Архив - събития

ПРЕДСТАВЯНЕ на сборник от научни статии MIRABILIA: ЧУДЕСА И ЧУДОВИЩА. София, 2016 (=Studia balkanika 31), Издателство „Парадигма”, ISSN 978-619-7179-05-7

На този най-широк кръг проблеми е посветен сборникът от статии MIRABILIA: ЧУДЕСА И ЧУДОВИЩА, плод на усилията на специалисти от различни хуманитарни области и от редица авторитетни научни звена и университети в страната: Института за балканистика & Център по тракология при БАН, Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей, Института за български език, Института за литература, Института за исторически изследвания, Института за изследване на изкуствата, Институт за изследване на обществата и знанието при БАН; катедрите по Класическа филология, по Теория и история на културата и Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ при СУ „Св. Климент Охридски“, НБУ, Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“, УниБИТ, ВСУ „Черноризец Храбър“. Включените в него статии са резултат от проведената между 2 и 4 октомври, 2014 г. Първа интердисциплинна конференция MIRABILIA: ЧУДЕСА И ЧУДОВИЩА, състояла се в конферентната зала на Американския научен център в София и с неговото любезно съдействие. Конференцията беше организирана и реализирана от Института за балканистика & Център по тракология при БАН под патронажа на Столична община.

 

Този сборник от статии има амбицията да предложи радикално и многостранно проучване на чудесата и чудовищата като културен феномен и теоретичен конструкт през различни исторически епохи, култури, региони. Той е своеобразен опит тези феномени да бъдат положени като интегрална част от културата в културно-исторически, литературно-исторически, етнографски и фолклористки, изкуствоведски, социален и т.н. контекст.

Публикуваните в изданието статии са систематизирани по хронологическо-тематичен принцип в четири групи:

Част I: MIRABILIA ANTIQUA включва статии, посветени на очертаната проблематика в контекста на древността. Няма съмнение, че тъкмо античните цивилизации подхранват цялото Средновековие и Ранната модерност с идеи и образи, породени от човешкото въображение и мисловност. Асоциирането на чудесата и чудовищата с мита и магията, възхождащо още към древен Вавилон, преминава през религиозните, художествените и особено – през литературните традиции на древноелинската и древноримската цивилизации, за да се трансформират в неизчерпаема съкровищница за християнското Средновековие и особено – за Византийската култура. Тъкмо в динамичното взаимодействие на приемственост и иновации е разгледано културно-историческото наследство на античните общества и техните рецепции, проектирани в последвалите столетия.

Част II: MIRABILIA MEDII AEVI фокусира вниманието на един интердисциплинен екип от специалисти върху процесите на християнизация на античното културно наследство и неговите средновековни измерения: трансформирането на чудесата и чудовищата в Божии знаци за предстоящи събития или Божественото присъствие; за нарушаването на природните закони и моралните функции на свръхестественото, които ще събудят човешкото любопитство към непознатото, необяснимото, изненадващото, за да се породи научният интерес и научните знания, с които чудесата ще получат своите рационални експликации.

Част III: MIRABILIA И ФОЛКЛОРНА КУЛТУРА отваря научно пространство за цялото „чудовищно“ богатство на фолклорните традиции, населявано от множество митологични фигури, сътворени от народното въображение: змейове и диви хора, вещици и дракуси; смешното и страшното в маскарадните игри и маските, както и техните чудовища и страшилища…

Част IV: MIRABILIA: ЧУДОВИЩАТА НА МОДЕРНОСТТА И ПОСТМОДЕРНОСТТА актуализира очертаната проблематика в съвременен контекст, поставяйки в специфични ракурси идеите и образите, породени между фантазията и плашещата реалност: от сценичната и екранната перформативност, през чудовищното в политическия живот и инфантилното несъзнавано, за да се изгради концепцията за модерния homo mirabilis. Средновековните инструменти за морални, респективно педагогически инструкции, въвлечени в процесите на модерността/постмодерността, се трансформират вече от средство за дистанциране на нечовешкото (екземплифицирано в чудесата и чудовищата) от човешкото, в механизми на тяхното сближаване и взаимопреливане… Митологията, по силата на своята изконна символичност се оказва удобен език за прекодиране на вечните модели на личното и обществено поведение, за конструиране на новия универсализиран космос на homo mirabilis.

Основните цели и задачи на изданието, посветено на ЧУДЕСАТА И ЧУДОВИЩАТА в тяхната взаимна обвързаност и взаимообусловеност, биха могли да бъдат формулирани в две генерални посоки:

–– да се контекстуализира темата за чудовищата и чудовищността в широкия хоризонт на чудесата, анализирайки как те функционират в отделните култури и епохи;

–– да се потърсят теоретичните конструкти, посредством които бихме могли да постигнем по-добро разбиране за културите, които създават тези феномени.

Надяваме се с това издание да открехнем прозореца на научните дирения към един непознат културен пейзаж, в който да открием ключови отговори на досега непоставяни въпроси.

 С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене