Пътят към "другата" Европа. Из френско-османските културни общувания. XVI-XVIII век.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Drugata Evropa cover

 

Рая Заимова, Пътят към "другата" Европа. Из френско-османските културни общувания. XVI-XVIII век. Първо издание. София, „Кралица Маб“, 2004. 296 с., цветни ил. 16 стр. ISBN 954-533-056-2.  

В книгата срещаме словесни и визуални образи, създадени от френски посланици, книжовници и хора на изкуството (ХVІ-ХVІІІ в.), извървели реални и въображаеми пътища към европейския югоизток и престолнината на султана. Общуванията между християни и мюсюлмани, виждани като сблъсък между Доброто и Злото, еволюират във времето и формират своеобразни стереотипи, които са живи и днес. Страхът на западния човек от света на “другия” постепенно отстъпва място на просвещенската интерпретация за човешката природа и прогрес създавайки нови ментални граници между модерната европейска цивилизация и варварство.
Като приложение са поместени откъси от непревеждани на български текстове, които документират процеса на френско османските културни общувания (с. 191-219).

 
Представяне на книгата София, 2.04.2004 г.:
http://www.slovesa.net/archives/13139
Отзиви за нея: Бибина, Й. Културни маршрути на духовността: http://liternet.bg/publish13/j_bibina/rzaimova.htm = Études balkaniques (Sofia), 3, 2005, p. 160-165. (на англ.) ISSN 0324-1654

Petia Gorthéva, Voyager vers l’”autre” Europe. Relations culturelles franco-ottomanes, XVIe-XVIIIe s. – In: Fréquences francophones, N 5, 2005, p. 69-71. ISSN 1311-3895
Mariana Mangiulea, Drumul spre “cealaltă” Europă. Despre relaţiile culturale franco-otomane între secolele XVI-XVIII. – Romanoslavica (Bucureşti), XL, 2005, p. 289-293. ISSN 0557-272X
Anguélina Vatcheva, Raïa Zaïmova, Voyager vers l’”autre” Europe (relations culturelles franco-ottomanes, XVIe-XVIIIe s.), Sofia, “Kralitza Mab”, 2004, 276 p.+16 ill. (en bulgare, rés. fr., en). – In: Dix-huitième siècle (Paris), № 38, 2006, p. 731-732. ISSN 0070-6760

Награда на Рая Заимова за високи научни постижения от Съюза на учените в България, срвн: Учителско дело, ел. изд., година XCXIX бр. 37 (3553), 13.12.2005

Увод

Съдържание

Всички права запазени © 2021 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене