Конкурси и защити

Април 2013

Документи, свързани със защитата на дисертация на Елмира Младенова Василева с научен ръководител проф. дин Рая Заимова за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.2 "История и археология".

Автореферат

Становища и рецензии

проф. дин Христо Матанов
проф. дин Рая Заимова
проф. дин Лиляна Симеонова
доц. д-р Екатерина Вечева
доц. д-р Ивайла Попова

Всички права запазени © 2020 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене