Средновековни Балкани

Средновековни Балкани

 Ръководител: проф. д-р Лора Тасева
 Секретар: доц. д-р Георги Димов

 Сътрудници:

 • доц. д-р Владислав Иванов
 • доц. д-р Екатерина Дикова
 • доц. д-р Златомира Герджикова
 • гл. ас. д-р Марио Филипов
 • д-р Ангел Велинов, историк

      В секцията се изследват историята, религията и културата на балканските народи от ІV до ХV в. Разработките на учените са съобразени с най-новите тенденции в развитието на тези области в световната медиевистика. Научноизследователска дейност на членовете на секцията включва следните теми:

 • място и роля на Балканите в европейската и световната история през Средните векове;
 • Балканите като средище и транзитна зона в търговията и комуникациите на дълги разстояния;
 • имагология и стереотипи при изграждане на образа на Другия в мисловния свят на Балканите и на Западна Европа;
 • социална роля на Църквата в средновековните балкански общества;
 • етнически и религиозни проблеми на Балканите, маркери на формиращата се идентичност на балканските народи;
 • светска и църковна дипломация на Византия и средновековните балкански държави;
 • средновековна книжнина на балканските славяни; рецепция и движение на текстове от Византия в източноправославния свят;
 • преосмисляне на античното културно наследство и поставянето му в контекста на средновековната християнска цивилизация във Византия и на Балканите.

    Това са важни проблеми в условията на задълбочаващата се европейска интеграция, в която активно се включват и балканските страни. Изучаването на корените на тяхното политическо, религиозно и етнокултурно многообразие ще спомогне за изграждането и на съвременната визия за Балканите като за „многообразие в единството и единство в многообразието".

Още

 

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене