innovation. 2018, ISBN 978-84-09-05948-5/ISSN 2340-1095, pp. 1032–1037.

Milanova, Alexandra. Opera and Modernization: The Case of Bulgaria. In: Etudes balkaniques, 2/2020. Sofia: Institute of Balkan Studies & Centre of Thracology, Bulgarian Academy of Sciences, 2020, pp. 435–454.

Миланова, Александра. 120 години от рождението на чл.-кор. Веселин Бешевлиев – един от основателите на Института за балканистика. В: Списание на Българската академия на науките, 4/2020. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020, с. 40–43.

Миланова, Александра. Значението на френската школа за творчеството на Любомир Пипков и Марин Големинов. Във: Визуални изкуства и музика, 2/2020. София: Факултет по науки за образованието и изкуствата, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2020, с. 82–92.

Миланова, Александра. 120 години от рождението на чл.-кор. проф. д-р Веселин Бешевлиев. В: Балкани, 9/2020. София: Институт за балканистика с Център по тракология – БАН, 2020, с. 181–185.

Миланова, Александра. Оперните театри и модернизацията на българските градове. В: Прешленова, Румяна Ил. (ред.) Градът на Балканите: пространства, образи, памет. София: Институт за балканистика с Център по тракология, Българска академия на науките, 2021, с. 649–674.

Миланова, Александра. Австрийски влияния в градската музикална култура на Румънските княжества (1821–1859). В: Пейковска, Пенка, Йорданка Гешева, Мила Маева, Надя Филипова и Стефан Димитров (ред.) Миграции, общности и културноисторическо наследство. София: Институт за исторически изследвания при Българската академия на науките, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021, с. 173–183.

Milanova, Alexandra. Reflecting Europe: Presenting the Project “European Influences in the Modern Urban Music Culture in the Balkans. Bibliographic Research”. In: Сикимић, Биљана, Бранко Златковић и Марија Думнић Вилотијевић (уред.) Савремена српска фолклористика IX. Београд: Удужење фолклориста Србије, Београд; Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“; Центар за културу „Вук Караџић”, Лозница; Научно-образовно културни центар „Вук Караџић”, Тршић”, 2021, с. 231–242.

Milanova, Alexandra. Opera and Modernization: The Case of Bulgaria. In: Preshlenova, Roumiana (ed.) Cities in the Balkans: Spaces, Faces, Memories. Sofia: Institute of Balkan Studies & Centre of Thracology, Bulgarian Academy of Sciences, 2021, pp. 237–257. 

Миланова, Александра, Галя Грозданова-Радева и Георги Юри Дикин. Професионалното музикално образование на балканите. Някои примери от България, Гърция и Румъния. В: Минало, 1/2022, с. 75–84.

Umerle, Tomasz, Giovanni Colavizza, Elżbieta Herden, Rindert Jagersma, Péter Király, Beata Koper, Leo Lahti, David Lindemann, Jakub Maciej Łubocki, Vojtěch Malínek, Alexandra Milanova, Róbert Péter, Nanette Rißler-Pipka, Matteo Romanello, Marcin Roszkowski, Dorota Siwecka, Mikko Tolonen, Ondřej Vimr. An Analysis of the Current Bibliographical Data Landscape in the Humanities. A Case for the Joint Bibliodata Agendas of Public Stakeholders. DARIAH-EU, 2022, 48 p. 

Миланова, Александра. Опера и формирование национального пантеона в Румынии в XIX в. Във: Волокитина, Татьяна, Ксения Мельчакова, Марина Фролова (съст.) Балканы знакомые и незнакомые: события, личности, нарративы. XVIII–XXI вв. Москва: Институт славяноведения, Российская академия наук, 2022, с. 229–240.

Миланова, Александра. Руските емигранти и развитието на сръбското/югославското оперно изкуство в периода между двете световни войни. В: Георгиева, Тина и Юра Константинова (съст.) Русия: погледи от Балканите (XIX–XX в.). София: Институт за балканистика с Център по тракология – БАН, 2023, с. 343–351.

Milanova, Alexandra. L'importance des récits de voyages de François Pouqueville sur la libération de la Grèce, Etudes balkaniques, 4/2023, pp. 736–751.

Milanova, Alexandra. L'importance des récits de voyages de François Pouqueville sur la libération de la Grèce. Zaimova, R. (ed.) Impact et réception de la culture française dans les Balkans (XIXe – XXe siècles) / Френската култура на Балканите (ХІХ – ХХ в.) – взаимовръзки и рецепция. Sofia : Institut d’études balkaniques & Centre de thracologie, 2023, pp. 77–90.

Миланова, Александра. Будителството като призвание. В: Списание на Българската академия на науките, 6/2023, с. 11–13. 

Отзиви:

Миланова, Александра. Кръгла маса на тема „Ромите в османските Балкани и в съвременна България. Френско-българско сътрудничество в областта на историята и социолингвистиката". В: Балкани, 9/2020. София: Институт за балканистика с Център по тракология – БАН, 2020, с. 138–139.

Миланова, Александра. Цикъл лекции на ИБЦТ–БАН „Всеки втори вторник“. В: Балкани, 9/2020. София: Институт за балканистика с Център по тракология – БАН, 2020, с. 139–141.

Миланова, Александра. Проект „Европейски влияния в модерната градска музикална култура на Балканите. Библиографско изследване“. В: Балкани, 9/2020. София: Институт за балканистика с Център по тракология – БАН, 2020, с. 149–150.

Миланова, Александра. Публична лекция на д-р Катрин Орел на тема “Multiculturalism in the Cities of the Habsburg Empire 1880–1914”. В: Балкани, 10/2021, София: Институт за балканистика с Център по тракология, Българска академия на науките, 2021, с. 114–115.

Миланова, Александра. Лекционен цикъл „Всеки втори вторник“. В: Балкани, 10/2021. София: Институт за балканистика с Център по тракология, Българска академия на науките, 2021, с. 118–120.

Миланова, Александра. Изложба „Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички“ в Русе. В: Балкани, 11/2022, София: Институт за балканистика с Център по тракология, Българска академия на науките, 2022, с. 108.

Миланова, Александра. Изложба „Балканистиката, дипломацията и политиката. 100 години от рождението на акад. Николай Тодоров“. В: Балкани, 11/2022, София: Институт за балканистика с Център по тракология, Българска академия на науките, 2022, с. 109. 

Миланова, Александра. Изложба „Сърцето на България. Шедьоври от Рилската света обител“. В: Балкани, 11/2022, София: Институт за балканистика с Център по тракология, Българска академия на науките, 2022, с. 109–110.

Миланова, Александра. Лекционен цикъл „Всеки втори вторник“. В: Балкани, 11/2022. София: Институт за балканистика с Център по тракология, Българска академия на науките, 2022, с. 110–114.

Миланова, Александра. Представяне на албума „101 картини от България“ в София и Пловдив. В: Балкани, 11/2022. София: Институт за балканистика с Център по тракология, Българска академия на науките, 2022, с. 114–115.

 

Контакти:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене