Архив - конкурси и защити

Март 2013

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” при БАН – София, обявява конкурси за главни асистенти по професионално направление 2.2. История и археология

за нуждите на секция„Балканските народи през Средновековието” – един;
за нуждите на секция „Балканите 1878 – 1945 г." – един.

И двата конкурса са със срок 2 месеца от обнародването им в „Държавен вестник”. Документи се подават в Института за балканистика на ул. Московска № 45, тел. 02 980 62 97. Обявата е публикувана в ДВ бр. 28 от 19.03.2013 г.

* * *

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” при БАН – София, обявява два конкурса за докторанти, редовна форма на обучение, в професионално направление 2.2. История и археология, специалности: Средновековна обща история и Нова и най-нова истария.

В срок от 15.03.2013 г. до 15.05.2013 г. кандидатите трябва да подадат молба за участие в конкурса в Института за балканистика на ул. Московска № 45. Необходими документи.

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене