Архив - конкурси и защити

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ“ В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 2.2. ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА РИМ – МОНТАНА

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология за нуждите на РИМ – Монтана, с единствен кандидат д-р Ваня Иванова Георгиева. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 57/ 9.07.2021 г.

Рецензия от проф. дин Людмил Спасов

Рецензия от проф. дюн Надя Бояджиева

Становище от чл. кор. проф. дин Александър Костов

Становище от проф. д-р Илияна Атанасова (Марчева)

Становище от проф. дин Маргарита Карамихова

Становище от доц. д-р Марияна Стамова

Становище от доц. д-р Михаил Груев

Резюмета на трудовете на кандидата

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене