Модерни Балкани

Модерни Балкани

Ръководител: проф. д-р Румяна Прешленова
Секретар: гл. ас. д-р Ивайло Начев

Сътрудници:

  • проф. д.н. Бисер Петров
  • проф. д.н. Юра Константинова
  • доц. д-р Добринка Парушева
  • доц. д-р Зорка Първанова
  • доц. д-р Симеон Симеонов
  • гл. ас. д-р Александра Миланова
  • гл. ас. д-р Евлоги Станчев
  • гл. ас. д-р Калина Пеева

Докторанти:
Едуард Пламенов Георгиев
Кирил Георгиев Илиев

Дейността на учените в секция „Модерни Балкани" е насочена основно към изследвания върху политическото, социалното, икономическото, етническото и религиозното развитие на Югоизточна Европа от Берлинския конгрес до края на Втората световна война, както и върху взаимоотношенията на България със страните от региона.

Хронологическите и териториални граници са условни, доколкото изследователите търсят историческите корени на съвременни процеси и явления, а Югоизточна Европа съставлява ядрото на техните интереси, без да го изчерпва. Обстоятелството, че към края на ХІХ век Балканите влизат в границите на две империи, Хабсбургската и Османската, и са обект на особена активност за Руската империя, естествено разширява обхвата на научните интереси далеч извън региона. Етнорелигиозните проблеми и националноосвободителните движения в Югоизточна Европа, както и съпътстващите ги международни отношения съставляват важна част от научната дейност на секцията. Специално внимание се отделя и на националните елити – политически, икономически и културни – с оглед на изключително важната им роля за развитието на страните от региона.

Членовете на секцията активно сътрудничат на проектен принцип с колеги от страната и чужбина със сходна изследователска дейност в областта на балканистичните изследвания. Те преподават в български и чуждестранни университети, обучават докторанти и постдокторанти, участват в редколегии и научни сдружения, рецензират дисертационни трудове и научни издания. Благодарение на интердисциплинарните си занимания те предоставят експертна оценка за съвременните измерения на историческото наследство на външни институции, в доклади на научни форуми и в медиите.

Още

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене