Архив - конкурси и защити

Февруари 2014

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент  по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност Теория и история на културата, за нуждите на Центъра по тракология – един със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документи – в института, ул. Московска № 45, тел. 02 980 62 97.
Обявата е публикувана в ДВ бр.16 от 25.02.2014

 * * *

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” при БАН – София, обявява конкурс за професор по професионално направление 2.2. История и археология, научна  специалност 05.03.04 Нова и най-нова обща история за нуждите на секция „Балканите 1878 – 1945 г.” със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Справки и документи – в института, София 1000, ул. „Московска” № 45, тел. 02 980 62 97.
Обнародван в ДВ бр.15 от 21.02.2014

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене