Архив - конкурси и защити

ИБЦТ обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2015-2016 г. Повече

На 27 април 2015 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на ИБЦТ, ул. „Московска“ № 45 ще се проведе открито заседание  на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Железниците в Западна Тракия и Македония (1912-1929 г.)” на редовния докторант Божидар Методиев Кехайов по професионално направление. Повече

                                                                               *   *   *

Документи, свързани с публичната защита на редовния докторант Божидар Методиев Кехайов за придобиване на научната и образователна степен "доктор“ по професионално направление 2.2 "История и археология". Тема на дисертационния труд „Железниците в Западна Тракия и Македония (1912-1929 г.)“ 

Рецензия от доц. д-р Румяна Прешленова
Рецензия от доц. д-р Евгени Костов
Становище от проф. дин Александър Костов
Становище от доц. д-р Даниел Вачков
Становище от доц. д-р Румяна Първанова
Автореферат

 * * * 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА НЕУСВОЕНИ МЕСТА ЗА ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА  2014/2015 Повече за конкурса 

* * *

Института за балканистика с Център по тракология при БАН и Научното жури за придобиване на научната степен „доктор на историческите науки“ съобщават, че на 14 април 2015 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на ИБЦТ, ул. „Московска“ № 45, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема:„Робърт колеж: образователни идеали, политики и резултати (60-те години на ХІХ – 30-те години на ХХ век)“
на доц. д- Орлин Стаменов Събев, Професионално направление 2.2. История и археология, Научна специалност – Нова и най-нова обща история. 
Председател на Научното жури: доц. д-р Йорданка Бибина – автор на становище. 
Членове на Научното жури: чл.- кор. проф. дин Иван Илчев – рецензент, чл.- кор. проф. дин Румяна Радкова – рецензент, проф. д-р Красимира Даскалова – рецензент, проф. дин Вера Бонева – автор на становище, проф. дин Милко Палангурски – автор на становище, доц. д-р Снежана Димитрова – автор на становище. Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИБЦТ-БАН, ул. „Московска“ 45 и са публикувани на интернет-страницата на института: http://balkanstudies.bg/

Документи, свързани с публичната защита на доц. д-р Орлин Стаменов Събев за придобиване на научна степен "доктор на историческите науки" по професионално направление 2.2 "История и археология". Тема на докторската дисертация „Робърт колеж: образователни идеали, политики и резултати (60-те години на ХІХ век – 30-те години на ХХ век“).  

Рецензия от чл.-кор. Иван Илчев
Рецензия от чл.-кор Румяна Радкова
Рецензия от проф. д-р Красимира Даскалова
Становище от проф. дин Милко Палангурски
Становище от проф. дин Вера Бонева
Становище от доц. д-р Йорданка Бибина
Становище от доц. д-р Снежана Димитрова
Автореферат

Документи, свързани с конкурс за доцент по направление 2.2. История и археология, научна специалност нова и най-нова обща история (нова и най-нова история на Хърватия) за нуждите на секция „Балканите след Втората световна война " с единствен кандидат главен асистент д-р Ирина Любомирова Огнянова-Кривошиева"

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” при БАН – София, обявява конкурс за доцент по направление 2.2. История и археология, научна специалност нова и най-нова обща история (нова и най-нова история на Хърватия) за нуждите на секция „Балканите след Втората световна война ” – един; със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документи – в института, София, ул. Московска 45, тел. 02 980 62 97.

    Обявата е обнародвана в Държавен вестник бр. 50 от 17.06.2014

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” при БАН – София, обявява конурси за: доцент по направление 2.2. История и археология, научна специалност средновековна обща история  (Ранна Византия)  за нуждите на секция „Балканските народи през Средновековието” – един;  доцент по направление 2.2. История и археология, научна специалност нова и най-нова обща история за нуждите на секция „Балканите 1878-1945” (политическа и социална история на Гърция 19-20 в.) – един; главен асистент по направление 2.2. История и археология , научна специалност стара история и археология (трако-елински отношения) за нуждите на Центъра по тракология - един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документи – в института, София, ул. Московска 45, тел. 02 980 62 97.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 35 от 22.04.2014 г

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент  по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност Теория и история на културата, за нуждите на Центъра по тракология – един със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документи – в института, ул. Московска № 45, тел. 02 980 62 97.
Обявата е публикувана в ДВ бр.16 от 25.02.2014

 * * *

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” при БАН – София, обявява конкурс за професор по професионално направление 2.2. История и археология, научна  специалност 05.03.04 Нова и най-нова обща история за нуждите на секция „Балканите 1878 – 1945 г.” със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Справки и документи – в института, София 1000, ул. „Московска” № 45, тел. 02 980 62 97.
Обнародван в ДВ бр.15 от 21.02.2014

На 30 януари 2014 г. от 14.00 часа в сградата на Института за балканистика с Център по тракология, ул. Московска № 45, ще бъде проведена публична защита на доц. д-р Александър Григоров Костов за придобиване на научна степен "доктор на историческите науки" по направление 2.2 история и археология. Тема на докторската дисертация "От занаят към професия. Инженерството на Балканите от началото на ХVІІІ век до Първата световна война".

На 21 юни 2013 г. от 14.00 часа в сградата на Института за балканистика ще бъде проведена публична защита на Любава Георгиева Александрова за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по направление 2.2 История и Археология. Тема на докторската дисертация "Богове и обреди в Аполония Понтика".

***

На 10 юни 2013 г. от 14.00 часа в сградата на Института за балканистика ще бъде проведена публична защита на Елмира Младенова Василева за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по направление 2.2 История и Археология. Тема на докторската дисертация "Босненските францисканци. Организация, дейност, мисионерство в Югоизточна Европа (1463-1688)".

Страница 11 от 12

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене