Архив - конкурси и защити

април 2014

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” при БАН – София, обявява конурси за: доцент по направление 2.2. История и археология, научна специалност средновековна обща история  (Ранна Византия)  за нуждите на секция „Балканските народи през Средновековието” – един;  доцент по направление 2.2. История и археология, научна специалност нова и най-нова обща история за нуждите на секция „Балканите 1878-1945” (политическа и социална история на Гърция 19-20 в.) – един; главен асистент по направление 2.2. История и археология , научна специалност стара история и археология (трако-елински отношения) за нуждите на Центъра по тракология - един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документи – в института, София, ул. Московска 45, тел. 02 980 62 97.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 35 от 22.04.2014 г

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене