Glotta: база данни за тракийски език

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Проект

Glotta. База данни за тракийския език

 

Ръководител: проф. дфн Светлана Янакиева

Институция: ИБЦТ – Център по тракология

Финансиране: Национален фонд „Научни изследвания”

Участници:

а) научен екип: проф. дфн Светлана Янакиева

                          доц. д-р Добриела Котова

                          доц. д-р Цвете Лазова – НБУ

б) софтуерният продукт се разработва от фирма ЕТ „Доня - Д” по задание на научния екип, а техническото въвеждане е поверено на студентите Иван Петров и Димитър Драгнев.

Продължителност: 36 месеца, разделени на два етапа. Сроковете текат от момента на получаване на финансирането. Завършен е първият етап (декември 2010 – май 2012 г.).

Дейности:

Задача на проекта е събирането на едно място на целия наличен тракийски езиков материал – както от корпуса на Дечев, така и на новоизлезлия през 50-те години след него, както и организирането му в база данни, която създава нови възможности за целите на лингвистичните изследвания – лесно и удобно търсене по зададена лексикална единица, лексикален или суфиксален елемент, търсене по видове имена, по антични автори, по локализации и други. Особено перспективна е картографската част на програмата, която създава възможности за изследвания чрез методите на лингвистичната география и ареалната лингвистика.

До момента е създаден първи етап на софтуерния продукт Dagis 2.05. Glotta и е започнало въвеждането на данните. Интегриран е уеб базиран текстов редактор (CKEditor), позволяващ лесно и удобно въвеждане на текстове, форматирани със специализирани шрифтове (старогръцки); изработени са (до определен етап, като подлежат на усъвършенстване) модул за векторно изчертаване на карти по технологията SVG и модул за търсене на информация и се подготвят подсистеми за въвеждане и търсене на антични текстове и надписи. Въведени са около 1000 езикови леми (лексикални единици) с над 2000 текста от антични автори и надписи.

Второ направление на проекта предвижда подготовка на сборник със статии по проблематиката на проекта, което ще бъде изпълнено през втория етап при получаване на съответното финансиране.

Резултати: Базата данни се намира на интернет адрес

http://www.dagis-bg.net/g/

Към момента тя не е достъпна за потребители, тъй като системата не е завършена и въведените данни са все още малко.

Всички права запазени © 2021 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене