Конкурси и защити

Справка за забелязани цитирания на гл. ас. д-р Антоанета Балчева

ПРЕВОДНА РЕЦЕПЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЛИТЕРАТУРИ В БЪЛГАРИЯ. Том 6. Балкански литератури. Първа част. Съставители: Боян Ничев, Ганчо Савов, Катя Йорданова. АИ "Проф.Марин Дринов", София, 2004,  на с.39 - 2 (две) цитирания.

Тодоров, Величко. Знам ги аз тях. Сърбия и сърбите в българската литература. Въведение в картината на засважданията и свижданията. София, 2000, на с.26. (В интернет на адрес http://liternet.bg/publish4/vtodorov/znam/vyvedenie.htm © Електронно издателство LiterNet, 07.04.2002).

Алексова, Василка. Танцът в балканските литератури. Балканистичен форум, Югозападен университет "Неофит Рилски", 1-3, 2006, с.433.

Йорданова, Юлия. Записки по балканските литератури. Литературен вестник. 25-31.05.2005, бр.19, с.5. (В интернет на адрес © Електронно списание LiterNet, 31.03.2009, № 3 (112).

Станчева, Румяна. За България, за Франция и за ножиците. Литературен форум. Брой 3 (426), 12.09. - 18.09.2000.

Данова, Надя. Иван Добровски в перспективата на българския ХІХв. изд. В.Траянов, София, 2008, с.25.

Гулин, Анте. Десетгодишно плодотворно сътрудничество между отделението за исторически науки към ХАЗУ в Загреб и Института по балканистика при БАН в София. В: Държава, общество и култура на българи и хървати VІІ-ХХІв., ИК Гутенберг, София, 2009, с.15, 17, 18, 19.

Vulic, Sanja. DANASNJI GOVOR JANJEVACKIH HRVATA U BUGARSKOJ. In: Държава, общество и култура на българи и хървати VІІ-ХХІв., ИК Гутенберг, София, 2009, с.467.
Спасов, М. Актуални понятия в Балканската културология. Списание на БАН. С., изд."Проф.Марин Дринов", кн.5, 2009, с.118.

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене