Архив - конкурси и защити

10 ноември 2014

Документи, свързани с конкурс за доцент по направление 2.2. История и археология, научна специалност нова и най-нова обща история (нова и най-нова история на Хърватия) за нуждите на секция „Балканите след Втората световна война " с единствен кандидат главен асистент д-р Ирина Любомирова Огнянова-Кривошиева"

Документи на главен асистент д-р Ирина Любомирова Огнянова-Кривошиева
Рецензии и становища:

Рецензия на проф. дин Св. Елдъров
Рецензия на проф. дин В. Тошкова
Становище на проф. дин Хр. Мирчевa
Становище на проф. д-р Й. Баев
Становище на доц. д-р Б. Петров
Становище на доц. д-р Н. Кочанков
Становище на доц. д-р К. Грозев

Резюмета на трудовете на гл. ас. д-р Ирина Любомирова Огнянова-Кривошиева

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене