Архив - конкурси и защити

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРАНТ ЯНИТА ВЕСЕЛИНОВА КИРОВА – 13 МАРТ 2023 Г.

На 13 март 2023 г. (понеделник) от 11:00 ч. в Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките (ИБЦТ–БАН), ул. „Московска“ № 45, София, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на докторант Янита Веселинова Кирова на тема „Невербални театрални форми в Югоизточна Европа (90-те години на XX – първите две десетилетия на XXI в.)“ за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторска програма „Теория и история на културата“.

Рецензиите и становищата на членовете на научното жури, както и авторефератът са достъпни на интернет страницата на института. Дисертационният труд е на разположение в канцеларията на ИБЦТ–БАН.

Рецензия от проф. д-р Йоана Спасова-Дикова

Рецензия от проф. д.н. Албена Георгиева-Ангелова

Становище от проф. д.изк. Камелия Николова

Становище от доц. д-р Ирена Бокова

Становище от доц. д-р Антоанета Балчева

Автореферат на Янита Веселинова Кирова

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене