Конкурси и защити

Май 2014

Документи, свързани с конкурс за "професор" по професионално направление 2.2. История и археология, научна  специалност 05.03.04 Нова и най-нова обща история за нуждите на секция „Балканите 1878 – 1945 г.”, с единствен кандидат доц. дин Александър Костов.
Документи на доц. дин Александър Костов

Рецензии и становища

Рецензия на проф. дин Л. Спасов
Рецензия на проф. дин Св. Елдъров
Рецензия на проф. дин Т. Петров
Становище на проф. дин Н. Данова
Становище на проф. дин О. Хрисимова
Становище на доц. д-р Д. Парушева
Становище на доц. д-р И. Марчева

Резюмета на трудовете на доц. дин Александър Костов

Всички права запазени © 2020 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене