Конкурси и защити

Май 2013

Документи, свързани със защитата на дисертациония труд на Любава Георгиева Александрова за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.2 "История и археология".

Автореферат

Становища и рецензии

проф.д.изк. Ваня Лозанова-Станчева - становище
проф.дин Иван Карайотов - рецензия
доц. д-р Майя Василева - рецензия
доц. д-р Боряна Русева - становище
доц. д-р Мария Рехо - становище

Всички права запазени © 2020 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене